Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004-01-01 - 2004-12-31

Regulatory

2005-02-28 13:26:23

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5,4 Mkr (7,43)

· Resultatet efter finansiella poster var -6,21 Mkr (-0,6)

· Nyemission genomförts

· Marknadssatsning på XRY

· Färdigställande av XRY version 2.0

· XRY levererat till över 9 olika länder

· Över tiotusenfemhundra licenser av mobile-suite har levererats 2004

Verksamhet

Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom området mobilt Internet och datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. Micro Systemation grundades 1984. Sedan december 1999 är B-aktien i Micro Systemation noterad på NGM Equity:s aktielista.

I juli 1998 lanserade Micro Systemation den helt egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation.

I december 2000 aviserades nästa lösning från Micro Systemation, SoftNet. SoftNet är ett generellt nätverksgränssnitt, som gör att slutanvändaren inte behöver välja nätverksanslutning. SoftNET söker själv upp lämplig uppkoppling.

Under 2003 slog vi ihop produkterna SoftGSM och SoftNET till ett mobile-suite paket. Det paketet säljs nu som ett suite.

2003 lanserade bolaget den egenutvecklade produkten – SoftGSM™ X-RAY. SoftGSM™ X-RAY gör det möjligt att snabbt avläsa data i mobiltelefoner. På några minuter kan innehållet i en mobiltelefon läsas av och kopieras. SoftGSM™ X-RAY är ett effektivt hjälpmedel för att säkra bevismaterial. Produkten är framtagen i samförstånd med svenska polismyndigheten. I samband med att version 2.0 lanserades i augusti 2004 bytte produkten namn till .XRY. Den 1 november 2004 levererades den första enheten av .XRY 2.0

Affärsidén för Micro Systemation är densamma idag som 1984 när företaget startades – utveckling och kommersialisering av produkter och tjänster inom datakommunikation. Trådlösa tjänster erbjuds i snart sagt alla dataapplikationer. Därifrån har det varit svårt att komma till verklig frihet och rörlighet för användning av datateknik. Micro Systemation´s produkter och tjänster fyller där ett stort behov.

VD kommenterar utvecklingen:

Nyemission

Styrelsen i Micro Systemation beslutade den 30 januari 2004 att under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande den 19:e februari 2004 att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom nyemission. Därmed ökade antalet aktier i bolaget från 4 430 000 till 17 720 000, innehav av 1 aktie före emission gav rätt att teckna 3 nya. Emissionskursen fastställdes till 1 kr per ny aktie vilket medförde att bolaget tillfördes 13,3 Mkr. Efter emissionskostnader erhöll bolaget 10,5 Mkr. Efter emissionen betalade bolaget av skulder till aktieägare om ca 1.3 Mkr.

Året som gått

Micro Systemation har under året haft fokus på forensic-området. Nyemissionen möjliggjorde en utveckling av .XRY och resurser för att ta ett nytt grepp om marknaden både i och utanför Sverige. År 2004 kan sammanfattas som ett spännande år under förändring.

2004 har varit ett år som präglats av hårt arbete. Ett nytt bolag har tagit form med en ny affärsinriktning, en ny organisation och en ny marknad. Affärsområdet Forensic har stått i fokus i denna omstrukturering och redan i slutet av året kunde vi konstatera att vår kursändring har varit riktig.

Utveckling

Under året som gått har kostnaden för att färdigställa version 2.0 av XRY uppgått till nästan 4 Mkr vilka kostnader är tagna direkt på resultatet. Kostnaden har framförallt bestått av framtagning av mjukvaran samt den nya hårdvara som ingår i systemet. Vi har idag eget verktyg och design på elektronik vilket gör att vi nu producerar XRY enheter till mycket konkurrenskraftigt pris.

Kriminalteknik i fokus

Nyemissionen gav oss utrymme att rekrytera utvecklare och påbörja ett intensivt arbete av att förädla vårt avläsningsverktyg .XRY, för bland annat tull och polis. Den första versionen av .XRY saknade flera viktiga komponenter då telefonerna snabbt har blivit mer komplexa med bland annat kamera, diktafon och extra minneskort. I samarbete med den svenska polisen har produkten vidareutvecklats och nu blivit så pass bra att den anses som den ledande produkten även utanför Sveriges gränser. Under hösten blev .XRY omskriven med en längre artikel i den amerikanska tidskriften ” Law Enforcement Technology” vilket gav oss flera intressanta leads. Hårt och riktat arbete har gjort att vi idag bearbetar en stor marknad, även utanför Europa. Hittills har produkten levererats till 9 olika länder.

Ett strategiskt beslut togs tidigt att vi skulle fokusera på länderna i den engelsk-, tysk- och fransktalande delen i Europa. Aktiviteten har därför varit hög i dessa länder. Med nyemissionen fick vi även medel till att kunna rekrytera säljare som under hösten har marknadsfört .XRY. Den nya organisationen var på plats i augusti.

Under året har vi haft förmånen att bli exklusivt inbjudna att föreläsa under flera seminarier runt om i Europa. Ett kriminaltekniskt seminarium (TSU) i England gav ett flertal order redan på plats. Under hösten besökte vi även Polen och deltog med fyra andra leverantörer på ett seminarium där hela Europa var representerat av beslutsfattare från de olika ländernas kriminaltekniska laboratorium. Vi blev även inbjudna som enda leverantör av Österrikiska inrikesministeriet i Innsbruck i syfte att visa vad XRY kan göra för dem. Detta har resulterat i att de beställt 3 stycken system för utprovning, om dessa faller väl ut kommer XRY att bli en certifierad lösning som samtliga polismyndigheter i österrike ska använda. Flera utvärderingar pågår runt om i världen.

Version 2.0

I början av november 2004 kunde vi påbörja leveransen av version 2.0 och på mindre än två månader har .XRY sålts till nio olika länder. I de flesta fall handlar det om enstaka order, men ett flertal av dessa ligger till grund för att utvärdera produkten. Faller allt väl ut finns det intresse av att göra .XRY 2.0 till respektive lands standardprodukt. Diskussion kring detta pågår bl.a. i österrike, Frankrike och Tyskland, och förs även i andra länder.

Grunden är lagd

2004 är ett år då vi etablerat oss som forensic-leverantör och gjort ett tydligt avtryck på flera marknader. Vi har vänt den nedåtgående trenden för bolaget och lyckats hitta en väg framåt som vi upplever som lovande. Året 2005 blir avgörande för hur vi lyckas, men världsmarknaden ligger framför oss. I december hade vi ett mycket gott offertläge och flera av dessa resulterat i nya beställningar. Framtiden kan sammanfattas som mycket intressant, även om vi kommer att få arbeta mycket hårt under 2005 för att nå våra mål att sätta .XRY som världsstandard inom sitt område.

Micro Systemation AB

2005-02-28

Joel Bollö

Verkställande Direktör

Kommentarer till rapporten

Alla jämförelsesiffror avser räkenskapsåret 2003.

Föreliggande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys har granskats av bolagets revisorer.

Jag har översiktligt granskat denna bokslutskommuniké enligt den

rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att bokslutskommunikén inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisnings-

lagarna.

Övergången till IFRS 2005 bedöms inte medföra några väsentliga förändringar

i värderingen av bolagets balansposter eller redovisningen av bolagets

resultaträkning

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 040101-041231 ej skall lämnas.

Omsättning

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5,4 Mkr (7,4 Mkr). Omsättningen är under förväntan. Tid för beslut hos framförallt myndigheter utanför Sverige har gjort att affärerna förskjuts något vilket påverkat omsättningen för 2004. Med den plattform vi skapat under 2004,och en kontrollerad och en skarpare inriktning på kriminalteknik gör 2005 till ett spännande år.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader under perioden uppgick till 11,6 Mkr (8,0 Mkr). Personalkostnaderna under perioden uppgick till 4,3 Mkr (3,6 Mkr). Övriga externa kostnader uppgick till 5,9 Mkr (2,3 Mkr).

Årets resultat

Resultatet för året blev -6,2 Mkr (0,7 Mkr), vilken är under förväntan. Alla utvecklingskostnader belastar resultatet direkt och någon aktivering av arbetet för egen räkning görs ej. Under året har de immateriella tillgångarna minskat till ett värde av -382

(-1040) tkr.

Kommande rapporttillfällen

Kvartalsrapport 21 april 2005

Halvårsrapport 26 augusti 2005

9-månadersrapport 21 oktober 2005

Bokslutsrapport 24 februari 2006

Bolagsstämma hålls 2005-04-28 SAS Radisson Solna. Kallelse kommer publiceras i rikstäckande dagstidning.

(För fullständig rapport se bifogad fil)