Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003-01-01 - 2003-12-31

Regulatory

2004-01-30 11:49:01

* Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5)

* Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0)

* SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar levereras

* Ökad efterfrågan på MSAB:s produkter och tjänster

Verksamhet

Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom området mobil internet och datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. Micro Systemation grundades 1984. Sedan december 1999 är B-aktien i Micro Systemation noterad på NGM Equity:s aktielista.

I juli 1998 lanserade Micro Systemation den helt egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation. SoftGSM finns förutom till Windows operativsystem nu även till Mac OS 9 & Mac OS X.

I december 2000 aviserades nästa lösning från Micro Systemation, SoftNET. SoftNET är ett generellt nätverksgränssnitt, som g��r att slutanvändaren inte behöver välja nätverksanslutning. SoftNET söker själv upp lämplig uppkoppling.

I oktober 2003 börjar SoftGSM X-Ray levereras efter samarbete med svensk polis och tull. SoftGSM™ X-Ray gör det möjligt att snabb kopiera innehållet i beslagtagna mobiltelefoner. Idag finns fyra stationer i drift i Sverige. Flera stationer är under leverans och Micro Systemation fick i januari 2004 den första utländska ordern på X-Ray.

Affärsidén för Micro Systemation är densamma idag som 1984 när företaget startades – utveckling och kommersialisering av produkter och tjänster inom datakommunikation. Trådlösa tjänster erbjuds i snart sagt alla dataapplikationer. Därifrån har det varit svårt att komma till verklig frihet och rörlighet för användning av datateknik. Micro Systemations produkter och tjänster fyller där ett stort behov.

VD kommenterar utvecklingen:

En ekonomi i balans har varit det övergripande målet för Micro Systemation AB under år 2003. Vi har idag en god ekonomi, med strikt kontroll på kostnaderna. Vi kan också vara stolta över att vi tagit företaget igenom krisen. Med nya produkter på väg ut på marknaden kan vi stärka vår position och möta nya kunder. Vi vet att Micro Systemation AB attraherar nya medarbetare när vi behöver förstärkning.

Vi utför all utveckling, produktion av hårdvara och mjukvara samt distribution inom Micro Systemation AB. I och med detta kan vi klara ökade volymer med bibehållen kostnad. Samtidigt som vi höjde kapaciteten för produktion ökade vi leveranssäkerheten. Delar av tillverkningen är utlagd på legotillverkare men slutmontering och tester görs alltid hos oss.

Sedan första kvartalet 2003 har vi en stabil kostnadsnivå. Vi har under året haft ett positivt kassaflöde. Vi har under de senaste 6 månaderna märkt en ökad efterfrågan på våra produkter och tjänster. Bolaget har under kvartal fyra drabbats av en kundförlust som påverkade resultatet negativt.

Fokus på affärssegmentet

Micro Systemation fokuserade under 2003 än tydligare på affärssegmentet. Våra kunder är främst stora företag och organisationer som har många professionella användare med behov av att kunna röra sig fritt, hämta och lämna information, oberoende av tid och plats.

Vår stora kompetens att utveckla sofistikerade lösningar både i hårdvara och mjukvara ger den enkelhet och stabilitet som användarna efterfrågar.

Under 2003 har Micro Systemation AB lanserat ännu en egenutvecklad produkt. SoftGSM™ X-RAY är framtagen i samförstånd med bland andra svenska polismyndigheten. Samarbetet inleddes i oktober 2002, då polismyndigheten kontaktade Micro Systemation AB. Utvecklingsarbetet har skett inom Micro Systemation. De första X-RAYstationerna levererades under fjärde kvartalet 2003.

SoftGSM™ X-RAY gör det möjligt att snabbt genomlysa och kopiera beslagtagna mobiltelefoner på dess innehåll. SoftGSM™ X-RAY blir ett mycket värdefullt verktyg för polis och andra i arbetet att säkra bevismaterial. På några minuter kan innehållet i en mobiltelefon läsas av och sparas. Det har fram till nu varit ett tidsödande arbete för polis, tull m fl att gå igenom beslagtagna mobiltelefoner.

Att hämta information från mobiltelefoner blir ett allt viktigare moment i brottsutredningar. Hittills har tekniken saknats för att på ett effektivt sätt genomlysa mobiltelefonerna. Här möter SoftGSM™ X-RAY ett reellt behov.

Ökad försäljning

SoftNET fick sitt kommersiella genombrott på marknaden i och med det avtal vi tecknade med Aftenposten i början av 2003. Micro Systemation har också anpassat den befintliga produkten SoftGSM™ till 3G-telefonerna. För SoftGSM™ har vi under det sista halvåret sett en ökad orderingång. Det betyder att vi har en stabil ställning hos våra befintliga kunder. Detta tillsammans med den breddning av produktsortimentet som skett under året gör att jag ser framtiden an med tillförsikt.

Joel Bollö

Verkställande Direktör

Kommentarer till rapporten

Alla jämförelsesiffror avser räkenskapsåret 2002.

Föreliggande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys har granskats av bolagets revisorer.

Jag har översiktligt granskat denna bokslutskommuniké enligt den

rekommendation som FAR utfärdat.En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att bokslutskommunikén inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisnings-

lagarna.

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 030101-031231 ej skall lämnas.

Omsättning

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,4 Mkr (9,5 Mkr). Omsättningen är enligt förväntan. Med den plattform vi skapat under 2003,och en kontrollerad kostnadsnivå och en skarpare inriktning på konsulttjänster och SoftGSM X-Ray ser med tillförsikt på 2004.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader under perioden uppgick till 8,0 Mkr (13,5 Mkr). Personalkostnaderna under perioden uppgick till 3,6 Mkr (5,8 Mkr). Övriga externa kostnader uppgick till 2,3 Mkr (3,5 Mkr).

Årets resultat

Resultatet för året blev -0,7 Mkr (-4,0 Mkr), vilken är under förväntan. Alla utvecklingskostnader belastar resultatet direkt och någon aktivering av arbetet för egen räkning görs ej. Under året har de immateriella tillgångarna minskat till ett värde av 192 (963)tkr.

Kommande rapporttillfällen

Kvartalsrapport 22 april 2004

Halvårsrapport 31 augusti 2004

9-månadersrapport 28 oktober 2004

Bokslutsrapport 28 februari 2005

Bolagsstämma hålls 19 februari 2004, SAS Radisson Solna. Kallelse har publiceras i rikstäckande dagstidning.

(FÖR FULLSTÄNDIG RAPPORT SE BIFOGAD FIL)