Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

AKTIEÄGARE I MICRO SYSTEMATION AB (PUBL.) KALLAS HÄRMED TILL ÅRSSTÄMMA DEN 26 APRIL 2007 KL. 18.OO FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006

Regulatory

2007-03-22 11:54:03

Plats: Haga Forum, Annerovägen 4, Solna

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Värdepappercentralen VPC AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2007 och även vara anmäld enligt nedan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 20 april 2007 genom förvaltarens omsorg tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande samt antalet biträden skall ha kommit bolaget tillhanda senast fredagen den 20 april 2007 klockan 16.oo antingen via e-mail bolagsstamma@msab.com, via fax 08-730 01 70 eller brevledes under adress: Micro Systemation AB, Box 3053, 169 03 Solna.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande på stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av justeringsman

5. Prövning om huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Fastställande av resultat- och balansräkning

8. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och VD

10. Fastställande av arvode till styrelse och revisor

11. Val av styrelse

12. Beslut om ändring av bolagsordningen

Till styrelsen föreslås omval av Henrik Tjernberg, Jan-Olof Backman, Jan Klinspor, Örjan Gatu samt nyval av Joel Bollö.

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen:

(punkt 12 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring i bolagsordningen så att den överensstämmer med gällande lagstiftning. Komplett förslag till ny bolagsordning kan rekvireras från bolaget.

Styrelsen i mars 2007

Micro Systemation producerar moderna tekniska lösningar med fokus på mobil teknik. Bolaget har ett gott renommé genom de egenutvecklade produktserierna SoftGSM NG™ och .XRY. Produkterna används idag av ett stort antal företag och brottsutredande myndigheter i hela världen.

Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s aktielista.