Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2009

Regulatory

(NGM:MSAB B)

Orderingången +71% i kvartalet! Leveransförseningar påverkar omsättning och resultat negativt

Tredje kvartalet

• Nettoomsättningen ökade med 3,3 procent till 13,8 (13,4) mkr

• Rörelseresultatet uppgick till -0,1 (4,9) mkr

• Resultat efter skatt uppgick till 0,1 (3,5) mkr

• Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,19) kr

Januari - September

• Nettoomsättningen ökade med 22,4 procent till 49,6 (40,5) mkr

• Rörelseresultatet uppgick till 8,7 (14,2) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 17,5 procent jämfört med föregående år då rörelsemarginalen uppgick till 35,0 procent

• Resultat efter skatt uppgick till 6,0 (10,1) mkr

• Likvida medel samt kortfristiga finansiella placeringar uppgick vid periodens slut till 34,9 (38,2) mkr

• Resultat per aktie blev 0,34 (0,57) kr

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,8 (10,3) mkr

VD:s Kommentar

MSAB brukar inte rapportera orderingång. För detta något extrema tredje kvartal 2009 gör vi ett undantag för att bättre beskriva utvecklingen i bolaget. Vi har under kvartalet haft en mycket god orderingång, en ökning med 71 procent jämfört med kvartal tre 2008. Dock har vi av flera skäl inte lyckats hålla våra leveranstider, vilket påverkat resultat och omsättning kraftigt negativt. Vi har nått vårt kapacitetstak vad gäller det nuvarande sättet att producera, vilket är till stor del ”in house”. Vi har sedan en längre tid arbetat med ett outsourcingprojekt för att ändra detta – vi kommer under kvartal fyra se om resultatet av arbetet gör att vi når våra mål: kortare leveranstider, lägre produktionskostnader och i princip inga volymbegränsningar. Från dagens ca sex veckors leveranstid ska vi nå färre än två i början av 2010 och samtliga produkter ska vara lagervara hos bolaget.

Affärerna går således bra, även om det är fortsatt tuffa budgetar för myndigheterna och konkurrensbilden har hårdnat, inte minst prismässigt. Enligt utsänt pressmeddelande fick vi efter långt och hårt förhandlande in ramavtalet från Frankrike – som snabbt uppföljdes av en initial order värd över fem mkr, ordern bestod av ett antal system med varierande licenstider varför delar av ordervärdet kommer intäktsföras under 2010 och 2011. Vi räknar med fler order från Frankrike i närtid. Under kvartalet vann vi även en större strategiskt viktig affär i Brasilien som är en marknad som vi tror mycket på, Brasilien har nästan 200 miljoner invånare och får en allt starkare ekonomi. USA är uppe och rullar och vi har nu fyra anställda. Europa inklusive England utvecklas fortsatt mycket starkt och är fortfarande den största marknaden för bolagets produkter.

Vi har effektiviserat vårt sätt att utveckla stöd för nya telefoner vilket gör att vi kommer kunna släppa stöd för många fler modeller i varje ny version av våra produkter framöver.

Solna 23 oktober

Joel Bollö, VD och Koncernchef

Verksamheten under kvartalet

Marknad

Under sensommaren stärkte vi upp säljorganisationen med avsikt att bearbeta den asiatiska marknaden, varför det är mycket glädjande att vi nu kan konstatera en första stor order från Malaysia.

Vidare har vi under det gångna kvartalet vunnit ett flertal betydande affärer vilket också har framgått av de pressmeddelanden som har publicerats. Vi har i samband med dessa affärer mött en väsentligt tuffare konkurrens, varför det är extra glädjande för oss att konstatera att kunderna faktiskt har valt produkter ur premiumsegmentet, där vi är den mest framstående aktören på marknaden. Med andra ord, kunderna värderar kvalitet!

Vi är i princip klara med vårt nya system och databas för licenshantering. Syftet är att förenkla och förbättra vår uppföljning av licensförnyelser och uppgraderingar vilket är ett ovärderligt stöd för våra innesäljare och kundansvariga.

Kunder

Micro Systemation har fått en av bolagets största order någonsin från Inrikesministeriet i Frankrike. Ordern är ett resultat av det ramavtal som slöts i böjan av kvartalet. Leverans beräknas under november månad varför intäkterna kommer bokföras kvartal fyra. Vidare har bolaget erhållit en order från polisen i São Paulo avseende bundle pack, det vill säga .XRY och XACT tillsammans, vilket innebär ett ökat värde på framtida licensförsäljningar.

Produkter/Produktion

Vi arbetar kontinuerligt med nya produktpaketeringar i syfte att nå fler användare på befintliga och nya geografiska marknader. Målsättningen är att öka antalet potentiella kunder och därmed vår försäljningsvolym. Vi siktar på att få ut produkterna längre ut i kundorganisationerna via innovativa paketeringar och enklare handhavande.

Vi har arbetat fram bättre metoder som radikalt ökat antalet telefoner per release.

Produktionen av kablar som nu är uppe i 44 stycken per system har under en tid begränsat vår leveranskapacitet, vi har sedan en tid arbetat med ett outsourcingprojekt som vi räknar med att driftsätta i kvartal fyra och som syftar till att göra vår leveranskapacitet i princip obegränsad. Dessutom kommer tillverkningskostnaden att minska. I mjukvaran lanseras en ny knivskarp funktion till XACT som gör att våra användare kan skriva egna script för dataanalys - vilket ökar effektiviteten - dessutom kan scripten enkelt delas med kollegor, vilket varit en efterfrågad produktfunktion.

Medarbetare

Efter ett par år av intensiv rekryteringstakt har vi nu nått en nivå där vi känner att vi har tillfredsställande bemanning inom samtliga funktioner för att hantera bolagets fortsatta expansion. Under kvartalet som gått har en utvecklare tillkommit. Vidare har säljavdelningen stärkts upp med en innesäljare samt en area manager, och på den administrativa sidan har en person tillkommit på marknad respektive ekonomi. Under perioden har två personer valt att lämna bolaget.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen under kvartalet

Omsättning och resultat

Med hänsyn till den blygsamma försäljningsökningen för kvartalet kan vi ändå glädja oss åt att orderingången har varit mycket stark. Detta ger oss även en ovanligt stor orderstock inför kvartal fyra. Sett till hela rapportperioden ökade omsättningen trots allt med 22,4 procent till 49,6 (40,5) mkr. Sett till kvartalet ökade omsättningen marginellt med 3,3 procent till 13,8 (13,4) mkr jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för perioden backade till -0,1 (4,9) mkr jämfört med föregående år vilket främst beror på ökade personalkostnader samt en ökning av kostnader för handelsvaror vilket främst är hänförligt till uppgradering till bundle packs. Finansnettot för perioden uppgick till -0,3 mkr -0,1 mkr och för kvartalet till -0,7 mkr (30 tkr) vilket främst beror på att kronan väsentligt stärkts mot de större valutorna som merparten av vårt intäktsfölde är hänförligt till. Resultat efter skatt uppgick för perioden till 6,0 (10,1) mkr och för kvartalet 0,1 (3,5) mkr.

Kostnader

Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 40,9 (26,4) mkr, varav personalkostnaderna utgjorde 21,9 (14,5) mkr vilket är den enskilt största kostnadsposten. Sett till kvartalet uppgick rörelsens kostnader till 13,9 (8,5) mkr, varav personalkostnaderna utgjorde 7,6 (5,0) mkr. Vi har nu en organisation som ska klara av den förväntade expansion bolaget står inför och inga ytterligare nyrekryteringar är planerade i dagsläget. Noterbart för perioden är också kostnader för handelsvaror som uppgick till 9,3 (4,4) mkr som påverkas av att merparten av våra kunder valt att uppgradera till vårt bundle pack via ett förmånligt erbjudande. Detta medför en initial kostnadsökning för oss vilken är av temporär karaktär hänförlig främst till innevarande år, men vår förhoppning är att det över tid ska leda till högre licensintäkter.

Under kvartalet internfakturerades de utländska dotterbolagen för de första nio månaderna vilket genererade en valutadifferens som ökade varukostnaden med ca 900 tkr. Som en konsekvens av att de valutor vi handlar med kraftigt har fallit mot kronan under det gångna kvartalet har både rörelseresultat och finansnetto påverkats negativt.

Kassaflöde och finansiell ställning

Micro Systemation har en fortsatt stark finansiell ställning med en soliditet om 73,9 (76,3) procent. Likvida medel samt kortfristiga finansiella placeringar uppgick vid periodens utgång till 34,9 Mkr (38,2). Kassaflödet påverkades negativt i perioden av det lägre rörelseresultatet.

Anställda

Antal anställda vid utgången av perioden uppgick till 41 (27)

Risker och osäkerhetsfaktorer

Det negativa konjunkturläget syns fortsättningsvis tydligast i USA. Den hårdare konkurrensen möter vi med produktförbättringar och paketeringar för att kontinuerligt tillgodose våra kunders önskemål om att få tillgång till de bästa verktygen. Merparten av intäkterna är i utländsk valuta samtidigt som merparten av kostnaderna är i bolagets lokala valuta. Denna valutaexponering har väsentligt påverkat resultatet för det tredje kvartalet varför bolaget utvärderar olika alternativ för att hantera denna exponering.

Övrigt

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport, har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för Finansiell Rapporteringsrekommendation RFR 2.2 Redovisning i juridiska personer.

Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper 2009

Omarbetade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter tillämpas från den 1 januari 2009. Ändringen har påverkat Micro Systemations redovisning retroaktivt från den 31 december 2008. Ändringen medför bland annat att intäkter och kostnader som tidigare redovisats direkt i eget kapital numera redovisas i en separat rapport direkt efter resultatrapporten. En annan förändring är att nya benämningar på de finansiella rapporterna kan användas. Detta är dock inte tvingande. Micro Systemation har valt att behålla de gamla benämningarna.

Övriga nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har ej haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.

Moderbolaget

Under det tredje kvartalet har bolaget implementerat en internprissättningsmodell i enlighet med OECD:s riktlinjer vilket väsentligt har påverkat moderbolagets intäkter och kostnader.

Kommande rapporter

Bokslutskommuniké 5 februari 2010

 

 

 

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.msab.com.

Frågor angående delårsrapporten ställs till:

VD och koncernchef Joel Bollö, tel 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Solna 23 oktober 2009

Micro Systemation AB

Organisationsnummer 556244-3050

Henrik Tjernberg

Styrelseordförande

Joel Bollö

Verkställande direktör

Jan-Olof Backman

Styrelseledamot

Örjan Gatu

Styrelseledamot

Jan Klingspor

Styrelseledamot

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer

(För fullständig rapport se bifogad fil.)