Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

KVARTALSRAPPORT Q1 2007

Regulatory

2007-04-20 10:08:18

(NGM: MSAB B)

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 11,96 Mkr (5,12)

· Resultatet efter finansiella poster var 6,00 Mkr (1,94)

· Resultat per aktie 0,34 kr (0,11)

· Likvida medel vid periodens slut 15,84 Mkr (5,52)

· Bolaget har sålt och levererat 155 nya .XRY startpaket

· 99 licenser har förnyats

· .XRY 3.1 har färdigställts

· .XRY Field version har presenterats på marknaden

· Genombrottsorder från brasilianska rikspolisen - DPF

· Order på 21 .XRY-system från åklagarmyndigheten i Sydafrika

VD kommenterar utvecklingen:

Det går bra nu. 2007 har startat med fullt ångtryck i pannan. Resultatet på 6 Mkr och omsättningen på 12 Mkr talar sitt tydliga språk. Ett intressant perspektiv är att bolagets vinst för årets första kvartal överstiger hela 2004 års försäljning. Jämfört med det första kvartalet 2006 ökade omsättningen med 134 % och resultatet med 209 %. Vinstmarginalen har stigit till smått unika 50 %. Vi har sålt 155 nya .XRY startpaket, vilket även det är ett rekord. Förnyelsegraden på gamla licenser ligger mellan 95 och 100 %. Osäkerheten ligger i eftersläpning över kvartalsskiftena. Till vinstdelningsprogrammet har avsatts 0,63 Mkr för första kvartalet 2007.

Det vi ser i resultatet är inte enbart effekten av MSAB’s affärsmodell utan även en god tillväxttakt i nyförsäljningen av .XRY-system. Affärsområdet utbildning fortsätter att växa och kompletterar produktutbudet på ett utmärkt sätt. Traditionell sett är det första kvartalet årets sämsta. Jag vågar dock inte uttala mig om det blir så även i år. Många brottsutredande myndigheters budgetår avslutas den sista december och nya budgetramar hinner inte träda i kraft för att inköpsbeslut ska kunna verkställas. Att vi nu inleder 2007 med ett resultat över förväntan sker emellertid inte utan ansträngning.

Påfrestningarna på organisationen är stora och vi presterar maximalt i nuvarande kostym. Ytterligare resurser är på väg in till marknads- och utvecklingsavdelningarna. Samtidigt pågår rekrytering till logistik- och produktionsavdelningarna. Vi har haft som internt mål att alltid ha 50 stycken .XRY-system färdiga för leverans på lagerhyllorna. Det målet har aldrig kunnat uppnås. Vi klarar än så länge de utlovade leveranstiderna på maximalt fyra veckor men vår ambition är givetvis att korta dem.

Den trånga sektorn i produktionen idag är tillverkning av våra egna kablar. Konstruktionen härstammar från SoftGSM och innebär manuellt lödningsarbete. Designen gjordes ursprungligen med tanke på konsumentmarknaden. Eftersom .XRY vänder sig till ett helt annat marknadssegment gör vi nu om konstruktionen av kablarna så att det manuella arbetet kan minimeras och kablarna i stor utsträckning kan prefabriceras och legotillverkas.

Licensuppdateringarna innehåller även de en viss mängd manuell hantering, vilken vi successivt håller på att automatisera. Arbetet har inletts med en utveckling av vår hemsida, som bland annat kommer att innehålla en webbshop för våra kunder och återförsäljare. Vi räknar med att kunna avlasta säljorganisationen genom att kompletterande försäljning av kablar och SIM-kort kan hanteras via webbutiken.

Sammantaget genomgår MSAB en organisk tillväxt och en effektivisering av organisationen för att möta en fortsatt stigande efterfrågan på våra produkter.

Som jag tidigare konstaterat säljer vi .XRY till en stor mängd länder men de allra flesta har köpt ett eller par testsystem. Vår marknadsfokus ligger nu på att utveckla de marknader där vi bedömer potentialen vara stor men försäljningsvolymen än så länge är begränsad. Vi ser också att våra äldsta marknader fortsätter att köpa system. Till stor del beror detta på att utrustningen initialt placeras centralt på ett fåtal ställen för att med tiden börja användas lokalt och långt ut i organisationerna. Utvecklingen innebär att det finns en inbyggd tillväxt i behovet av .XRY

Vi har under perioden inlett presentationen av .XRY Field version. Det är en produktpaketering som närmast vänder sig till militära myndigheter med höga krav på robusta och tillförlitliga system. Vi räknar med att införsäljningen av Field version kommer att ta tid och kan börja ge resultat under kvartal 3 och 4.

Utvecklingen av HeXRY fortgår men fördröjs delvis till följd av begränsade utvecklingsresurser. Under förutsättning att pågående resursförstärkningar utfaller väl räknar vi med att kunna presentera denna produkt under året.

Solna i april 2007

Joel Bollö, VD

(För fullständig rapport se bifogad fil)