Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA.

Regulatory

2007-12-18 10:18:00

(NGM:MSAB B)

Aktieägarna i Micro Systemation AB (publ) (msab b) kallas härmed till extra bolagsstämma Fredagen den 11:e Januari 2008 klockan 12.30 i konferenslokal Micro Systemation AB, Råsundavägen 1, 169 03 SOLNA.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB (”VPC”) förda aktieboken måndagen den 7:e januari 2008, dels anmäla sig för deltagande i stämman hos bolaget under dess adress Micro Systemation AB, Box 3053, 169 03 SOLNA, eller per e-mail aktieagare@msab.com senast klockan 17.00 Tisdagen den 8:e januari 2008. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen 8:e januari 2008 för att underlätta inpassering vid bolagsstämman.

Aktieägare som genom banks notariavdelning eller enskild fondhandlare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att efter anmälan få utöva rösträtt på stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan omregistrering måste vare verkställd senast torsdag 27:e december 2007. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av justeringsman.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om antagande av optionsprogram

8. Stämmans avslutande.

För mer information kontakta: joel.bollo@msab.com eller henrik.tjernberg@msab.com

.XRY lanserades av Micro Systemation 2003. Den egenutvecklade produkten .XRY gör det möjligt att snabbt avläsa information i mobiltelefoner. På några minuter kan innehållet i en mobiltelefon läsas av och kopieras. För brottsutredande myndigheter är .XRY ett effektivt hjälpmedel för bevissäkring. Produkten är framtagen i samarbete med svenska polismyndigheter. Den 1 november 2004 levererades den första enheten av .XRY och produkten används idag globalt och hanterar de flesta mobiltelefonmodeller från alla ledande tillverkare.

Micro Systemation producerar moderna tekniska lösningar med fokus på mobil teknik.

Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s aktielista.