Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MICRO SYSTEMATION FASTSTÄLLER NYTT OPTIONSPROGRAM

Regulatory

Publicerat: ons, 21 juni 2000 16:42 CEST

Vid Micro Systemations extra bolagsstämma idag onsdagen den 21 juni kommer företagets styrelse att föreslå bolagssstämman att anta ett optionsprogram. Styrelsen föreslår att bolaget skall uppta ett förlagslån med vidhängande omedelbart avskiljbara teckningsoptioner på nedanstående villkor.

- Lånet skall omfatta högst 60 st skuldebrev och på nominellt 100 kr st. Lånet kan således uppgå till högst 6 000 kr.

- För skuldebrev skall betalas 100 kr per st.

- Någon ränta skall ej utgå.

- Teckning skall ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckning skall ske av bolagets anställda personal.

- Teckning skall ske 28 augusti 2000 till 8 september 2000.

- Lånet skall återbetalas 30 november 2000.

- Med varje skuldebrev skall följa 1 st omedelbart avskiljbara optionsbevis som vardera ger rätt att teckna 1 000 B-aktier i bolaget. Totalt utges således högst 60 000 optionsrätter till nyteckning av totalt högst 60 000 B-aktier.

- Aktiens nominella belopp är 0,20 kr. Genom nyteckning skall således bolagets aktiekapital kunna ökas med högst 12 000 kr.

- Nyteckning av B-aktier med stöd av optionsrätterna skall kunna ske under september månad åren 2002 och 2003.

- Teckningskursen skall sättas till 200 % B-aktiens snittkurs under perioden 21/8-1/9 2000. Värderingen skall ske enligt Black & Scholes metoden.

- De nya aktierna ger rätt till utdelning det räkenskapsår nyteckning sker.

- Den rätt som skall tillkomma innehavare av optionsbevis för den händelse aktiekapitalet före nyteckning ökas eller nedsättes eller nya konvertibla skuldebrev eller skuldebrev med optionsrätter till nyteckning utges eller bolaget upplöses eller upphör genom fusion framgår av bilaga som kan rekvireras från bolaget.

Bolagsstämman kommer också att föreslås ändra räkenskapsåret från brutet räkenskapsår till kalenderår.

För närmare information kan Marie Agmén på tel 08-739 02 70 kontaktas.

Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom område mobil datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. I november 1998 lanserade Bolaget den helt egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation. SoftGSM ersätter hårdvara i form av exempelvis ett PC-card vid datakommunikation via GSM-nätet. Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på SBI’s aktielista.