Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Regulatory

(NGM: MSAB B)

Aktieägare i MICRO SYSTEMATION AB (publ)kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2010 kl. 18.00 för räkenskapsåret 2009.

Plats: Blu Royal Park Hotels, Frösundaviks allé 15, Solna.

RÄTT ATT DELTAGA

Aktieägare i Micro Systemation AB (publ), 556244-3050, som önskar deltaga i bolagsstämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 22 april 2010 och dels ha anmält sig enligt nedan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 22 april 2010, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande skall ha kommit bolaget tillhanda senast den 22 april 2010 klockan 16.00, antingen via formulär på www.msab.com, via telefon 08-402 90 75 vardagar 9.00 – 16.00, via fax märkt "MSAB" 08-20 56 85 eller brevledes under adress: Micro Systemation AB, Årsstämman, Box 7835, 103 98 Stockholm. Anmälan på annat sätt kommer inte att godtagas. Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuellt biträde angivas.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget till handa under ovanstående adress senast torsdag den 22 april 2010 för att underlätta inpassering till årsstämman.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier är 17.720.000 (varav 1.000.000 A-aktier och 16.720.000 B-aktier). Det totala antalet röster är 26.720.000 (varav 10.000.000 röster hänför sig till A-aktierna och 16.720.000 röster till B-aktierna.)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande och utseende av protokollförare på stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av minst en justeringsman

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen

8. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och VD

 

10. Fastställande av arvode till styrelse och revisor

11. Val av styrelseledamöter

12. Behandling av styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

13. Behandling av styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

14. Val av valberedning

15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

16. Stämman avslutas

BESLUTSFÖRSLAG I KORTHET

Stämmans ordförande (punkt 1)

Valberedningen föreslår Henrik Tjernberg till ordförande för årsstämman.

Resultatdisposition (punkt 8)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare föreslås en ordinarie kontant utdelning om 65 öre per aktie plus en extra utdelning om 35 öre per aktie och att den 3 maj 2010 skall vara avstämningsdag för utdelningen. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning ske från Euroclear Sweden AB den 6 maj 2010.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkt 10 och 11)

Bolagets valberedning har meddelat att de föreslår att styrelsearvode till styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget skall utgå med 45 000 kronor, att styrelseordförande arvoderas med 400 000 kronor, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning. Vidare föreslår valberedningen omval av styrelseordföranden Henrik Tjernberg samt omval av styrelseledamöterna Jan-Olof Backman, Jan Klingspor och Örjan Gatu. Bolagets revisor valdes 2009 på fyra år varför årsstämman innevarande år inte ska välja någon revisor.

Behandling av styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)

De övergripande principerna för ersättning till ledande befattningshavare ska utgå från befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat och att ersättningen ska vara konkurrenskraftig. Den sammanlagda ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön i form av incitament baserat på prestationsmål. Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag.

Behandling av styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsens förslag innebär en anpassning av bolagsordningens bestämmelser i § 12 om sättet för kallelse till bolagsstämma till de nya regler som förväntas träda i kraft före årsstämman 2011.

Nuvarande lydelse:

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågan är om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor före och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Föreslagen lydelse:

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

Styrelsen föreslår att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 12 ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Val av valberedning (punkt 14)

Valberedningen består idag av Ordförande Mattias Ståhlgren samt ledamöterna Johan Lannebo och Thomas Hjelmblad. Valberedningen har förklarat sig villig att ställa upp för omval. Vidare föreslås att om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är utfört beslutar återstående ledamöter, efter hörande av styrelsen, om ny ledamot skall utses och utser i så fall ny ledamot med beaktande av att valberedningen skall representera bolagets samtliga aktieägare.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut, styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För mer information kontakta: joachim.sandberg@msab.com eller henrik.tjernberg@msab.com

Stockholm i mars 2010

Micro Systemation AB (publ)

Styrelsen