Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Micro Systemation: Delårsrapport januari - september 2013

Regulatory
Bra tillväxt på nya marknader

  Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 3,2 procent till 32,3 (31,3) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,6 (3,0) mkr motsvarande en rörelsemarginal på 5,1 (9,7) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,2 (2,0) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,07 (0,11) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,0 (-0,9) mkr

  Januari – september

 • Nettoomsättningen ökade med 17,6 procent till 96,5 (82,0) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,4 (3,3) mkr motsvarande en rörelsemarginal på 4,6 (4,1) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,1 (2,2) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,23 (0,12) kr
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 50,8 (36,5) mkr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 18,7 (2,6) mkr

 

VD:s kommentar

Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 3 % till 32,3 (31,3) mkr. Rörelseresultatet blev 1,6 (3,0) mkr. Starkast tillväxt har vi i Sydostasien som under tredje kvartalet växte med 19 %. För årets första nio månader innebär det en total omsättning på 96,5 (82,0) mkr vilket motsvarar en tillväxt på 18 %. Våra kunder lider av budgetnedskärningar och möjligheterna att göra nya investeringar är begränsade. Förnyelsegraden av licenser är fortsatt hög men försäljningen av nya produkter tar längre tid.

Under det tredje kvartalet har etableringen i Sydostasien gått vidare och en av våra seniora säljchefer befinner sig sedan mitten av augusti på plats i Beijing. Han bygger där upp basen i det som kommer att utgöra vårt nav i Sydostasien. Vi har sedan tidigare en säljare anställd i Kina. Behovet av våra kriminaltekniska lösningar växer snabbt i hela regionen. Tidigare har marknaden i Sydostasien varit avvaktande och inte lika adaptiv som många i Europa. Potentialen är dock stor med över halva jordens befolkning i området och en hög mobilpenetration. Australien och Nya Zeeland är den del av Sydostasien som påvisar störst likhet med Europa. Vi var tidigt ute och sålde våra system i dessa länder. Som ett led i vår strukturering av marknaden i Sydostasien har vi nu anställt en egen säljresurs som kommer ansvara för dessa två betydelsefulla länder. Organisatoriskt så kommer säljaren rapportera till vårt Beijing kontor.

Våra nya produkter XAMN och Kiosk levereras, om än i mindre volymer. Mottagandet är fortsatt mycket gott och vi möter nya användargrupper hos våra kunder. Många som är intresserade av att köpa inleder med en eller ett par licenser för utvärdering. Våra satsningar på XAMN och Kiosk är helt i linje med kravbilden hos våra kunder. Vi går nu från att leverera en begränsad lösning till att kunna erbjuda ett helt kriminaltekniskt system bestående av kompletterande produkter. Därmed utgör våra lösningar ett strategiskt vägval för kunderna för att uppnå en effektivare brottsutredande organisation.

Kunderna i Europa är de som har svårast att få fram medel för nya investeringar. Våra kunder är offentligt finansierade och de flesta stater i västvärlden lever under stora besparingskrav. Vi tappar inga större affärer men nya investeringar hos kunderna har i många fall skjutits på framtiden av just finansieringsskäl. Även i USA har kongressens oförmåga att lösa budgetfrågorna påverkat de federala myndigheternas investeringsbudgetar negativt.

Utbildningsverksamheten har sedan vi lanserade vårt nya kursprogram i början av året haft en mycket gynnsam utveckling. Under tredje kvartalet i år har vi inom affärsområdet ökat intäkterna med 35 % jämfört med motsvarande period förra året. Vi har både egna och kontrakterade lärare. Vi fortsätter utöka antalet certifierade utbildare. Satsningen i Sydostasien gör att behovet av lärare för den regionen också växer. För varje utbildning vi genomför får vi kunnigare och lojalare användare samt fler som kan utnyttja den fulla potentialen i våra produkter.

Fredag den 16:e augusti lämnade det israeliska bolaget Cellebrite in en stämningsansökan mot Micro Systemation i Eastern District Court of Virginia (USA). Stämningen avser en mycket begränsad och specifik del av en av våra produkter. Vi anser att stämningen saknar grund och vi kommer att visa detta i domstolen. Arbetet med att hantera ärendet är i full gång och tar tyvärr både tid och resurser av bolaget. Resultatet för perioden har belastats av kostnader hänförliga till tvisten.

Vår marknad växer och blir samtidigt allt mer fragmenterad. Det är allt fler som har behov av att läsa av innehållet i mobiltelefoner. Våra kunder har för närvarande begränsade ekonomiska resurser, men det är ingen tvekan om var de vill investera sina pengar när de väl får medel. Vi ska fortsätta vara ledande inom vår bransch och med en stark produktportfölj och marknadens bästa varumärke kommer vi också att lyckas.

 

Stockholm i oktober 2013

Joel Bollö, VD

Informationen i denna rapport är sådan som Micro Systemation AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2013 klockan 08:00 CEST.

         VD och koncernchef Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com