Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

KVARTALRAPPORT 2008-01-01-- 2008-03-31

Regulatory

2008-04-18 11:14:21

(NGM: MSAB B)

Helåret:

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 13,49 Mkr (11,96).

· Rörelseresultat före skatt 5,28 (6,00)

· Resultatet efter finansiella poster och skatt var 3,32 Mkr (6,00).

· Resultat per aktie 0,19kr (0,34)

· Rörelsemarginalen var 25% (50 %)

· Likvida medel vid periodens slut 33,08 Mkr (15,07)

· Kassaflöde under perioden 9,74 Mkr (0,80)

· Bolaget har sålt och levererat nya 158 (155) .XRY startpaket

· 147 (99) licenser har förnyats

· Förnyelsegraden under perioden 74%

· XACT har sålts och levererats

· Fieldversion har sålt till England och Kanada 6 st

· Order till Saudi Arabien levererad

(För tabell se bifogad fil)

VD kommenterar utvecklingen

Omsättningen fortsätter att stiga och vi har i perioden sålt såväl .XRY Field version som den nya produkten XACT. Till följd av den kraftiga tillväxten har även personalkostnaderna stigit, vilket medför att rörelseresultatet blev något lägre än motsvarande period föregående år. Det första kvartalet 2007 var extremt positivt, vilket gör jämförelsetalen något svårtolkade.

I perioden har vi varit exponerade mot pundet. En stor del av det första kvartalets affärer sker i England. På grund av pundets försvagning har detta lett till en kursförlust på drygt 800 kkr. Detta syns i resultaträkningen under ”Räntekostnader och liknande resultatposter”. Eftersom vårt ackumulerade förlustavdrag utnyttjades fullt ut under 2007 betalar vi från och med i år full skatt. För det första kvartalet innebär det en bolagsskatt på 1 298 kkr

Styrelsen har beslutat att fortsätta med det vinstdelningsprogram som beslutades om 2007. Det innebär att 10% av bolagets vinst avsätts till en pott där hälften går till ledande befattningshavare och den andra hälften till övrig personal. Ledande befattningshavare kan maximalt erhålla 6 månadslöner i vinstdelning och övrig personal maximalt 3 månadslöner. Vinstdelningspotten inkluderar sociala avgifter.

Vi har noterat en lägre förnyelsegrad under Q1 har de 21 system som såldes till Sydafrika Q1 2007 ännu inte uppgraderats av administrativa skäl hos kunden. I Nordamerika har förnyelsegraden vart otillfredsställande under Q1, exakt vad det beror på vet vi inte så vi analyserar detta noggrant för att bättre förstå bakgrunden. Eftersom nyförsäljningen fortsätter att öka i regionen tror vi inte att minskningen beror på konkurrenssituationen eller prisbilden utan snarast på problem med hanteringen vid uppdatering av mjukvara. Vi ser också återigen hur närheten till slutkunden har avgörande betydelse för vår framgång.

Vår satsning i USA rullar vidare. Ett dotterbolag är formellt startat och jag kommer att åka över i maj för att arbeta vidare med etableringen och träffa kunder. Senare i höst kommer jag att stanna en längre period i USA för att fortsätta starten av vårt lokalkontor.

För ett år sedan var vi 13 medarbetare. Idag är vi 25 och antalet kunder har nästan fördubblats. Detta kräver omfattande förändring av organisationen och en sådan sker inte friktionsfritt. Vi ser en rad av potentiella affärsmöjligheter som vi idag inte har möjlighet att exploatera. Den organisatoriska plattformen måste byggas vidare på för att effektivt kunna möta marknadens efterfrågan och behov. Vi söker idag ytterligare ca 15 personer till MSAB. Behoven är stora såväl inom utveckling och försäljning som inom administration, logistik och ekonomi. MSAB har en lång tradition av minimalistiskt overhead men idag riskerar vi att reducera företagets verkningsgrad om inte ytterligare personal rekryteras. .XRY har nu funnits på marknaden i fyra år. Det har varit en fantastisk framgång som teknik, som varumärke och inte minst försäljningsmässigt. .XRY har många lovande år framför sig. Vi står nu inför en motsvarande resa med vår nya produkt XACT. Det handlar om en satsning på nya marknader och ökade volymer på redan etablerade marknader. Våra produkter kompletterar varandra på ett ypperligt sätt och arbetet med ytterligare integration pågår. När XACT lanserades i början av mars skedde det efter ett intensivt arbete där företagets personal ansträngde sig till det yttersta för att nå de uppsatta målen. Mottagande av XACT har varit mycket positivt. Vi har sålt 23 system och i dagarna genomförs den första utbildningen av XACT-användare. Mycket arbete återstår att göra innan produkten och våra ambitiösa mål möts. Inte minst måste antalet mobiltelefoner som stöds ökas.

Med XACT har vi definitivt etablerat oss som den tveklöst mest komplette leverantören inom vårt affärsområde. Vi vet att XACT redan haft avgörande betydelse i kriminalfall och tillsammans med .XRY utgör produkterna marknadens mest kraftfulla verktyg för bevissäkring i mobiltelefoner.

Jag ser fram emot ännu ett år med stark tillväxt inte minst att vi nu börjat leverera XACT.

Solna i april 2008

Joel Bollö

VD

(För fullständig rapport se bifogad fil)