Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 020101 - 021231

Regulatory

2003-02-20 15:31:31

* Nettoomsättningen under perioden uppgick till 9,5 Mkr (15,7)

* Resultatet efter finansiella poster var -4,0 Mkr (-7,9)

* Ett besparingsprogram har genomförts under året vars effekt fick fullt genomslag i kvartal tre

* Kvartal fyra uppvisar Micro Systemation AB liten vinst

Verksamhet

Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom området mobil internet och datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. Micro Systemation grundades 1984. Sedan december 1999 är B-aktien i Micro Systemation noterad på NGM Equity:s aktielista.

I november 1998 lanserade Micro Systemation den helt egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation. SoftGSM finns förutom till Windows operativsystem nu även till Mac OS 9 & Mac OS X.

I december 2000 aviserades nästa lösning från Micro Systemation, SoftNET. SoftNET är ett generellt nätverksgränssnitt, som gör att slutanvändaren inte behöver välja nätverksanslutning. SoftNET söker själv upp lämplig uppkoppling.

Affärsidén för Micro Systemation är densamma idag som 1984 när företaget startades – utveckling och kommersialisering av produkter och tjänster inom datakommunikation. Trådlösa tjänster erbjuds i snart sagt alla dataapplikationer. Därifrån har det varit svårt att komma till verklig frihet och rörlighet för användning av datateknik. Micro Systemations produkter och tjänster fyller där ett stort behov.

VD kommenterar utvecklingen:

För 2002 redovisar Micro Systemation AB ett resultat på minus 4,0 miljoner kr. Det fjärde kvartalet resulterade i en liten vinst, vilket visar att vårt sparpaket tillsammans med lansering av nya tjänster och produkter börjar ge resultat.

Det besparingsprogram som påbörjades i början av 2002 visar att vi är på god väg med vårt mål att få bolaget i balans. Med det rådande markansläget är det mycket svårt att bedöma framtiden. Vi har med vår nya organisation kapacitet till betydligt högre omsättning med bibehållen låg kostnadsnivå.

(FÖR TABELL SE BIFOGAD FIL)

De som idag skapar riktiga affärer som genererar intäkter kommer att leva vidare. Micro Systemation tillhör de som genomfört det smärtsamma arbetet med nedskärningar och besparingar. Idag skapar vi lönsamhet. I bolaget och åt våra kunder.

När vi granskar vår verksamhet är det tydligt att vi i hög grad utbildar i vad som krävs för att kunna vara helt mobil. Det är kunskapsinnehållet i Micro Systemations som är vår kärnverksamhet. Kompetensen kommer till uttryck såväl i konsultverksamheten som i våra egenutvecklade produkter. Micro Systemation skapar verklig frihet med mobil datakommunikation.

Genom att utveckla och förädla produkter och tjänster i mobil datakommunikation skapar vi lönsamhet för våra kunder, och för Micro Systemation AB.

Skräddarsydda lösningar

Vi är nu än mer fokuserade i bearbetningen av marknaden. Vi söker aktivt upp de stora företag som vi vet har behov av våra produkter och tjänster. De känner kanske inte till Micro Systemation som bolag, men de är ändå ofta förtrogna med våra produkter.

Vi har idag flera pågående diskussioner med potentiella kunder som tidigare kommit i kontakt med Micro Systemation via SoftGSM. De har god kunskap om vad produkten kan tillföra. När de nu får bättre kunskap om Micro Systemation och hur vi arbetar öppnar sig nya affärsmöjligheter för oss och än bättre lösningar som kan bli verklighet för kunderna.

Konsultdelen är strategiskt viktig för att kunna göra våra produkter – både befintliga och framtida – riktigt konkurrenskraftiga. Det är i våra unika uppdrag för enskilda kunder grunden för produkter uppstår. Ser vi en stor efterfrågan på angränsande lösningar kan vi produktifiera, utveckla en lösning till en produkt, och finna en större marknad. Så uppstod SoftGSM, SoftNET likaså.

Omvänt kan vi förädla våra produkter genom att bygga in komponenter från dem direkt hos användarna eller låta innesluta dem i produkter från andra tillverkare inom data och telekom.

Genom vår förmåga att skapa skräddarsydda lösningar med avancerad teknik ger vi varje kund exakt den lösning de behöver. Där utnyttjar vi vår stora kompetens inom området.

Certifiering ger affärer

Vi ska vara bäst på att göra tekniken enkel. Vi skapar omedelbar lönsamhet för våra kunder. Vi skapar dessutom affärer som ger lönsamhet direkt i den egna verksamheten.

För att komma dit arbetar vi med att hålla hög kvalitet i hela kedjan. Vi har hög kompetens i utvecklingsledet, med såväl djup som bredd inom teknikområdet GSM. Vi har också en beprövad hög kvalitet och tillförlitlighet inom området mobil datakommunikation där våra produkter SoftGSM och SoftNET visar vår prestanda. Så har till exempel SoftGSM på nytt blivit godkänd av Microsoft. Genom att SoftGSM har genomgått flera certifieringar hos Microsoft har även detta blivit en tillgång, inte bara som kvalitetsbevis för produkten. Vi vet vad som krävs för att komma igenom det nålsöga många vill passera.

För att garantera kvalitet är vi också noga med att välja rätt partners för distribution av våra produkter. SoftGSM säljs genom större distributörer och i avtal som är slutna direkt mellan bolaget och kunden/slutanvändaren. Där kan vi garantera säkra leveranser och där får vi kontroll över resultatet. Så blir vi professionella i alla led.

Joel Bollö, VD

Kommentarer till rapporten

Alla jämförelsesiffror avser räkenskapsåret 2001.

Föreliggande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys har granskats av bolagets revisorer.

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 020101-021231 ej skall lämnas.

Omsättning

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 9,5 Mkr (15,7 Mkr). Omsättningen är under förväntan. Med den plattform vi skapat under 2002, med en stark reducerad kostnadsnivå och en skarpare inriktning på konsulttjänster och produktförsäljning till större företag ser med tillförsikt på 2003.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader under perioden uppgick till 13,5 Mkr (23,6 Mkr). Personalkostnaderna under perioden uppgick till 5,8 Mkr (9,3 Mkr). Övriga externa kostnader uppgick till 3.5 Mkr (9,1 Mkr).

Årets resultat

Resultatet för året blev -4.0 Mkr (-7,9 Mkr), vilken är under förväntan. All utveckling belastar resultatet direkt och någon aktivering av arbetet för egen räkning görs ej. Däremot ingår en stor del av utvecklingskostnaderna för SoftNet i resultatet för 2001.

Under årets resultat har en besparingsplan genomförts, vilken fick full effekt under tredje kvartalet 2002. I årets resultat ingår en engångsavskrivning av inkurant lager med 1,6 Mkr, samt en intäkt från försäljning av en osäker kundfodran som skrevs ned 2001, uppgående till 0,5 Mkr.

Kommande rapporttillfällen

Kvartalsrapport 16 april 2003

Halvårsrapport 21 augusti 2003

9-månadersrapport 16 oktober 2003

Bokslutsrapport 26 februari 2004

Bolagsstämma hålls under våren i Micro Systemations lokaler Råsundavägen 1 Solna, kallelse kommer publiceras i rikstäckande dagstidning senast 4 veckor innan stämmodatum.

(FÖR FULLSTÄNDIG BOKSLUTSKOMMUNIKÉ SE BIFOGAD FIL)