Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Regulatory

2004-01-23 10:49:20

Aktieägarna i Micro Systemation AB (publ) (556244-3050) kallas till ordinarie bolagsstämma kl.16.00 den 19 februari 2004 på hotell SAS Radisson, Frösundavik i Solna.

A. Rätt att delta. Anmälan

Aktieägare skall, för att ha rätt att deltaga i den ordinarie bolagsstämman, (i) vara registrerad som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken den 9 februari 2004 samt (ii) till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast kl. 16.00 den 12 februari 2004. Anmälan bör ske antingen per brev till Micro Systemation AB (publ), Box 3053, 169 03 Solna, per telefax nr 08-730 01 70, via e-mail: info@msab.com eller per telefon nr 08-739 02 70. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat innehav samt antal biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten insändas till bolaget i original före bolagsstämman. Den som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 9 februari 2004 omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig.

B. Ärenden på stämman

B.1 Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av förslag till dagordning.

4. Val av minst en justeringsman.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Fastställande av resultat- och balansräkning.

8. Beslut om disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

10. Fastställande av arvode till styrelse och revisor.

11. Val av styrelse.

12. Beslut om ändring av bolagsordningen

13. Eventuella övriga frågor.

14. Avslutande av stämman.

B.2 Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 12 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring i bolagsordningen enligt följande.

§ 4 ändras till följande lydelse: Aktiekapitalet skall vara lägst 886.000 kr och högst 3.544.000 kr.

Stockholm i januari 2004

Styrelsen för Micro Systemation AB (publ)