Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

BOLAGSSTÄMMA I MICRO SYSTEMATION AB (PUBL) DEN 14 MAJ

Regulatory

2003-04-11 14:10:34

Micro Systemations ordinarie bolagsstämma för räkenskapsåret 2002 äger rum onsdagen den 14 maj kl 17.00. Plats: Restaurang Splendido Hagavägen 1, Solna.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Värdepappercentralen VPC AB förda aktieboken fredagen den 2 maj 2003 och dels anmäla sig enligt nedan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 2 maj genom förvaltarens omsorg tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman.

Anmälan

Anmälan om deltagande skall ha kommit bolaget tillhanda senast fredagen den 9 maj 2003 kl 16.00 antingen via telefon 08-739 02 70, via fax 08-730 01 70, via e-mail: info@msab.com eller brevledes under adress: Micro Systemation AB, Box 3053, 169 03 Solna.

Ärenden:

1. Val av ordförande på stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av minst en justeringsman

5. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Fastställande av resultat- och balansräkning

8. Beslut om disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

9. Beslut ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

11. Val av styrelse

För närmare information om bolagsstämman kontakta gärna: Henrik Tjernberg, Micro Systemation, tel 08-739 02 70

Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom område mobil datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. I juli 1998levererade Bolaget för första gången den helt egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation. SoftGSM ersätter hårdvara i form av exempelvis ett PC-card vid datakommunikation via GSM-nätet. På CeBIT 2001 aviserades nästa mjukvarulösning under arbetsnamnet SoftNET. SoftNET är ett generellt nätverksgränssnitt, som gör att slutanvändaren inte behöver välja nätverksanslutning. SoftNET söker själv upp lämplig lösning. Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s aktielista.