Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

HALVÅRSRAPPORT 2007

Regulatory

2007-08-24 09:21:34

(NGM:MSAB B)

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 20,86 Mkr (11,43)

· Resultatet efter finansiella poster var 9,27 Mkr (4,24)

· Resultat per aktie 0,52 kr (0,24)

· Likvida medel vid periodens slut 23,40 Mkr (7,74)

· Bolaget har sålt och levererat 135 nya .XRY startpaket

· 145 .XRY licenser har förnyats

· Utvecklings- och säljavdelningarna har förstärkts

VD kommenterar utvecklingen:

Första halvåret visar på en bra tillväxt, för perioden ligger den på 44 %. Nettoomsättningen ökade med 82 % och resultatet med 118 % jämfört med samma period föregående år. För det andra kvartalet ökade nettoomsättningen med 41 % och resultatet med 42 % jämfört med 2006.

Resultatet ligger i paritet med bolagets näst bästa kvartal någonsin. Jag är medveten om att några kommer att betrakta resultatet som svagt men det bör ses i perspektivet av att MSAB genomgått en extrem tillväxt den senaste tiden och att det snarast är årets första kvartal som avviker. Pilarna pekar åt samma håll som tidigare det vill säga uppåt. Nyförsäljningen är fortsatt stark och förnyelsegraden exceptionell.

Förnyelsegraden för .XRY-licenser låg för det andra kvartalet på höga 98 %. Ännu har ingen kund valt att avsluta licensen på grund av missnöje med produkten eller att man övergått till en konkurrerande produkt. Totalt har 145 kunder förnyat sin licens i det andra kvartalet, 135 nya startpaket har sålts varav 127 inkluderar programlicens. Skillnaden beror på att vissa återförsäljare köper hårdvaran till lager och kompletterar med programlicenser när .XRY levereras till slutkund. 149 st nya licenser på SIM-id Cloner har sålts, vilket innebär att vissa gamla kunder valt att komplettera sin befintliga utrustning med denna funktion. Jämför man försäljningen av licenser mellan kvartal ett och två ser man att vi totalt sålt fler licenser i kvartal två. Att detta inte avspeglas i resultatet beror på skillnader i marginaler mellan olika marknader där vi säljer direkt eller via återförsäljare. Förnyelsevolymen är inte jämt spridd över dessa marknader utan varierar över tiden.

Försäljningen av .XRY är kontinuerlig process. Orderläggande styrs i stor utsträckning av våra kunders budgetramar och upphandlingsmetoder. Vi ser nu att volymerna i upphandlingarna ökar, vilket ibland kan ge viss ryckighet i orderingång och försäljning.

Personalförstärkningar har skett i såväl utvecklings- som i säljgruppen och organisationen anpassas kontinuerligt för att möta en fortsatt ökade efterfrågan. Vårt mål om att hålla fyra veckors leveranstid hålls, tack vare hårt arbete och effektivare produktion.

Vi lanserar idag den första delen av MSABs nya hemsida www.msab.com . Det är den publika delen som nu finns tillgänglig. Den kommer att kompletteras med en sluten del för våra distributörer och återförsäljare samt en webbutik där kunder kan komplettera sina .XRY-system med ytterligare kablar, tomma SIM-kort och även förnya sina licenser.

Vårt mål med MSABs nya ansikte på webben är att öka närvaron och förbättra informationens kvalité och aktualitet.

Field version av .XRY har presenterats för några utvalda kunder under det andra kvartalet och vi har fått positiv feedback, som underlättar modifiering och anpassning av produkten efter kundernas speciella krav och önskemål. Målgruppen för Field Version är omsorgsfull i sitt val av utrustning och vi förväntar oss inledande order under hösten.

Utvecklingen av HeXRY fortgår och vi räknar med att kunna presentera en beta-version av produkten i slutet av september. Betaversionen kommer att vara begränsad i funktionalitet och fungera med ett fåtal telefonmodeller men ge en känsla för användargränssnitt och funktion.

För att öka vår marknadsfokus och koncentrera säljinsatserna har jag beslutat att klassificera våra marknader i tre nivåer. I den översta nivån finns länder som har köpt stora volymer eller har stor potential att göra det. Bearbetning sker här genom egen säljare, personliga besök, kontakt med slutkunder, deltagande i lokala mässor och evenemang.

I den andra nivån finns marknader med lägre potential som ligger geografiskt avlägset och vars språk vi inte behärskar. Här sker bearbetning huvudsakligen via återförsäljare med distansstöd från MSAB. Kunder inbjuds till internationella mässor och evenemang.

I den lägsta nivån finns länder där vi bedömer att vår potential är låg och aktiva säljinsatser skulle ge svag eller ingen effekt alls. PÅ dessa marknader reagerar vi på direkt förfrågan från slutkund.

Vilka regioner som ingår i de olika nivåerna är ännu ej fastställt.

Hösten kommer att bli intensiv och det tredje kvartalet har inletts med god orderingång

Solna i augusti 2007

Joel Bollö, VD

(För fullständig rapport se bifogad fil.)