Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2010

Regulatory

(NGM:MSAB B)

Försäljningen ökade men resultatet försvagades

Första kvartalet

• Nettoomsättningen ökade med 5,5 procent till 20,1 (19,0) mkr

• Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,7) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,5 procent jämför med föregående år då rörelsemarginalen uppgick till 30,0 procent

• Resultat efter skatt uppgick till 2,0 (4,1) mkr

• Resultat per aktie uppgick till 0,11 (0,23) kr

• Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 42,6 (45,7) mkr

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,5 (2,3) mkr

(För komplett delårsrapport se bifogad fil)

Micro Systemation i korthet

Micro Systemation, den världsledande aktören inom kriminalteknologi för mobiltelefoner och andra portabla enheter, har kontor i Europa och i USA samt ett nätverk av distributörer runt om i världen. Den egenutvecklade mjukvaran .XRY har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 50 länder. Kombinerad med mjukvaran XACT, som även kan återskapa raderad information, ger den en totallösning inom ”mobile forensics” med obruten beviskedja. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud och möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter som polis, tull och militär. Micro Systemation är noterat på NGM-börsen för nordiska tillväxtbolag sedan 1999.

VD:s Kommentar

Försäljningen ökade med 5,5 procent till 20,1 mkr under kvartalet. Detta jämfört med ett starkt första kvartal 2009. Den ökade kostnadsmassan gjorde att rörelseresultatet minskade till 3,1 (5,7) mkr, vilket vi inte är nöjda med.

Organisationen kan hantera betydligt större volymer och med vår höga bruttomarginal skulle en ökad försäljning få stort genomslag på resultatet. Vår förbättrade leveranskapacitet gjorde vidare att vi inte hade någon orderstock med oss in kvartalet.

Marknaden har visat tecken på viss återhämtning. Det pågår fler större upphandlingar och orderingången har varit något starkare än första kvartalet 2009, trots att inga större affärer har nått avslut. I Sydostasien har vi vunnit en strategiskt viktig order på 1,5 mkr och vi ser en stor tillväxtpotential i regionen.

Organisationen har förstärkts med en affärsområdesansvarig för utbildningsverksamheten. Vi satsar på att lansera fler nya kurser under 2010 – utvecklingen av dessa är redan i full gång.

Inom utveckling har vi arbetat intensivt med att färdigställa version 5.0. Lanseringsdatum är satt till den 23:e april. Versionen integrerar användningen av XRY och XACT på ett sofistikerat sätt som gör att användarna kan komma åt raderad information ännu enklare än tidigare.

Inom försäljning/utbildning har vi rekryterat två personer i England som börjar sina anställningar under våren. I Frankrike har vi anställt en välmeriterad person vars huvuduppgift blir att maximera nyttan av de treåriga avtal som skrevs under 2009 med franska inrikesministeriet.

Hela bolagets organisation stärktes väsentligt under 2009. Vi har kraften att ständigt söka och realisera förbättringar som bygger våra kundrelationer. Detta ska vi fortsätta med och kapitalisera på under innevarande år, även om budgetramarna för många av våra kunder ser ut att förbli snäva. Marknadsutvecklingen som helhet går vår väg och jag förväntar mig att 2010 blir ännu ett bra år för bolaget.

Solna 23 april

Joel Bollö, VD och Koncernchef

(För komplett delårsrapport se bifogad fil)