Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

HALVÅRSRAPPORT 2006

Regulatory

2006-08-25 10:31:35

(NGM: MSAB B)

· Resultatet efter finansiella poster var 4.245 tkr (9 )

· Nettoomsättningen uppgick till 11.432 tkr (5.451)

· Nettoomsättningen ökade med 111% jämfört med samma period 2005

· Resultat per aktie 0,24 kr (0,01)

· Likvida medel vid periodens slut uppgick till 7.736 tkr (3.589)

· Order på 13 st .XRY-system från irländska polisen

· Ca 20% av befintliga kunder köpte SIM-ID cloner vid lansering

· SIM-ID cloner har sålts för 394 tkr ( 0 kr)

· Förnyelsegraden av .XRY årslicenser har varit 100%

VD Kommenterar utvecklingen

Rapportperioden har varit mycket positiv för Micro Systemation. Vi har under det första halvåret omsatt nästan lika mycket som vi gjorde under hela 2005. Resultatet för perioden är mycket bra och vår vinstmarginal för perioden ligger på hela 37 %. Före vinstdelning ligger vinstmarginalen för kvartal 2 på 48 %, vilket är 11 enheter högre än för årets första kvartal. Bolaget är inne i en stark tillväxtfas som kan ske med kontinuerligt förbättrad vinstmarginal.

Det redovisade resultatet är belastat med ca 770.000:- sek för det under sommaren beslutade incitamentsprogrammet. Detta är en reservation och det faktiska utfallet kommer att beräknas på helårsresultatet. Reservationen är gjord för hela 6-månadersperioden och innefattar sociala avgifter. Resultatet för årets andra kvartal uppgick till 3,08 MSEK före vinstdelning.

Att antalet uppgraderingar är så hög som 100% överstiger våra förväntningar. Som i all affärsverksamhet är nöjda kunder en förutsättning. Och den höga andelen återkommande kunder är ett mycket gott betyg åt Micro Systemation, dess produkter och personal. Det förekommer att kunder av administrativa skäl släpar efter med förnyelsen av sina licenser, vilket kan leda till att intäkten för den förlängda licensen inte alltid kommer att ligga 12 månader efter nyförsäljningen men ingen kund har valt att sluta använda .XRY. Bolaget är på god väg att etablera den världsstandard vi hade som målsättning när .XRY lanserades 2004.

Marknaden för .XRY är stor och bearbetningen av de olika världsmarknaderna fortsätter. Bolaget kommer under hösten att intensifiera bearbetningen och förstärker därför marknads- och säljavdelningen med ytterligare personal. Även utvecklingsavdelningen kommer att utökas under andra halvåret.

Vi kan konstatera att Nordamerikamarknaden börjar ta fart, antalet förfrågningar och order ökar i rask takt. Andra stora marknader som vi ser en stor potential i är bl a Mellanöstern, Ryssland och Sydostasien. I och med att vi nu sålt t till så många länder världen över så har vi allt lättare att etablera nya kundkontakter. Micro Systemation har blivit en välkänd leverantör inom kriminaltekniska lösningar.

Konkurrensen ökar och det är allt fler bolag som försöker sig på att ta fram lösningar för avläsning av mobiltelefoner. En fortsatt intensiv markandsbearbetning tillsammans med vidareutveckling av vårt produkterbjudande borgar för att vi kan behålla vår dominerande ställning på marknaden.

Mottagandet av SIM-ID cloner har varit mycket gott och nästan varannan ny kund väljer att teckna tilläggslicens för denna produkt direkt. Under andra kvartalet har Micro Systemation sålt ca 750 st SoftGSM NG-licenser, vilket visar att även denna produkt fyller ett behov.

Under året som gått har arbete med att skapa en större uppgradering av .XRY Version 3.0, som kommer lanseras under september månad och börja levereras under oktober, kommer att innehålla ett utökat stöd för mobiltelefoner. Bl a kommer mobiler baserade på operativsystemet Symbian att stödjas. Det är en telefonfamilj som brottsutredande myndigheter efterfrågar och som vi tidigare inte supporterat fullt ut i .XRY. Dessutom moderniserar vi användargränssnittet och inför möjligheten att personligen anpassa gränssnittet, Version 3.0 av .XRY baseras på en helt ny databas som effektiviserar arbetet väsentligt, framförallt med telefoner som innehåller mycket stora datamängder. Den nya plattform vi nu skapat kommer delas av HeXRY som kommer att lanseras i början av 2007.

Avslutningsvis kan det konstateras att vi klarar av att både utveckla, sälja, producera och slutligen leverera med högsta kvalité till en kräsen kundgrupp världen över. Vi kommer i oktober att flytta till mer ändamålsenliga lokaler, inte minst för att underlätta fortsatt organisk tillväxt. Vi bedömer marknaden för .XRY som mycket stor och att vår marknadsandel kommer att vara betydande. Vår affärsmodell och vinstmarginal gör att vi ser med tillförsikt på framtiden.

Besök gärna vår hemsida på www.msab.com eller skicka ett mail till aktieagare@msab.com om du vill ha löpande bolagsinformation direkt i inkorgen.

Solna i augusti 2006

Joel Bollö, VD

· .XRY gör det möjligt att snabbt tömma beslagtagna mobiltelefoner på dess innehåll. På några minuter kan informationen i en mobiltelefon läsas av; slagna samtal, sparade telefonnummer, missade samtal, SMS, bilder, kalender, ljudfiler etc. Allt presenteras i en och samma rapport som .XRY genererar. I den framgår vilken telefon som avlästs vem som gjort avläsning mm. Rapporten lagras i ett krypterat filformat.

Micro Systemation har sedan starten 1984 utvecklat och marknadsfört en rad innovativa och framgångsrika datakommunikationsprodukter. Bolagets B-aktie är sedan december 1999 noterad på NGM Equitys aktielista. (msab b)

Kommentarer till rapporten

Föreliggande rapport har granskats av bolagets revisor.

Omsättning

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 11,432 tkr (5,451 tkr). Omsättningen är över förväntan.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader under perioden uppgick till 7,216 tkr (5,437 tkr), vilket är enligt förväntan.

Personalkostnaderna under perioden uppgick till 4,373 tkr (2,715 tkr) kostnaden inkluderar vinstreservation på 770 tkr.

Övriga externa kostnader uppgick till 1,048 tkr (578 tkr).

Resultatet för perioden blev 4,245 tkr ( 9 tkr) vilket är över förväntan.

Kommande rapporttillfällen

Niomånadersrapport 20 oktober 2006

Bokslutsrapport 9 februari 2007

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.msab.com

Frågor angående kvartalsrapporten ställes till Joel Bollö, Micro Systemation AB, tel 08-739 02 70 eller på e-mail: joel.bollo@msab.com

(För fullständig rapport se bifogad fil)