Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

DELÅRSRAPPORT 2009-01-01-2009-06-30

Regulatory

(NGM:MSAB B)

Stärkt konkurrenskraft gav försäljningstillväxt på 32% under första halvåret

Januari - juni

• Nettoomsättningen ökade med 32 % till 35,8 Mkr (27,2)

• Rörelseresultatet uppgick till 8,9 Mkr (9,3) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 25% (34%)

• Resultatet efter finansiella poster blev 9,2 Mkr (9,2)

• Likvida medel samt kortfristiga finansiella placeringar uppgick vid periodens slut till 35.4 Mkr (47,6)

• Resultat per aktie blev 0,34 kr (0,37)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 3,5 Mkr (14,3) en utbetald utdelning till aktieägare på 11,5 Mkr är gjord under perioden.

Andra kvartalet

• Nettoomsättningen ökade med 21% till 16,6 Mkr (13,7)

• Rörelseresultatet uppgick till 2,9 Mkr (4,0) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18% (29%)

• Resultat efter finansiella poster blev 2,8 Mkr (4,6)

• Resultat per aktie blev 0,10 (0,18)

VD:s Kommentar

En fortsatt stark försäljningstillväxt för halvåret - 32 procent – vilket är något bättre än motsvarande period 2008. Det känns tydligt att vi under perioden stärkt vår konkurrenskraft – vi vinner allt fler affärer och vår organisation klarar av att leverera med snabbhet och bibehållen hög kvalitet. Vi har blivit starkare på kundbearbetning och vi har även breddat telefonstödet för våra produkter och intensifierat utvecklingstakten av nya produktpaketeringar.

I juni lanserade vi version två av Field version som redan säljer bra. Den har ett betydligt mindre format än föregångaren och vi har valt att använda en Panasonic vädertålig dator i lösningen. Det nya systemet kan användas både till XRY och XACT. Vi anpassar även gränssnittet så användarna kan utnyttja den mindre skärmen på bästa sätt.

Bolaget ser goda förutsättningar för en fortsatt stark tillväxt och har passat på att rekrytera duktiga medarbetare när det funnits möjlighet. Det är viktigt att vi koncentrerar oss på att göra fler affärer. Vi ser många möjligheter till fler och bättre paketeringar av våra produkter. Nya paketeringar ökar användbarheten för kunderna och därmed även vår försäljning. Vi arbetar dessutom mycket med förbättringar av våra interna system så kunderna allt mer kommer kunna hantera sina licensförnyelser själva. Detta är en nödvändighet då vi får allt fler användare spridda över hela världen.

Händelser efter rapportperiodens slut

I kvartal fyra 2007 fick Micro Systemation en stor beställning från Frankrike. Ordern levererades och användandet av Micro Systemations lösningar har sedan dess skapat stor nytta för kunden. Behovet av att läsa av beslagtagna mobiltelefoner sedan dess ökat dramatiskt. I slutet av 2008 inleddes därför en större upphandling där det franska inrikesministeriet sökte en standardiserad lösning inte bara för polisen utan även för andra organisationer som lyder under dess administration. Micro Systemation sedan dess arbetat intensivt för att vinna denna upphandling. I hård konkurrens valde Inrikesministeriet Micro Systemation som leverantör av mobile forensic produkter för de kommande tre åren. De organisationer som omfattas av ramavtalet är Polis, Germanderi, tull och försvar. Avtalet är ytterligare ett bevis på att ingen annan leverantör erbjuder den bredd och kvalitet på mobile forensic produkter som Micro Systemation i dagsläget .

Marknad och produkter

Det är glädjande att vår försäljning växer med hela 32 procent under en period då många av våra kunder fått mindre investeringsbudgetar. Vi ser att vi vinner fler affärer – att vårt fokus på kvalitet, produktstöd och utbildning värderas högt och att kunderna inte väljer leverantör enbart baserat på pris. Den allmänt svaga marknadssituationen gör att detta inte fullt ut syns i försäljningstillväxten.

Under det kommande året förväntar vi oss en fortsatt tuff marknad, framför allt för nyförsäljning. Vi känner oss dock säkra på att Micro Systemation även fortsättningsvis är förstahandsvalet för de flesta.

Vi arbetar med fler paketeringar av produkten – vi ska göra det lätt att arbeta med våra produkter varhelst man har behov av att göra detta. Målet är att användarna ska kunna göra allt fler moment av analysen direkt på plats när en mobiltelefon beslagtas. Detta spar tid vilket är en mycket viktig faktor i bl a brottsutredningar och vid spaningsuppdrag.

Vår etablering i USA går bra och vi har redan börjat se resultat av vår ökade närvaro. Vi bedömer att 2010 kommer kunna bli ett riktigt bra år för Nordamerika. Vårt kontor är öppnat och vi sitter i House Of Sweden DC. Kontorets placering är passande för oss nära Pentagon, Quantico (FBI:s träningsläger), Bureau of Prison, Homeland Security m fl.

I Storbritannien går verksamheten mycket bra. Kunderna är ofta erfarna användare och den nya paketeringen av XRY och XACT tillsammans har mottagits väl. I Frankrike har vi som beskrivits ovan ingått ett viktigt ramavtal som vi bedömer kommer ge avsevärda försäljningsvolymer tre år framöver. Vi har ökat satsningen på Tyskland med bl a ett bättre kursutbud, vilket gett bra resultat. Däremot har Spanien och Italien inte utvecklats som vi förväntat och vi arbetar med att analysera och anpassa vårt erbjudande i dessa länder.

Vi arbetar vidare med att anpassa bearbetningen av vissa regioner där försäljningen inte utvecklats som vi hoppats. Detta gäller både vissa europeiska länder och mer avlägsna som Indien, Indonesien och Mexico.

Medarbetare

Vi är nu fyra anställda i vårt amerikanska bolag. Två är säljare, en baserad i Los Angeles och en i Washington DC. Vi har även rekryterat en namnkunnig person inom mobile forensics, Mike Harrington, Mike har tidigare arbetat som polis i 13 år och dessutom varit med om att ta fram konkurrerande produkter som Pandoras Box och Wolf, produkter som nu försvinner från marknaden. Vår nya CFO, Joachim Sandberg som närmast kommer från ENEA har påbörjat sin anställning under augusti. Vidare har vi anställt två innesäljare till Stockholm samt en kundansvarig för Sydostasien & Australien. Två nya utvecklare är kontrakterade och beräknas börja under september. Två personer har valt att lämna sina anställningar under perioden

Den förstärkning av organisationen som påbörjades 2008 är i stort sett slutförd. Vi har nu den personalstyrka vi behöver för att klara av en fortsatt expansion.

Solna 20 augusti 2009

Joel Bollö

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Intäkter & Resultat

Koncernens totala intäkter för perioden uppgick till 35.8 Mkr (27,2), Ökningen beror främst på den lyckade lanseringen av en ny prismodell tillsammans med en attraktiv uppgraderingskampanj för befintliga XRY användare till XACT. Rörelseresultatet blev 8,9 Mkr (9,3). Rörelsemarginalen blev 25% (34). Den minskade rörelsemarginalen beror framför allt på ökade personal- och aktivitetskostnader vilket är i linje med den planerade ökningen av kundbearbetningen. Under andra kvartalet blev tillväxten något lägre och stannade på 21 procent, med ett rörelseresultat på 2,9 (4,0) Mkr. Resultatminskningen beror på en aggressivare prisstrategi, högre personalkostnader samt vissa kostnader av engångskaraktär. Andra kvartalets omsättning är i mindre utsträckning än Q1 påverkat av den positiva utvecklingen i Storbritannien, där en relativt sett stor andel av kunderna uppgraderat till XACT.

Kostnader

Rörelsens kostnader under perioden uppgick till 27,0 Mkr (17,9), varav personalkostnaderna utgjorde 14,4 Mkr (9,4). Övriga externa kostnader uppgick till 7,2 Mkr (5,0) och innefattar främst marknadsföringskostnader och kundevents, lokalhyra och övriga konsultkostnader, bl a för utbildningsledare .

Finansiering

Bolagets finansiella ställning är fortsatt mycket stark – det egna kapitalet uppgick vid rapportperiodens slut till 40,9 Mkr (47,1) . Bolagets likvida medel samt kortfristiga finansiella placeringar uppgick till 35,4 Mkr (47,6). Under andra kvartalet utbetalades en aktieutdelning om 11.5 Mkr som under 2008 inte betalades ut förrän i tredje kvartalet. Soliditeten uppgick till 75,1% (81,2).

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport, har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för Finansiell Rapporteringsrekommendation RFR 2.2 Redovisning i juridiska personer.

Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper 2009

Omarbetade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter tillämpas från den 1 januari 2009. Ändringen har påverkat Micro Systemations redovisning retroaktivt från den 31 december 2008. Ändringen medför bland annat att intäkter och kostnader som tidigare redovisats direkt i eget kapital numera redovisas i en separat rapport direkt efter resultatrapporten. En annan förändring är att nya benämningar på de finansiella rapporterna kan användas. Detta är dock inte tvingande. Micro Systemation har valt att behålla de gamla benämningarna.

Övriga nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har ej haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Konjunkturläge

Försvagningen av det allmänna konjunkturläget bedöms även fortsättningsvis påverka våra kunders köpkraft negativt. Tydligast syns detta i USA där vissa delstater vidtar dramatiska åtgärder för att komma till rätta med budgetunderskotten.

Valutaexponering

Exponeringen i olika valutor är framförallt relaterad till försäljning i GBP, USD och Euro. Samtidigt är bolagets kostnadsbas till ca 80 procent i SEK. Bolaget har en valutapolicy som innebär att vi för närvarande inte kurssäkrar framtida valutaflöden utan växlar löpande inkommande betalningar till SEK.

Konkurrens

Konkurrensen om kunderna är hård och skapar prispress. Bolaget jobbar ständigt med produktförbättringar och paketeringar för att kontinuerligt tillgodose våra kunders önskemål om att få tillgång till de bästa verktygen.

Teknisk utveckling

Den tekniska utvecklingstakten och lanseringstakten av nya och mer avancerade mobiltelefoner ställer höga krav på utvecklingsresurserna.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har förekommit under perioden.

Kommande rapporttillfällen

Niomånadersrapport 23 oktober 2009

Bokslutskommuniké 5 februari 2010

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.msab.com.

Frågor angående delårsrapporten ställs till:

VD Joel Bollö, tel 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com

(För fullständig rapport se bifogad fil.)