Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

HALVÅRSRAPPORT 2004

Regulatory

2004-08-31 17:12:14

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 2.4 Mkr

· Resultatet efter finansiella poster var –1,9 Mkr

· Bolaget har anställt säljansvariga för Tyskland och Frankrike

· Bolagets .XRY har omskrivits i amerikanska magasinet law & enforcement

· Bolaget har deltagit i brittiska National High Tech Crime mässa

· Helt ny hårdvara är konstruerad och designad under perioden

· Första användarföreningsmötet genomfört för .XRY-kunder

Verksamhet

Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom området mobil datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet.

Micro Systemation startades 1984. Nuvarande styrelseordföranden Henrik Tjernberg har funnits i företaget sedan 1985.

I juli 1998 levererades för första gången den helt egenutvecklade produkten SoftGSM, ett mjukvarumodem för kommunikation inom GSM-nätet. 2002 lanserades den uppgraderade versionen SoftGSM NG, med ett gränssnitt som fungerar för alla telefoner och handhållna enheter.

Våren 2001 lanserades nästa egenutvecklade produkt SoftNET. SoftNET är ett generellt verktyg för den mobila arbeten, SoftNET väljer automatiskt anslutning åt användaren även när man förflyttar sig mellan olika miljöer. Omkopplingen sker utan märkbart avbrott.

2003 lanserade bolaget ytterligare en egenutvecklad produkt – SoftGSM™ X-RAY. SoftGSM™ X-RAY gör det möjligt att snabbt avläsa avläsa innehållet i mobiltelefoner. På några minuter kan innehållet i en mobiltelefon läsas av och kopieras. SoftGSM™ X-RAY är ett effektivt hjälpmedel för att säkra bevismaterial. Produkten är framtagen i samförstånd med svenska polismyndigheten. I samband med att version 2.0 lanserades Augusti 2004 bytte produkten namn till .XRY.

VD kommenterar utvecklingen

Kvartal två har för Micro Systemation inneburit en uppbyggnadsfas av bolaget såväl strukturellt som organisatoriskt. Vår fokus övergår alltmer till affärsområdet kriminalteknik där efterfrågan på produkter och tjänster överstiger förväntan.

Så gått som dagligen redogör media för hur mobiltelefoner och ny teknik använda för brottsliga syften. Behovet av effektiva hjälpmedel för bevissäkring och datainsamling från mobiltelefoner ökar ständigt. Sommarens spektakulära rymning från Hall är bara ett i raden av brott där mobiltelefoner haft en avgörande betydelse. Dessvärre är det snarare regel än undantag att mobiltelefoner smugglas in på anstalter och används för planering och genomförande av brottslig aktivitet. Att säkra bevis från mobiltelefoner med hjälp av utrustning från Micro Systemation är förmodligen ett av de mest kostnadseffektiva sätten att öka verkningsgraden för de brottsutredande myndigheterna idag.

der våren genomfördes det första mötet med XUG, XRY User Group. Avsikten med användarmötet var att snabbt få feedback på produkten och dess användning. Resultatet var överraskande positivt och vår avsikt är att utveckla XUG till ett forum för erfarenhetsutbyte, information och utbildning för brottsutredande personal. Nästa möte kommer att hållas i början av 2005.

Organisatoriskt har Micro Systemation under våren förstärkts med säljansvariga för Frankrike, Belgien, Tyskland och Schweiz. Utvecklingsavdelningen har utökats med en person och ekonomi och administration har numer en heltidstjänst.

För närvarande pågår ett intensivt arbete med färdigställandet av den andra versionen av vår programvara inom Forensic. Arbetet som pågått sedan tidig vår innebär i allt väsentligt att mjukvarans arkitektur gjorts om från grunden. Den nya versionens funktion och utseende är ett direkt resultat av den behovsanalys och den kravbild som såväl svenska som europeiska brottsutredande myndigheter bistått oss med. Samtidigt har en helt ny hårdvara designats för att ge konceptet XRY en visuell innebörd. Avsikten är att bevis framtagna med XRY skall kunna användas såväl inom polissektorn som inom rättsväsendet utan misstankar om risk för manipulation eller brister i äktheten. Den nya produkten presenteras på bolagets likaledes nya hemsida www.msab.com.

I samband med lanseringen av .XRY byter bolaget affärsmodell inom området Forensic. Där vi tidigare tagit betalt för själva programvaran och den tekniska utrustningen kommer vi hädanefter att ta betalt för användningen av .XRY. Den nya affärsmodellen har en rad fördelar. Genom att sänka tröskelkostnaderna för att börja använda .XRY kan fler börja använda produkten utan komplicerade och långdragna budgeteringsprocesser. Intäktsströmmarna kommer delvis att förskjutas men blir i gengäld kontinuerligare och på sikt större i takt med att volymen av avlästa telefoner ökar.

De som önskar fortlöpande information via email kan anmäla sig genom att skicka ett email till aktieagare@msab.com.

Solna i augusti

Joel Bollö

VD

Kommentarer till rapporten

Föreliggande rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Omsättning

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 2,4 Mkr (3,2 Mkr). Omsättningen är inte enlighet med förväntan.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader under perioden uppgick till 4,2 Mkr (4,3 Mkr), vilket är enligt förväntan. Personalkostnaderna under perioden uppgick till 1,6 Mkr (2,0 Mkr). Övriga externa kostnader uppgick till 2,1 Mkr (1,2 Mkr).

Resultatet för perioden blev -1,9 Mkr (-1,1 Mk).

Kommande rapporttillfällen

9-månadersrapport 16 oktober 2004

Bokslutsrapport 28 februari 2005

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.msab.com

Frågor angående halvårsrapporten kan ställas till Joel Bollö, Micro Systemation AB, tel 08-739 02 70 eller på e-mail: joel@msab.com

(För fullständig rapport se bifogad fil)