Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Bolagsstämma i Micro Systemation AB (publ) den 24 april

Regulatory

Pressmeddelande 2002-03-25

Bolagsstämma i Micro Systemation AB (publ) den 24 april

Micro Systemations ordinarie bolagsstämma för räkenskapsåret 2001 äger rum onsdagen den 24 april 2002 kl 18.00 i Micro Systemations lokaler, Råsundavägen 1-3, Solna.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Värdepappercentralen VPC AB förda aktieboken den 12 april 2002 och dels ha anmält sig enligt nedan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 12 april genom förvaltarens omsorg tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman.

Anmälan

Anmälan om deltagande skall ha kommit bolaget tillhanda senast fredagen den 19 april 2002 kl 16.00 antingen via telefon 08-739 02 70, via fax 08-730 01 70, via e-mail info@msab.com eller brevledes under adress: Micro Systemation AB, Box 3053, 169 03 Solna.

Ärenden:

1. Val av ordförande på stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av minst en justeringsman

5. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Fastställande av resultat- och balansräkning

8. Beslut om disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

9. Beslut ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

11. Val av styrelse och revisor

För närmare information om bolagsstämman kontakta gärna: Marie Agmén, Micro Systemation, tel 08-739 02 70.

Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom område mobil datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. I november 1998 lanserade Bolaget den helt egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation. SoftGSM ersätter hårdvara i form av exempelvis ett PC-card vid datakommunikation via GSM-nätet. På CeBIT 2001 aviserades nästa mjukvarulösning under arbetsnamnet SoftNET. SoftNET är ett generellt nätverksgränssnitt, som gör att slutanvändaren inte behöver välja nätverksanslutning. SoftNET söker själv upp lämplig lösning. Sedan den

1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s aktielista

Micro Systemation AB, Box 3053, Råsundavägen 1, 169 03 Solna, Tel 08-739 02 70, Fax 08-730 01 70 Internet: www.msab.com, e-post: info@msab.com