Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Micro Systemation: delårsrapport januari - juni 2013

Regulatory
 

Delårsrapport januari – juni 2013    

Micro Systemation AB (Publ) Nasdaq OMX Stockholm Small Cap: MSAB B

 

Fortsatt god försäljningstillväxt

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 48,5 procent till 35,9 (24,2) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 5,1 (-2,8) mkr motsvarande en rörelsemarginal på 14,1 (-11,8) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,6 (-1,7) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,26 (-0,09) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,5 (-1,2) mkr

Januari – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 26,5 procent till 64,2 (50,7) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,8 (0,3) mkr motsvarande en rörelsemarginal på 4,3 (0,6) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,9 (0,2) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,16 (0,01) kr
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 52,5 (38,1) mkr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 19,6 (3,5) mkr

 

VD:s kommentar

Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 49 % till 35,9 (24,2) mkr. Rörelseresultatet blev 5,1 (-2,8) mkr. Tillväxten kan framförallt hänföras till våra etablerade XRY-produkter. De nya produkterna XAMN och Kiosk har börjat att levereras men ännu i begränsad omfattning. Glädjande kan vi konstatera att vi har tillväxt i samtliga regioner. Våra satsningar på lokala etableringar med egen personal ger önskat resultat.

Under andra kvartalet har XAMN färdigställts, en produkt som gör det möjligt att på ett visuellt sätt hitta samband mellan flera olika avlästa telefoner. XAMN vänder sig till alla befintliga XRY användare och deras utredande kollegor, som har till uppgift att analysera och korrelera den information som fås genom avläsning med XRY. Mottagandet av produkten är mycket gott och vi ser att XAMN fyller ett viktigt behov hos brottsutredande myndigheter. Med XAMN har vi skapat ett unikt erbjudande i vår bransch.

Även vårt andra produkttillskott har nyligen nått marknaden. Kiosk är ett lättanvänt redskap som riktar sig till en bred användargrupp. Med integrerad pekskärm och användarvänliga guider ökar den polisorganisationernas effektivitet avsevärt vid avläsning. Kiosk är framtagen och utvecklad av MSAB och har krävt CE-märkning för den europeiska marknaden samt FCC certifiering för USA och vissa andra länder. Certifieringsprocessen, vilken har inneburit omfattande tester och administration, är nu officiellt klar. Ingen annan leverantör har en så komplett produktportfölj som MSAB presenterar idag.

Kursverksamheten fortsätter att växa och vi har fullbokade utbildningar världen över. Kontinuerligt ökar vi antalet auktoriserade lärare och vi kommer även utöka kursutbudet under hösten. Vi vet att certifierade användare också är mer nöjda med produkterna – de har kunskap att använda produktens fulla potential. Utbildade kunder utgör också våra mest lojala ambassadörer för fortsatt marknadsbearbetning.

Under våren har ett stort fokus legat på lansering och presentation av våra nya produkter. I USA utgör den årliga Mobile Forensic World en betydelsefull arena där vi i år anordnade exklusiva visningar av produkterna. För fjärde året i rad genomförde vi även vårt egna event, Mobile Forensics, i Storbritannien. En kombination av utbildning, information och seminarier.

En fortsatt god tillväxt för första halvåret 2013 visar att vi lyckas med att motivera kunderna att prioritera våra lösningar samtidigt som de flesta lever med besparingskrav och nedskärningar i sina anslag. Hösten innebär en fortsatt intensiv marknadsbearbetning. Vårt unika helhetskoncept för mobile forensics utgör ett avgörande verktyg för en effektivare polis- och utredningsverksamhet. Vi fortsätter att utveckla produkter och marknader för att stärka vår ledande ställning i branschen.

Stockholm i juli 2013

Joel Bollö, VD

Informationen i denna rapport är sådan som Micro Systemation AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2013 klockan 08:00 CEST.

 

         VD och koncernchef Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com