Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Micro Systemation: Kallelse till årsstämma

Regulatory
 

Aktieägare i

 

MICRO SYSTEMATION AB (publ)

kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 kl. 18.00 i Summits konferenslokaler, Hornsbruksgatan 23, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 17:15.

RÄTT ATT DELTAGA

Aktieägare i Micro Systemation AB (publ), 556244-3050, som önskar deltaga i bolagsstämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 april 2012 och dels ha anmält sig enligt nedan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 19 april 2012, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande skall ha kommit bolaget tillhanda senast den 19 april 2012 klockan 16.00, antingen via formulär på www.msab.com, via telefon 08-402 90 75 vardagar 9.00 – 16.00, via fax märkt "MSAB" 08-402 92 56 eller brevledes under adress: Micro Systemation AB, Årsstämman, Box 7835, 103 98 Stockholm. Anmälan på annat sätt kommer inte att godtagas. Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuellt biträde angivas.

Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.msab.com. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast torsdag den 19 april 2012 för att underlätta inpassering till årsstämman.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier är 18.642.000 varav 1.000.000 A-aktier, 16.720.000 B-aktier och 922.000 C-aktier. Det totala antalet röster är 27.642.000 varav 10.000.000 röster hänför sig till A-aktier, 16.720.000 röster till B-aktier och 922.000 röster till C-aktier. Samtliga C-aktier hålls i eget förvar av bolaget.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande och utseende av protokollförare på stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av minst en justeringsman
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen
 8. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och VD
 10. Fastställande av arvode till styrelse och revisor
 11. Val av styrelseledamöter
 12. Behandling av styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 13. Val av valberedning
 14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 15. Stämman avslutas

  

BESLUTSFÖRSLAG I KORTHET

Stämmans ordförande (punkt 1)

Valberedningen föreslår Henrik Tjernberg till ordförande för årsstämman.

 

Resultatdisposition (punkt 8)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare föreslås en ordinarie kontant utdelning om 1 kr per aktie och att den 30 april 2012 skall vara avstämningsdag för utdelningen. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning ske från Euroclear Sweden AB den 4 maj 2012.

 

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkt 10 och 11)

Bolagets valberedning har meddelat att de föreslår att styrelsearvode till styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget skall utgå med 150 000 kronor, att styrelseordförande arvoderas med 400 000 kronor, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning. Vidare föreslår valberedningen omval av styrelseordföranden Henrik Tjernberg samt omval av styrelseledamöterna Jan-Olof Backman, Jan Klingspor, Örjan Gatu, Ulf Arnetz och Katarina G Bonde. Bolagets revisor valdes 2009 på fyra år varför årsstämman innevarande år inte ska välja någon revisor.

 

Behandling av styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)

De övergripande principerna för ersättning till ledande befattningshavare ska utgå från befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat och att ersättningen ska vara konkurrenskraftig. Den sammanlagda ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön i form av incitament baserat på prestationsmål. Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag.

 

Val av valberedning (punkt 13)

Valberedningen består idag av Ordförande Mattias Ståhlgren samt ledamöterna Erik Hermansson och Henrik Tjernberg. Ledamöterna  Erik Hermansson och Henrik Tjernberg har förklarat sig villiga att ställa upp för omval. Ordförande Mattias Ståhlgren har avböjt omval. Valberedningen föreslår att Erik Hermansson utses till valberedningens ordförande samt att årsstämman fyllnadsväljer ytterligare en ledamot. Valberedningen föreslår att om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är utfört beslutar återstående ledamöter, efter hörande av styrelsen, om ny ledamot skall utses och utser i så fall ny ledamot med beaktande av att valberedningen skall representera bolagets samtliga aktieägare.

 

Ytterligare information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för bolaget och koncernen jämte övriga handlingar som enligt Aktiebolagslagen ska finnas tillgängliga vid årsstämman liksom fullmaktsformulär och styrelsens fullständiga förslag till beslut och styrelsens yttranden enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.msab.com, senast den 4 april 2012 och kommer kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

För mer information kontakta: joachim.sandberg@msab.com eller henrik.tjernberg@msab.com

Stockholm i mars 2012

Micro Systemation AB (publ)

Styrelsen

Dokument