Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

AKTIEÄGARE I MICRO SYSTEMATION AB (PUBL) KALLAS HÄRMED TILL ÅRSSTÄMMA

Regulatory

(NGM:MSAB B)

Aktieägare i MICRO SYSTEMATION AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2009 kl. 18.00 för räkenskapsåret 2008.

Plats: Sahlénhuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm.

RÄTT ATT DELTAGA

Aktieägare i Micro Systemation AB (publ), 556244-3050, som önskar deltaga i bolagsstämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 30 april 2009 och dels ha anmält sig enligt nedan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 30 april 2009, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande skall ha kommit bolaget tillhanda senast den 30 april 2009 klockan 16.00, antingen via formulär på www.msab.com, via telefon 08-402 90 75 vardagar 8.00 – 16.00, via fax märkt ”MSAB” 08-20 56 85 eller brevledes under adress: Micro Systemation AB, Årsstämman, Box 7835, 103 98 Stockholm. Anmälan på annat sätt kommer inte att godtagas. Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuellt biträde angivas.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget till handa under ovanstående adress senast torsdag den 30 april 2009 för att underlätta inpassering till årsstämman.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier är 17.720.000 (varav 1.000.000 A-aktier och 16.720.000 B-aktier). Det totala antalet röster är 26.720.000 (varav 10.000.000 röster hänför sig till A-aktierna och 16.720.000 röster till B-aktierna.)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande och utseende av protokollförare på stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av minst en justeringsman

5. Prövning huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen

8. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och VD

10. Fastställande av arvode till styrelse och revisor

11. Val av styrelseledamöter och revisorer

12. Behandling av styrelsens förslag till beslut avseende förvärv av egna aktier

13. Behandling av styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

14. Val av valberedning

15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

16. Stämman avslutas

BESLUTSFÖRSLAG I KORTHET

Stämmans ordförande (punkt 1)

Valberedningen föreslår Henrik Tjernberg till ordförande för årsstämman.

Resultatdisposition (punkt 8)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare föreslås en kontant utdelning om 65 öre per aktie och den 12 maj 2009 som avstämningsdag för utdelningen. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning ske från Euroclear Sweden AB den 15 maj 2009.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (punkt 10 och 11)

Bolagets valberedning har meddelat att de föreslår att styrelsearvode till styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget skall utgå med 45 000 kronor, att styrelseordförande arvoderas med 400 000 kronor, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning. Vidare föreslås omval av Henrik Tjernberg, Jan-Olof Backman, Jan Klingspor, Örjan Gatu och Joel Bollö. Vidare föreslås nyval av Deloitte AB som revisor med auktoriserade revisorn Fredrik Walmeus som huvudansvarig.

Behandling av styrelsens förslag till beslut avseende förvärv av egna aktier (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier. Därvid skall följande villkor gälla.

1. Aktier får förvärvas på NGM Equity till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Aktier får även förvärvas enligt ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga aktieägare mot kontant vederlag, till en kurs motsvarande lägst börskursen vid tiden för förvärvstillfället med en maximal avvikelse av tjugo procent uppåt.

2. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Syftet med förslaget är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Förvärv av aktier skall ske när marknadsläget bedöms gynnsamt och bolagets finansiella ställning så möjliggör.

Bolagsstämmans beslut enligt styrelsens förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Behandling av styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ledande befattningshavare (punkt 13)

De övergripande principerna för ersättning till ledande befattningshavare ska utgå från befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat och att ersättningen ska vara konkurrenskraftig. Den sammanlagda ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön i form av kortsiktigt incitament baserat på årliga prestationsmål. Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag.

Val av valberedning (punkt 14)

I enlighet med den reviderade svenska koden för bolagsstyrning skall bolaget från och med år 2009 ha en valberedning som väljs på årsstämman. Valberedningens uppgift är att utarbeta förslag till ordförande för stämman, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelse- och revisorsarvoden samt förslag till valberedningsförfarande. Sittande valberedning består av advokat Lennart Järvengren (ordförande), Cecilia Stegö Chiló samt Henrik Tjernberg.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullst��ndiga förslag till beslut, styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § samt 19 kap 22 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För mer information kontakta: joel.bollo@msab.com

Stockholm i april 2009

Micro Systemation AB (publ)

Styrelsen