Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

DELÅRSRAPPORT Q1 - BRA START PÅ 2009 MED EN FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT PÅ 43 PROCENT UNDER KVARTALET

Regulatory

(NGM:MSAB B)

Perioden:

• Nettoomsättningen ökade med 43% till 19,3Mkr (13,5)

• Rörelseresultatet ökade med 13% till 5,9 Mkr (5,3) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 31% (39)

• Resultatet efter finansiella poster och skatt ökade med 28% till 4,2 Mkr (3.3)

• Likvida medel samt kortfristiga finansiella placeringar uppgick vid periodens slut till 45,7 Mkr (42,8)

• Resultat per aktie blev 0,24 kr (0,19)

• Eget kapital per aktie var vid periodens slut 2,86 kr (2,47)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 2,3 Mkr (9,7)

VD:s Kommentar

Vår försäljningstillväxt för det första kvartalet 2009 blev hela 43 procent vilket är tillfredställande. Bolagets organisation stärktes väsentligt under 2008 vilket möjliggjort detta. Den ökade kostnadsmassan samt en aggressivare prisstrategi gjorde att rörelsemarginalen minskade till 31 procent.

I februari lanserade vi den nya versionen 4.0 av mobile forensic suite, vilket är ett bundle paket av XRY och XACT - i samband med detta presenterade vi även vår nya prismodell. Vi noterade under 2008 hur marknaden utvecklades allt snabbare och konkurrensen från andra produkter ökade. Vår licensmodell och prisnivå sattes redan under 2005 och har i stort sett varit oförändrad sedan dess. Under hösten 2008 arbetades en anpassad strategi fram som lanserades i samband med version 4.0. Kort innebär den uppdaterade modellen förmåner för kunder som förnyar och uppgraderar sina licenser innan de gamla löpt ut. Målsättningen med förändringen är att öka försäljningsvolymen för XRY och andelen kunder som även uppgraderar till XACT.

Att ändra både licensmodell och prissättning på samma gång är inte något man gör utan viss spänning och att resultatet har blivit så lyckat känns riktigt bra.

Vi arbetar mycket med våra olika processer vilket innebär att vi ständigt försöker förbättra vårt sätt att jobba. Ett direkt resultat av våra ansträngningar under första kvartalet var att den genomsnittliga leveranstiden nu är under 14 dagar för ett komplett system.

Marknad

Den marknad vi adresserar fortsätter att utvecklas bra och vi arbetar vidare med den utstakade planen att växa och skapa ökad närhet till våra kunder. Den intensifierade bearbetningen bidrar till den förbättrade försäljningen.

Vår USA satsning går bra. Det finns dock en viss oro för hur stark köpkraft USA kommer ha framöver. USA:s budgetunderskott var tre gånger större under första kvartalet 2009 jämfört med samma period 2008, vilket då var rekordstort.

Vi fortsätter vår expansion för att kunna möta den ökande efterfrågan som finns – även om vi ständigt är beredda på att justera våra planer om marknadsförut¬sättningarna snabbt skulle ändras.

Storbritannien är vår största marknad och flera andra marknader uppvisar stark tillväxt. Det finns dock marknader som inte tagit fart såsom vi önskat, exempelvis Indien, Sydafrika och Kina. Vi arbetar därför fram mer specifika handlingsplaner för respektive marknad – speciellt de som vi haft höga förväntningar på. Vår målsättning är att jämna ut försäljningen mellan länder och regioner - inte genom att våra stora minskar utan att tillväxtmarknaderna ökar.

Sammanfattningsvis är vi nöjda med hur vi hittills lyckats hantera det försvagade konjunkturläget – genom proaktiva åtgärder har vi fortsatt expandera.

Medarbetare

Vi har anställt en ny säljare i USA som tidigare jobbat för en av våra konkurrenter och han har snabbt kommit igång med kundbearbetning. Vi söker ytterligare personer som ska vara stationerade i USA. En CFO har anställts som beräknas börja i Augusti 2009. Han kommer närmast från Enea. Vidare söker vi fler innesäljare och en marknadsansvarig för SydostAsien och Australien.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Intäkter & Resultat

Koncernens totala intäkter för perioden uppgick till 19,3 Mkr (13,4), Ökningen beror främst på den lyckade lanseringen av en ny prismodell tillsammans med en attraktiv uppgraderingskampanj för befintliga XRY användare till XACT. Rörelseresultatet blev 5,9 Mkr (5,2). Rörelsemarginalen blev 31% (46). Den minskade rörelsemarginalen beror framför allt på ökade personal- och aktivitetskostnader vilket är i linje med den planerade ökningen av kundbearbetningen.

Kostnader

Rörelsens kostnader under perioden uppgick till 13,3Mkr (8,2), varav personalkostnaderna utgjorde 7,4 Mkr (4,4). Övriga externa kostnader uppgick till 3,3Mkr (2,1). Vi har sedan första kvartalet 2008 ökat antalet anställda med nästan 50%. Bolagets övriga kostnader uppstår främst vid våra kundaktiviteter, deltagande på mässor, resor samt rekryteringar.

Finansiering

Bolagets finansiella ställning är fortsatt mycket stark – det egna kapitalet uppgick vid rapportperiodens slut till 50,6 Mkr (43,8). Bolagets likvida medel samt kortfristiga finansiella placeringar uppgick till 45,7 Mkr (42,8). Soliditeten uppgick till 79,7% (80,9).

Solna i april 2009

Joel Bollö

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport, har för koncernen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 2.2 Redovisning i juridiska personer.

Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper 2009

Omarbetade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter tillämpas från den 1 januari 2009. Ändringen har påverkat Micro Systemations redovisning retoraktivt från den 31 december 2008. Ändringen medför bland annat att intäkter och kostnader som tidigare redovisats direkt i eget kapital numera redovisas i en separat rapport direkt efter resultatrapporten. En annan förändring är att nya benämningar på de finansiella rapporterna kan användas. Detta är dock inte tvingande. MicroSystemation har valt att behålla de gamla benämningarna.

Övriga nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har ej haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat. Denna delårsrapport, har för koncernen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 2.2 Redovisning i juridiska personer.

Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer,om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Denna delårsrapport, har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 2.2 Redovisning i juridiska personer.

Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Konjunkturläge

Den finansiella turbulens som pågår över hela världen kan komma att påverka våra kunders köpkraft på ett negativt sätt

Valutaexponering

Exponeringen i olika valutor är framförallt relaterad till försäljning i GBP, USD och Euro. Samtidigt är bolagets kostnadsbas till ca 80 procent i SEK. Bolaget har en valutapolicy som innebär att vi för närvarande inte kurssäkrar framtida valutaflöden utan växlar löpande inkommande betalningar till SEK.

Konkurrens

Konkurrensen om kunderna är hård och bolaget jobbar ständigt med produktförbättringar och paketeringar för att kontinuerligt tillgodose våra kunders önskemål om att få tillgång till de bästa verktygen.

Teknisk utveckling

Den tekniska utvecklingstakten och lanseringstakten av nya och mer avancerade mobiltelefoner ställer höga krav på utvecklingsresurserna.

Transaktioner med närstående

MSAB etablerade under det andra kvartalet 2008 ett dotterbolag i USA. Förhållandet mellan moder- och dotterbolag kommer att regleras i ett separat avtal som är under utarbetande. Ej heller i övrigt har några transaktioner med närstående förevarit under perioden.

Redovisning av förnyelsegrad och sålda system

Tidigare har antalet sålda produkter, förnyelsegrad, med mera redovisats i rapporteringen. Av konkurrensskäl har vi valt att inte presentera dessa siffror framöver.

Årsstämma 2009 och årsredovisning för 2008

Aktieägare i MICRO SYSTEMATION AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 7 maj 2009 kl. 18.00 för räkenskapsåret 2008. Plats: Salénhuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig på www.msab.com senast f o m torsdag den 23 april.

Kommande rapporttillfällen

Halvårsrapport 21 augusti 2009 – revisorsgranskad

Niomånadersrapport 23 oktober 2009

Bokslutskommuniké 5 februari 2010

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.msab.com.

Frågor angående delårsrapporten ställs till:

VD Joel Bollö, tel 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm i April 2009

Henrik Tjernberg

Styrelseordförande

Joel Bollö

Verkställande direktör

Jan-Olof Backman

Styrelseledamot

Örjan Gatu

Styrelseledamot

Jan Klingspor

Styrelseledamot

(För fullständig rapport se bifogad fil.)