Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

NIOMÅNADERSRAPPORT 2006

Regulatory

2006-10-20 11:17:54

(NGM: MSAB B)

· Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083)

· Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005

· Resultatet efter finansiella poster var 7.035 tkr (69)

· Vinsten ökade med 1020 %

· Resultat per aktie 0,40 kr (0,004)

· Likvida medel vid periodens slut uppgick till 9.920 tkr (3.715)

· Förnyelsegraden av .XRY licenser har varit 100%

· Order från FTS UK 1.000 tkr

· Första order till The Office of Naval Intelligence i USA 330 tkr

· Order från Dyplex Kanada 795 tkr

VD Kommenterar utvecklingen

Även det tredje kvartalet blev det bästa någonsin i Micro Systemations historia. Den starka tillväxten och höga förnyelsegraden visar att bolagets affärsmodell är mycket framgångsrik. Resultatet för perioden är mycket starkt och vinstmarginalen för årets första nio månader är 41 % att jämföra med 37 % vid halvårsrapporten. Bolagets fokus på hög kvalité och strikt kostnadskontroll visar sig med all tydlighet i resultatet.

Till vinstdelningsprogrammet har för kvartal 3 avsatts 492 tkr. Den preliminära reservationen för incitamentsprogrammet uppgår idag till 1.262 tkr. Det slutliga utfallet beräknas på årsresultatet. Alla summor inkluderar sociala avgifter. Resultatet för det tredje kvartalet uppgick till 3.281 tkr före vinstdelning.

Sedan nyemissionen våren 2004 tar vi kostnader för löpande utveckling och nödvändig utrustning direkt över resultaträkningen. Därigenom kan vi hålla avskrivningarna på ett minimum och bolagets nuvarande kraftiga försäljningsökning syns direkt på resultatet. Samtidigt har vi stärkt vår kassa med över 5,7 miljoner kronor under rapportperioden. Bolaget har nu den stabila ekonomi som varit ett av våra delmål sedan satsningen på XRY inleddes på alvar i början av 2004. Vi ser inga tecken på att den starka tillväxttakten kommer att brytas utan snarare kommer tillväxten att öka. Vår starka marknadsposition ska befästas och utvecklas. Det kommer att ske genom ytterligare investeringar i utveckling och en intensifierad marknadsbearbetning. Expansionen kommer att ske under kontrollerade former. Vi skall generera god vinst varje kvartal

Strategin med en återkommande årslicens har visat sig vara en mycket bra affärsmodell trots motstånd från vissa kunder. Att 100 % av de licenser som löpt ut under året förnyats talar sitt tydliga språk. Den nytta vi levererar till våra kunder motsvarar med råge investeringen i ett .XRY-system.

Med version 3.x av XRY som börjar levereras under Q4 ökar vi vårt försprång gentemot våra konkurrenter ytterligare. Genom implementering av nya funktioner och en helt ny plattform så möjliggörs många spännande utvecklingsvägar för kommande versioner av XRY.

Den nya plattform som version 3.x baseras på kommer dessutom att delas av vår ännu mer avancerade produkt HeXRY.

Marknaden för affärsområdet kriminalteknik är mycket stor. Att vi under det tredje kvartalet erhållit två ordrar som omfattat många system till högt ordervärde visar att kunderna nu i allt större utsträckning investerar i ett flertal system åt gången. Vi ser hur antalet upphandlingar där det är allt större volymer ökar kontinuerligt.

I takt med att .XRY säljs till allt fler länder ( över 45 st), blir olika specialönskemål allt vanligare. Vi kommer inom kort att paketera XRY i fler former än vad som sker idag. Olika typer av kunder önskar speciella paketeringar för att än bättre kunna använda sig av systemet i olika miljöer. Bolaget kommer under det fjärde kvartalet lansera dessa nya modeller. Ofta handlar det om integrerade lösningar som skall vara mobila och tåla hårda påfrestningar. Genom kundanpassning kan vi på så sätt ytterligare öka marknaden för XRY.

Vi ser nu hur den geografiska brännpunkten för vår huvudmarknad sakta förflyttar sig bort från Europa. Vår dominerande marknadsregion är idag Nordamerika. Vidare bedömer vi att Ryssland kommer att visa en god potential framgent. Även Sydamerika med Brasilien i spetsen uppvisar stort intresse för .XRY.

För att möta efterfrågan på utbildning inom vårt verksamhetsområde inrättar vi nu ett eget affärsområde för utbildning/certifiering. För närvarande pågår en rekrytering av verksamhetsansvarig för detta affärsområde. Vidare har vi certifierat två externa utbildare varav en är baserad i Kanada och en på Nya Zeeland. För många kunder är det ett krav att användarna av .XRY är certifierade. Även om .XRY är ett mycket lättanvänt verktyg ökar kundnyttan och förtroendet för Micro Systemation som leverantör väsentligt genom de utbildningar som genomförs.

Vi förstärker vår säljorganisation med ytterligare en person från och med den 13 november. Samtidigt söker vi dessutom fler personer till både utveckling och utbildning.

Sammanfattningsvis kan vi återigen konstatera att vi växer och mer än dubblar omsättningen för varje kvartal jämfört med motsvarande period förra året, att vi dessutom ökar vinstmarginalen under denna starka omsättningstillväxt är i det närmaste unikt.

Än en gång tack till alla aktieägare som visat förtroende för bolaget.

Till dem som anmält sig för löpande information om bolaget kan jag meddela att vi kommer att skicka ut ett nyhetsbrev ca 4 ggr per år mellan rapporttillfällena. Den första utgåvan är planerad till början av december. Nyhetsbreven kommer huvudsakligen att innehålla information om marknadsevenemang som mässor och seminarier samt nyheter kring vår produktportfölj.

Vill ni anmäla er till nyhetsbrevet så skickar ni ett mail till aktieagare@msab.com .

Solna i oktober 2006

Joel Bollö, VD

Kommentarer till rapporten

Föreliggande rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Omsättning

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 17,319 tkr (8,083 tkr). Omsättningen är över förväntan.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader under perioden uppgick till 10,314 tkr (7,994 tkr), vilket är enligt förväntan.

Personalkostnaderna under perioden uppgick till 6,444 tkr (4,187 tkr) kostnaden inkluderar vinstdelningsreservation.

Övriga externa kostnader uppgick till 2,476 tkr (2,651 tkr).

Resultatet för perioden blev 7,035 tkr (69 tkr) vilket är över förväntan.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutsrapport 9 februari 2007

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.msab.com

Frågor angående kvartalsrapporten ställes till verkställande direktör Joel Bollö, Micro Systemation AB, tel 08-739 02 70 eller på e-mail: joel.bollo@msab.com

(För fullständig rapport, se bifogad fil)