Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2010

Regulatory

(NGM:MSAB B)

2010 – ett rekordår! Omsättning +54%, rörelseresultat +48%

(För komplett bokslutskommuniké inklusive tabeller och diagram se bifogad fil)

Fjärde kvartalet

 

• Nettoomsättningen ökade med 79,3 procent till 54,8 (30,6) mkr

• Rörelseresultatet uppgick till 17,4 (11,2) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 31,7 procent jämfört med föregående år då rörelsemarginalen uppgick till 36,8 procent

• Resultat efter skatt uppgick till 12,8 (8,3) mkr

• Resultat per aktie uppgick till 0,72 (0,47) kr

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 27,3 (4,8) mkr

 

Januari – december

 

• Nettoomsättningen ökade med 54,0 procent till 124,1 (80,6) mkr

• Rörelseresultatet uppgick till 30,1 (20,3) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 24,2 procent jämfört med föregående år då rörelsemarginalen uppgick till 25,2 procent

• Resultat efter skatt uppgick till 21,7 (14,6) mkr

• Resultat per aktie uppgick till 1,23 (0,82) kr

• Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 47,5 (39,0) mkr

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27,8 (8,5) mkr

• Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning på 0,80 kr per aktie

 

Kort om Micro Systemation

Micro Systemation, den världsledande aktören inom kriminalteknologi för mobiltelefoner och andra portabla enheter, har kontor i Europa och i USA samt ett nätverk av distributörer runt om i världen. Den egenutvecklade mjukvaran XRY har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 50 länder. Med både logisk och fysisk avläsning kan XRY även återskapa raderad information och ger därmed en totallösning inom ”mobile forensics” med obruten beviskedja. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud och möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter som polis, tull och militär. Micro Systemation är noterat på NGM-börsen för nordiska tillväxtbolag sedan 1999.

 

VD:s kommentar

2010 läggs till handlingarna som ett mycket starkt år för Micro Systemation. Omsättningen nådde 124,1 (80,6) mkr, en ökning med hela 54 procent. Rörelseresultat blev 30,1 (20.3) mkr, en 48-procentig förbättring. Vi noterar att detta skett i ett läge där kunderna på flera av våra viktigaste marknader i allmänhet fått se sina budgetar neddragna samt att en starkare svensk krona mot framför allt euro och dollar påverkat våra intäkter och kostnader i fel riktningar. Jag vill i några punkter sammanfatta hur den starka finansiella utvecklingen möjliggjorts trots att vissa marknadskrafter har gått emot oss:

• Vi har fortsatt att stärka vår utvecklingsavdelning. Vi har lyckats leverera ett produkterbjudande av högsta klass som kombinerar teknikhöjd och användar-vänlighet i ett kundanpassat format.

• Vår sälj- och marknadsorganisation har fortsatt att växa, vi finns representerade på fler geografiska platser och arbetar hårt för att ständigt komma närmare våra kunder.

• Vår stödorganisation som säkerställer leverans-kapacitet, kvalitetssäkrar, tillhandahåller kundsupport och inte minst ett omfattande kursutbud, håller mycket hög kvalitet.

Det tydligaste konkreta resultatet av ovanstående punkter i samverkan var de stora order som erhölls från en amerikansk myndighet i september och oktober på totalt 476 system av typen XRY Field Version 2. Efter en noggrann och omfattande upphandlingsprocess där samtliga konkurrenter deltog stod Micro Systemations totalerbjudande ut som det absolut bästa.

Vi har tidigare förutspått att marknadens utveckling skulle leda till fler stora affärer. Tillväxtmöjlig¬heterna är uppenbara men det innebär också att större krav ställs på bolagets finanser. Vi har under 2010 lagt ner stora resurser för att stärka de finansiella kontroll- och styrsystemen. Micro Systemation har även den starka finansiella ställning som är nödvändig för att hantera de påfrestningar som större affärer ger upphov till.

 

Marknadstrender och framtidsutblick

Den underliggande faktorn som driver Micro Systemations tillväxt är att mängden viktig data i de mobila kommunikations-enheterna (mobiltelefoner, smartphones, gps:er) ökar kraftigt. Detta driver utvecklingen mot att effektivare extrahera, läsa och analysera informationen för våra kunder som främst återfinns inom polis och rättsväsende, militär samt underrättelsetjänst. En stigande kunskapsnivå hos användarna och utveckling mot billigare och mer lättanvända produkter skapar också tillväxtunderlag. Nyttan med att ha direkttillgång till XRY flyttas allt längre ut i kund-organisationerna. Därmed stiger de potentiella försäljnings-volymerna.

För Micro Systemation finns fortsatt goda tillväxtmöjligheter. Vi lyckades svara upp mot de tuffaste kravställarna under året som gick. Vi kommer fortsätta arbeta för att behålla vår tätposition under 2011 och framåt ta vara på våra möjligheter att genom produktförädling påverka marknadsutvecklingen.

Tack för visat förtroende

Solna 4 februari

Joel Bollö, VD och koncernchef

Verksamheten under kvartalet

Marknad

Europa – England är den marknad som uppvisar högst mognadsgrad. Inom polisen är uppskattningsvis 95 % av de potentiella kundorganisationerna XRY-användare. Gensvaret har också varit bra inom det militära segmentet där XRY ses som en referensprodukt. Trots de annonserade budget-nedskärningarna på 20 % har pengar avsatts för att prioritera kontraterrorism och ”cyber crime”, internet-brott, vilket innebär att militär och underrättelsetjänst även fortsättningsvis kommer att tilldelas budgetutrymme för produkter inom MSABs verksamhetsområde. Under kvartalet har flera större avtal förlängts med polismyndigheter i Tyskland. Ofta har detta skett efter konkurrensutsatta upphandlingar. Bearbetningen av nya kunder ger fortsatt utdelning och fler kunder inom exempelvis skattebrottsmyndigheter har tillkommit. Under kvartalet har bolaget fått sin första order från Georgien.

USA – 2010 har varit ett genombrottsår och tillväxten har varit god även utanför de affärer som bolaget har annonserat via pressmeddelanden. Under det fjärde kvartalet levererades 421 Field Version system vilket bidragit starkt till bolagets höga omsättningsökning. USA-marknaden har mycket stor potential. Samtidigt gör den potentiella omfattningen av enskilda affärer det mycket svårt att förutsäga hur bolagets försäljningsutveckling framgent kommer att se ut.

Asien – regionen har haft en procentuellt bra tillväxt om än från låga nivåer. Bolaget fortsätter arbetet med att vidareutveckla och etablera nya kontakter med återförsäljare som kan vara bolagets förlängda arm i denna stora region.

Produkter

 

Version 5.3 är den största uppgraderingen av XRY någonsin och produkten stödjer nu över 2 700 olika mobila kommunikationsenheter. Stödet för Android har förbättrats och omfattar numer också MMS. Stödet för iPhone har förbättrats till att inkludera även Facebook, Skype och Geo-Data.

I samband med lanseringen av version 5.3 introducerades också en ny kabeltyp kallad RJ45. Denna kabeltyp kommer över tid ersätta flertalet av de USB-kablar som sedan tidigare används vilket kommer att sänka bolagets totalkostnad för kablar.

 

Utbildningar

Under det sista kvartalet har bolaget levererat över 40 utbildningar vilket är rekord för ett enskilt kvartal. Av årets totala nettoomsättning svarade utbildningsverksamheten för 7,2 mkr vilket motsvarar cirka 6 procent. Under året har närmare 100 kurser genomförts varav 13 avser den nyutvecklade iPhone kursen, som har sålt slut i både USA, Asien och Europa sedan lanseringen i september. Nytt för det gångna kvartalet var att MSAB har hållit sin första franskspråkiga kurs vilken mottogs väl av kunderna. Nyutveckling av kurser är i full gång för att bredda kursutbudet till nästa år.

 

Medarbetare och organisation

Totalt har fem personer rekryterats under det gångna kvartalet. Utvecklingsavdelningen har kompletterats med ytterligare två utvecklare, varav en är stationerad i England. Vidare har en säljare rekryterats i USA som primärt ska bearbeta polisen på lokal- och statsnivå. Produktions-avdelningen har kompletterats med ytterligare en person och en ersättningsrekrytering har gjorts till ekonomiavdelningen.

 

Viktiga händelser under kvartalet

• Bolaget har levererat 421 Field Version 2 system till USA vilket är den i särklass största leverans bolaget har gjort.

 

Händelser efter periodens utgång

• I enlighet med årsstämmans beslut 2010 har MSABs valberedning beslutat utse Erik Hermansson till ny ledamot av valberedningen. Erik Hermansson som representerar Humle kapitalförvaltning ersätter därmed Johan Lannebo som avgått ur valberedningen på egen begäran.

• Styrelsen i Micro Systemation AB har beslutat att påbörja förberedelserna för byte av noteringsplats för bolagets B-aktie (MSAB B) från NGM Equity till Nasdaq OMX Stockholm. Styrelsen anger som huvudsakliga skäl för bytet att det bedöms förbättra likviditeten i handeln med bolagets aktie samt skapa förutsättningar för en breddad ägarbas. Målsättningen är att bytet av noteringsplats ska vara genomfört under 2011.

 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Omsättning och resultat

Det fjärde kvartalet dominerades av leveransen av de 421 Field Version 2-systemen till USA. Finansiellt syns effekterna framför allt på omsättningen och direkta kostnader då denna typ av produkt är förhållandevis hårdvaruintensiv.

För kvartalet ökade omsättningen med 79,3 procent till 54,8 (30,6) mkr och motsvarande för perioden var ökningen 54,0 procent och i mkr 124,1 (80,6).

Kvartalets rörelseresultat uppgick till 17,4 (11,2) mkr vilket innebär en rörelsemarginal på 31,7 (36,8) procent. För perioden uppgick rörelseresultatet till 30,1 (20,3) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 24,2 (25,2) procent.

 

Kostnader

Kostnaden för handelsvaror är avsevärt högre för kvartalet jämfört med föregående år med anledning av storordern till USA.

Kostnader för handelsvaror har under året ökat med 34,4 procent jämfört med föregående år. För kvartalet uppgick handelsvaror till 17,8 (5,8) mkr och för perioden till 35,3 ( 15,1) mkr.

Personalkostnaderna har under året ökat med 28,9 procent jämfört med föregående år. Från 10,0 mkr till 13,8 mkr för kvartalet, och för perioden 41,2 (32,0) mkr. MSAB har under året gått från 40 till 52 medarbetare vilket förklarar kostnadsökningen.

Kvartalets övriga externa kostnader uppgick till 5,6 (3,4) mkr och för perioden till 16,9 (12,8) mkr. Ökningen förklaras främst av etableringarna i England och USA vilka har medfört ökade fasta driftskostnader. Dessa kostnader anses nu stabiliserade.

Finansnettot uppgår till -0,1 (0,1) mkr för kvartalet varav -0,2 mkr avser en temporär marknadsvärdering av framtida terminer. För perioden uppgick finansnettot till -1,0 (-0,2) mkr. Finansnettot utgörs primärt av omvärdering av likvida medel i EUR, USD och GBP. Matchning av intäkter och kostnader i samma valutor görs i den utsträckning det är möjligt, samt att valutasäkring görs till viss del av beräknade framtida inflöden.

Resultat efter skatt uppgick för kvartalet till 12,8 (8,3) mkr och för perioden till 21,7 (14,6) mkr.

 

Kassaflöde och finansiell ställning

Soliditeten har under det senaste kvartalet sjunkit och uppgår nu till 56,5 (69,4) procent. Detta beror på en högre balansomslutning vilket är en följd av de stora USA-ordrarna. Likvida medel samt kortfristiga finansiella placeringar uppgick vid periodens utgång till 47,5 (39,0) mkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27,8 (8,5) mkr för perioden. Det totala kassaflödet för perioden uppgick till 17,1 (1,7) mkr varav 8,6 (6,1) mkr avser försäljning av fondandelar. Bolaget har under perioden betalat utdelning om 17,7 (11,5) mkr.

 

Anställda

Antalet anställda i koncernen uppgick vid periodens utgång till 52 (40). Medelantalet anställda uppgick till 45 (37).

 

Övrigt

Finansiella mål

MSAB ska över den kommande treårsperioden sträva efter att nå minst 25 procents organisk omsättningstillväxt samt minst 25 procents rörelsemarginal.

 

Säsongseffekter

MSAB är inte beroende av vissa säsonger i den bemärkelse som normalt avses med begreppet säsongseffekt. Dock har flertalet av bolagets kunder kalenderår som budgetperiod vilket historiskt sett har avspeglats i försäljningen på så sätt att fjärde kvartalet är något starkare än övriga kvartal under ett kalenderår. Stora affärsavslut under andra kvartal kan dock motverka denna effekt.

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Merparten av koncernens kostnader är i svenska kronor samtidigt som merparten av intäkterna är i olika utländska valutor, främst USD, EUR och GBP.

I och med att marknaden successivt mognar sker fler upphandlingar på en mer central nivå. Dessa upphandlingar innebär oftast större volymer men tar också längre tid att genomföra, vilket kan leda till att försäljningsutvecklingen för MSAB blir ojämnare. Hårdare konkurrens riskerar också att leda till prispress.

Då inga betydande förändringar har skett under kvartalet avseende väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas i övrigt till redogörelsen i senaste årsredovisningen på sidan 21.

 

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport, har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för Finansiell Rapporteringsrekommendation RFR 2.3 Redovisning i juridiska personer.

Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

 

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning för perioden uppgick till 122,5 (101,9) mkr varav 53,4 (22,6) mkr avser internförsäljning. Av de direkta kostnaderna avser 18,5 (29,4) mkr interna kostnader. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 25,7 (19,3) mkr.

Nya redovisningsprinciper 2010

 

Koncernen

Nya och reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC med tillämpning för koncernen från och med den 1 januari 2010 har inte haft någon effekt på koncernens resultat eller finansiella ställning.

 

Moderbolaget

Enligt RFR 2.3 ska vissa av de ändringar som infördes i IAS 1 2009 och som har tillämpats i koncernredovisningen även tillämpas i moderbolaget. Till följd av dessa ändringar presenteras en separat rapport över totalresultatet för moderbolaget i denna delårsrapport.

Utdelning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning på 0,80 kr per aktie. Den totala utdelningen motsvarar 14,2 mkr.

Årsstämma 2011

Årsstämman kommer äga rum i Radisson Blu Royal Park Hotels lokaler, Frösundaviks allé 15, Solna, onsdagen den 27 april kl 18:00.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har förekommit under det gångna kvartalet.

 

Kommande rapporter

Delårsrapport 20 april 2011

Delårsrapport 19 augusti 2011 - revisorsgranskad

Delårsrapport 21 oktober 2011

Bokslutskommuniké 3 februari 2012

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och press-meddelanden finns på bolagets hemsida www.msab.com.

Frågor ställs till:

VD och koncernchef Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com