Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

BOLAGSSTÄMMA I MICRO SYSTEMATION AB (PUBL) DEN 28 APRIL 2005

Regulatory

2005-03-30 14:43:00

Tid: Torsdagen den 28 april 2005 kl. 18,00

Plats: SAS Radisson Frösundavik Solna

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken fredagen den 15 april 2005 och som har anmält sig enligt nedan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 18 april genom förvaltarens omsorg tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman.

Anmälan

Anmälan om deltagande skall ha kommit bolaget tillhanda senast fredagen den 22 april 2003 klockan 16,00 antingen via E-mall aktieagare@msab.com , via fax 08-730 01 70 eller brevledes under adress: Micro Systemation AB Box 3053, 169 03 SOLNA.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande på stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av justeringsman

5. Prövning om huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Fastställande av resultat och balansräkning

8. Beslut om disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

9. Beslut ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och VD

10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

11. Val av styrelse

I annonsen SVD Näringsliv 2005-03-30 uppgavs felaktigt en punkt om förslag till incitamentsprogram, korrekt annons är publicerad i Post Inrikes Tidning 2005-03-30.