Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007-01-01-- 2007-12-31

Regulatory

2008-02-08 08:14:46

(NGM:MSAB B)

Helåret:

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 50,03 Mkr (25,96) en ökning med 93 %.

· Resultatet efter finansiella poster och skatt var 23,42 Mkr (10,34) en ökning med 126 %.

· Resultat per aktie 1,32 kr (0,58)

· Rörelsemarginalen var 46 % (39 %)

· Likvida medel vid periodens slut 33,08 Mkr (15,07)

· Bolaget har sålt och levererat 702 nya .XRY startpaket

· 675 licenser har förnyats

Fjärde kvartalet:

· Nettoomsättningen under kvartal 4 uppgick till 18,20 Mkr (8,61) en ökning med 111 %.

· Resultatet efter finansiella poster och skatt var 9,73 Mkr (3,30) en ökning med 195 %.

· Resultat per aktie 0,55 kr (0,19)

· Rörelsemarginalen var 52 % (37 %)

· Bolaget har sålt och levererat 275 nya .XRY startpaket

· 260 licenser har förnyats

· Förnyelsegraden var 97 %

· Genombrott på den franska marknaden

Under förutsättning att årsstämman beslutar om upplösning av reservfonden föreslår styrelsen utdelning med 0,65 kr per aktie, totalt 11 518 kkr.

(för tabell se bifogad fil.)

VD kommenterar utvecklingen:

Vi presenterar idag ytterligare ett i raden av rekordresultat för MSAB. 2007 års omsättning stannade på 50 MSEK med ett resultat på 23,4 MSEK. Det betyder att vi mer än dubblerade vinsten jämfört med 2006. Nettoomsättningen ökade med 93 % och därmed ökade rörelsemarginalen från 39 % 2006 till 46 % 2007. Kostnaderna har ökat med 71 % från 2006 till 2007. Sammanfattningsvis kan man konstatera att vi växer så att det knakar under förbättrad lönsamhet. Vi bibehåller kundernas förtroende samtidigt som tillströmningen av nya kunder och marknader är god.

Drygt 36 % av 2007 års nettoomsättning kommer från årets sista kvartal. Vi fakturerade för knappt 23 Mkr under det fjärde kvartalet varav ca 4,8 Mkr har periodiserats. Vi ser att bolagets säsongsmässiga variationer fortsätter att accentueras till följd av affärsmodellens konstruktion och att nyförsäljningen alltid varit bra i slutet av året. Närmare 50 % av fjolårets omsättning utgörs av repetitiva intäkter. Dit räknas förnyade licenser för .XRY och SIM ID Cloner.

Av nettoomsättningen går 96 % på export: 64 % till Europa, 21 % till Amerika och 10 % till övriga världen. Motsvarande siffror för 2006 var: export 93 %, Europa 72 %, Amerika 13 % och övriga världen 8 %. Nordamerikas betydelse växer och styrelsen har beslutat att påbörja en fastare etablering i USA. Vi har idag en anställd säljare stationerad i USA men för att betjäna USA-marknaden krävs ytterligare personella resurser och en annan bolagsnärvaro. Inte minst utvecklingen av CDMA-stöd i våra produkter underlättas avsevärt när vi befinner oss på plats. Även en etablering i Sydostasien står på agendan för 2008.

Vi närmar oss lanseringen av den produkt som går under arbetsnamnet HeXRY. Det är det största och sannolikt det mest komplicerade utvecklingsprojektet i företagets historia. Det är en imponerande och kraftfull produkt som fysiskt kopierar det kompletta minnesinnehållet i en mobiltelefon för att sedan tolka och analysera data. I viss utsträckning kommer det att vara möjligt att återskapa borttagen information. En funktion som är hett eftertraktad bland brottsutredande myndigheter. I början av mars kommer vi att genomföra en rad kundevenemang för att presentera produkten och få ytterligare feedback på gränssnitt och funktionalitet. Redan idag är intresset stort inför lanseringen. För vår del innebär lanseringen även startskottet för omfattande utbildningar, utveckling av ytterligare telefonstöd och nödvändig hårdvara. I likhet med alla våra produkter är en omfattande supportorganisation nyckeln till framgång och förnyade licensintäkter.

MSAB söker kontinuerligt utvecklare säljare och administrativ personal. Under 2007 gick vi från 11 till 18 anställda, en ökad tillväxtakt för att klara de uppgifter vi står inför. Lyckade rekryteringar är en viktig faktor för fortsatt tillväxt. I december utökade vi våra kontorslokaler för att kunna expandera ytterligare utan att behöva flytta.

Fjolårets starka resultat innebär att den ansamlade förlusten nu ersatts med vinst, vilket i sin tur innebär att MSAB från och med december 2007 även betalar skatt. För fjärde kvartalet innebar det en skatt på 117 Tkr.

MSAB verkar på en högteknologisk konkurrensutsatt och växande marknad. Vi måste för att bibehålla vår ledande position ständigt vidareutveckla våra produkter men även anpassa prisstrukturer och marknadserbjudandet. .XRY har funnits på marknaden i tre år och dess framgång är väldokumenterad. Under dessa år har konkurrenter kommit och försvunnit men den sammanlagda konkurrensen ökar kontinuerligt med pressade marginaler som följd. Vi har ännu inte justerat våra priser men har en beredskap för att göra så. Vår verktygslåda innehåller många verktyg för att hantera förändrade marknadsförutsättningar. Däribland finns nya paketeringar, kampanjer, och nya produkter som HeXRY. Det är en mycket spännande marknad och jag ser den och framtiden an med stor tillförsikt

Arbetet med att utveckla vår hemsida fortsätter och vi kommer inom kort att presentera en utökad och förbättrad IR-del på www.msab.com.

Seglatsen fortsätter. Alla segel är hissade. Välkomna ombord!

Solna i februari 2008

Joel Bollö, VD

· .XRY gör det möjligt att snabbt tömma beslagtagna mobiltelefoner på dess innehåll. På några minuter kan informationen i en mobiltelefon läsas av; slagna samtal, sparade telefonnummer, missade samtal, SMS, bilder, kalender, ljudfiler etc. Allt presenteras i en och samma rapport som .XRY genererar. I den framgår vilken telefon som avlästs vem som gjort avläsning mm. Rapporten lagras i ett krypterat filformat.

Micro Systemation har sedan starten 1984 utvecklat och marknadsfört en rad innovativa och framgångsrika datakommunikationsprodukter. Bolagets B-aktie är sedan december 1999 noterad på NGM-börsens aktielista. (msab b)