Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2005-01-01--2005-12-31

Regulatory

2006-02-24 10:26:30

• Nettoomsättningen under perioden uppgick till 12,9 Mkr (5,4)

• Resultatet efter finansiella poster var 1,17 Mkr (-6,16)

• Bolaget har sålt och levererat över 280 XRY startpaket

• XRY har uppgraderats inte mindre än 6 gånger under 2005

• XRY levererat till över 25 olika länder

• HeXRY ny produkt inom kriminalteknik lanseras

Händelser efter 2005-12-31

• Bolager har erhålligt order från rikspolisen i Australien

• Bolager har erhålligt order från Ministry of Defense i Holland

Verksamhet

Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom området mobilt Internet och datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. Micro Systemation grundades 1984. Sedan december 1999 är B-aktien i Micro Systemation noterad på NGM Equity:s aktielista.

I juli 1998 lanserade Micro Systemation den helt egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation.

I december 2000 aviserades nästa lösning från Micro Systemation, SoftNet. SoftNet är ett generellt nätverksgränssnitt, som gör att slutanvändaren inte behöver välja nätverksanslutning. SoftNET söker själv upp lämplig uppkoppling.

Under 2003 sammanfördes produkterna SoftGSM och SoftNET till en produkt under benämningen Mobile Communication Suite.

2003 lanserade bolaget den egenutvecklade produkten – SoftGSM™ X-RAY. SoftGSM™ X-RAY gör det möjligt att snabbt avläsa data i mobiltelefoner. På några minuter kan innehållet i en mobiltelefon läsas av och kopieras. SoftGSM™ X-RAY är ett effektivt hjälpmedel för att säkra bevismaterial. Produkten är framtagen i samförstånd med svenska polismyndigheten. I samband med att version 2.0 lanserades i augusti 2004 bytte produkten namn till .XRY. Den 1 november 2004 levererades den första enheten av .XRY 2.0

Affärsidén för Micro Systemation är densamma idag som 1984 när företaget startades – utveckling och kommersialisering av produkter och tjänster inom datakommunikation. Behovet av att läsa data ur mobila enheter för undersökande myndigheter ökar kontinuerligt. Micro Systemation´s produkter och tjänster fyller där ett stort behov.

VD kommenterar utvecklingen:

Ett framgångsrikt år

2005 har präglats av en intensiv marknadsbearbetning inom affärsområdet Forensic. Fler än 280 XRY-system har levererats till 25 länder. Efterfrågan har varit större och tillväxten snabbare än vi förväntat oss. Från att ha varit en okänd aktör inom kriminalteknik har Micro Systemation nu etablerat sig som en ledande leverantör av system för avläsning av mobiltelefoner. Betydelsen av bevissäkring i mobiltelefoner är i många fall avgörande och har inte minst uppmärksammats i media, där ett antal spektakulära kriminalfall lösts med hjälp av beslagtagna mobiltelefoner. Debatten kring teledatalagring har ytterligare satt fokus på området och behovet av kvalificerade verktyg för bevissäkring är mycket stort.

2005 budgeterade vi för en nettoomsättning på 10 MSEK och ett nollresultat. Vi kan glädjande konstatera att vi överträffat målen med råge. Trots långa säljcykler med krav på omfattande marknadsbearbetning har arbetet betalat sig snabbt.

Försäljningen och intresset har ökat kvartal för kvartal och vi kan sammanfatta året som mycket lyckat där vi både etablerat .XRY som en ledande produkt inom sitt segment, samtidigt som vi gjort en bra vinst redan ett år efter lanseringen av XRY på marknaden.

Vi har under året både bearbetat och sålt .XRY i samtliga världsdelar. Omsättningen ökade 2005 med 139 % och vi har gjort en resultatförbättring på 7,4 Mkr vilket gav ett positivt resultat på 1.125 tkr. Framgången bygger till stor del på en uttalad hängivenhet och stor lojalitet hos vår personal. Vi kan glädjas åt att ingen medarbetare valt att sluta sin anställning hos oss.

Vi fortsätter att sälja Mobile Communication Suite men någon vidareutveckling eller marknadsföring av produkten sker för närvarande inte. Under rapportperioden har vi levererat 1749st enheter av Mobile Communication Suite.

Förutsättningarna för att 2006 ska bli ännu bättre än 2005 är mycket goda och Micro Systemation känner sig väl förberett för nästa steg i tillväxtresan.

Utveckling

Vår vision har varit att skapa en stabil och utvecklingsbar plattform där nya funktioner kan adderas snabbt med minimal arbetsinsats. Vi har idag en mycket effektiv organisation för såväl produktion som utveckling. Med den gedigna konstruktion som togs fram redan 2004 kommer bolaget att till rätt pris kunna producera och leverera uppdaterade .XRY-system under lång tid framöver.

Under 2005 har .XRY uppgraderats inte mindre en sex gånger med utökat stöd för fler än 250 olika telefoner. Vi har adderat stöd för avläsning av SIM-kort och nu senast även möjligheten att klona SIM-kort. En förutsättning för att bygga upp förtroende hos brottsutredande myndigheter har varit att ständigt vidareutveckla vårt erbjudande och att hela tiden ligga i frontlinjen vad gäller nya telefoner och ny teknik.

Affärsmodellen har visat sig vara framgångsrik och kunderna får stort utbyte av den årliga licensavgift som tas ut på produkten. Bolagets kostnader hålls hela tiden på en begränsad nivå för att maximera möjligheten till investeringar i nya utvecklingsprojekt samtidigt som bolaget ska generera vinst.

Ny produkt inom affärsområdet Forensic - HeXRY

Micro Systemation lanserar nu ytterligare ett kriminaltekniskt verktyg för analys av mobiltelefoner, HeXRY. HeXRY är en produkt som läser av telefonens minne binärt vilket möjliggör att även viss dold information kan avläsas. I gynnsamma fall kommer även borttagen information att kunna återskapas. Något som idag endast kan göras på SIM-kort. Där .XRY gör en logisk avläsning av data kommer HeXRY att göra en fysisk avläsning av telefonminnet.

Produkterna kompletterar varandra mycket bra. .XRY kommer att användas långt ut i polisorganisationen för att snabbt och säkert avläsa en stor volym av telefoner utan risk för förlorad data eller förändring av bevismaterial. HeXRY vänder sig i första hand till kriminaltekniska laboratorier som vanligtvis tar hand om de allra alvarligaste brotten. HeXRY ställer större krav på analys och bevisvärdering än .XRY. Att bolaget nu lanserar en mycket avancerad produkt inom kriminalteknik stärker oss ytterligare som ledande inom det kriminaltekniska området. Vi räknar med att under året introducera en första version av HeXRY.

Marknaden växer ständigt

Under 2005 har vi bearbetat många länder och deltagit i många intressanta mässor och seminarier. Vi har under 2005 visat att både vår produkt och vår metod att bearbeta marknaden är rätt.

För att fortsätta att vara framgångsrika krävs att vi ständigt lyssnar på kundernas behov och önskemål. .XRY är en professionell produkt för professionella användare. Till skillnad från samtliga konkurrenter levererar vi en komplett produkt, vilket innebär att den kan användas omedelbart efter leverans. Lösningar som kräver komplettering i form av hårdvara eller tillbehör har svårt att tillfredsställa myndigheternas behov. Ett exempel på detta är att vi i vårt sortiment har fyrtiotalet olika kablar för att täcka in flertalet telefonmodeller. Övervägande delen av dessa kablar är egenutvecklade. Våra konkurrenters lösningar kräver oftast telefonproducentens originalkabel, vilket begränsar produktens användbarhet.

Vår bedömning är att marknaden för XRY är mycket stor och växer. Vad som kan konstateras är att ju mer vi säljer desto fler brottsutredande myndigheter upptäcker behovet av att kunna kopiera innehållet i en mobiltelefon. ”Word of mouth” är vår absolut effektivaste marknadsföringsmetod. Vi vet att många polismyndigheter har intensiva internationella kontakter och personliga rekommendationer är oerhört viktiga.

Vi har under året inte bara sålt .XRY till polisen utan även till ett antal tullmyndigheter samt även militära enheter. Antalet myndigheter som har behov av .XRY ökar ständigt.

Det är med viss stolthet jag konstaterar att vi på kort tid etablerat oss över hela världen, produkten är mycket komplett med stöd för stort antal telefoner, många språk och inte minst alla typer av teckenuppsättningar. Detta har medfört att vi kunnat sälja till världsdelar som Sydostasien, Mellanöstern, Sydamerika, Afrika m fl.

2006 ett år med tillväxt

Vi kommer under 2006 att förstärka bolaget med ytterligare personal främst inom utveckling och försäljning.

I år kommer vår affärsmodell med ett återkommande årsabonnemang att hårdtestas. Vi kalkylerar med en förnyelsegrad på 85 % men vi har indikationer på att vi kommer att ligga betydligt över den nivån.

Vi räknar med att växa ordentligt både vad gäller omsättning och vinst. Vinstmarginalen bör kunna ökas ytterligare då många av bolagets kostnader är fasta.

En fortsatt kraftfull marknadsbearbetning kommer att ske i Nordamerika, Sydostasien och de delar av Europa som ännu inte har bearbetats. I USA har vissa offentliga investeringar dessvärre hämmats av orkanens Katrinas framfart.

Inom vissa regioner kommer vi att marknadsföra våra produkter via lokala distributörer. Det är emellertid inget uttalat mål att öka antalet auktoriserade distributörer på världsmarknaden. Våra säljkanaler kommer att anpassas efter respektive regions förutsättningar.

Jag vill avslutningsvis tacka gamla aktieägare för visat förtroende och hälsa nya investerare välkomna till ett bolag i stark tillväxt på en framtidsmarknad.

Micro Systemation AB

2006-02-24

Joel Bollö

Verkställande Direktör

(För fullständig rapport se bifogad fil)