Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

AKTIEÄGARE I MICRO SYSTEMATION AB (PUBL.) KALLAS HÄRMED TILL ÅRSSTÄMMA TISDAGEN DEN 22 APRIL 2008 KL. 18.OO FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2007

Regulatory

2008-03-25 10:40:30

(NGM: MSAB B)

Plats: SalénHuset Norrlandsgatan 15, Stockholm

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Värdepappercentralen VPC AB förda aktieboken onsdagen den 16 april 2008 och även vara anmäld enligt nedan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 16 april 2007 genom förvaltarens omsorg tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande samt antalet biträden skall ha kommit bolaget tillhanda senast fredagen den 18 april 2007 klockan 16.oo antingen via e-mail bolagsstamma@msab.com, via fax 08-730 01 70 eller brevledes under adress: Micro Systemation AB, Box 3053, 169 03 Solna. Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande på stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av justeringsman

5. Prövning om huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Fastställande av resultat- och balansräkning

8. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och VD

10. Beslut om minskning av reservfonden för återbetalning till aktieägarna

11. Fastställande av arvode till styrelse och revisor

12. Val av styrelse

13. Beslut om att avbryta pågående optionprogram

Till styrelsen föreslås omval av Henrik Tjernberg, Jan-Olof Backman, Jan Klingspor, Örjan Gatu samt Joel Bollö.

Styrelsens förslag till minskning av reservfonden (punkt 10 på dagordningen):

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska reservfonden med 11 518 kkr att återbetalas till aktieägarna motsvarande 0,65 kr per aktie och

att styrelsen bemyndigas att besluta om avstämningsdag för återbetalningen sedan Bolagsverket lämnat tillstånd till åtgärden.

Styrelsen i mars 2008

Micro Systemation producerar moderna tekniska lösningar med fokus på kriminalteknik. Bolaget har ett gott renommé genom de egenutvecklade produktserierna .XRY och XACT. Produkterna används idag av ett stort antal brottsutredande myndigheter i hela världen.

Sedan den 1 december 1999 noteras B-aktien i Micro Systemation på NGM Equity`s aktielista.