Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Micro Systemation: delårsrapport januari - september 2012

Regulatory
Delårsrapport januari – september 2012           

Micro Systemation AB (Publ) Nasdaq OMX Stockholm Small Cap: MSAB B

Informationen i denna rapport är sådan som Micro Systemation AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 oktober 2012 klockan 08:00 CEST.

   

Analysverktyget XAMN lanserat!

 Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 31,3 (35,3) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,0 (12,2) mkr motsvarande en rörelsemarginal på 9,7 (34,6) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,0 (8,3) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,11 (0,47) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,9 (-1,2) mkr

 Januari - september

 • Nettoomsättningen uppgick till 82,0 (89,3) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,3 (20,1) mkr motsvarande en rörelsemarginal på 4,1 (22,5) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,2 (13,3) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,12 (0,75) kr
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 36,5 (38,1) mkr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,6 (6,2) mkr

 

VD:s kommentar

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 31,3 (35,3) mkr och rörelseresultatet blev 3,0 (12,2) mkr. Både försäljning och resultat ligger därmed väsentligt under föregående års siffror för motsvarande period. Nedgången i omsättning kan i huvudsak förklaras av att en större (16,2 mkr) erhållen kundorder på kundens begäran kommer levereras först under det fjärde kvartalet och därmed även till 70 procent (i enlighet med våra redovisningsprinciper) kommer att intäktsredovisas då. Resultatförsämringen är en funktion av den lägre omsättningen samt även av högre kostnader kopplade till den strategiska satsningen på en breddad produktportfölj och geografisk expansion.

Marknadsläget generellt känns oförändrat jämfört med föregående år. Det finns ett stort intresse för våra produkter, men budgetåtstramningar gör att beslutsprocesserna ofta är långa. Behovet i användarorganisationerna av att avläsa, processa, analysera och tolka information från mobila enheter ökar, vilket innebär att tillgång till effektiva verktyg blir allt viktigare.

Mot ovanstående bakgrund kändes det extra spännande att förhandsvisa XAMN i augusti på HTCIA konferensen i Philadephia. XAMN är ett verktyg som gör att användaren snabbt kan tolka och jämföra den information som utvunnits ur en mobiltelefon (t ex via XRY, men även via andra konkurrerande lösningar) med liknande information från hundratals andra avlästa mobiltelefoner.

Resultatet presenteras på ett grafiskt smart sätt som är lätt att överblicka. XAMN kan spara värdefull tid vid polisiärt och millitärt arbete och visa samband som i många fall skulle vara mycket svåra att upptäcka med manuell analys. Mottagandet av XAMN har varit enormt positivt. Orderläggning påbörjas i november och första leverans beräknas till slutet av året.

MSAB fortsätter att arbeta mot det strategiska målet att dels hantera hela kedjan med avläsning, analys och tolkning av information från mobila enheter, dels att paketera produkterna utefter de miljöer våra kunder befinner sig i. Detta arbete kommer väsentligt att påverka våra kunders möjlighet att på ett enkelt, kostnadseffektivt och rättssäkert sätt hantera den lavinartade ökningen av infomation i mobila enheter som beslagtas i samband med brottsutredningar, militära operationer och underrättelsearbete.

Kommande produktlanseringar, liksom XAMN, syftar till att bredda vår marknad betydligt. När hantering av information i mobila enheter blir ”affärskritiskt” för våra användare, ökar också på sikt det tilldelade budgetutrymmet. 

Stockholm i oktober 2012

Joel Bollö, VD