Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Micro Systemation: Förtydligande av MSABs aktiekapital och antal aktier

Vid ingången av april månad 2011 uppgick det totala antalet aktier i Micro Systemation AB (Publ) (”MSAB”) till 17 720 000 aktier och aktiekapitalet uppgick till 3 544 000 kr.

Den 27 april 2011 beslutade årsstämman om en nyemission av totalt 922 000 C-aktier. Aktierna emitterades till kvotvärde, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande till Tjernkraft HOG AB, 556649-7854. Årsstämman beslutade samtidigt att MSAB skulle återköpa samtliga nyemitterade C-aktier till kvotvärde för förvaltning i eget förvar. C-aktierna registrerades av bolagsverket den 20 juni 2011 varefter det totala antalet aktier i MSAB uppgick till 18 642 000 aktier och aktiekapitalet till 3 728 400 kr.

Enligt 4 kap. 9 § LHF första stycket ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringen. Offentliggörandet ska ske den sista handelsdagen i den kalendermånad då ökning eller minskning har skett, så att uppgifter om ändringen blir tillgänglig för allmänheten inom EES.

Ökning av antal aktier och ökning av aktiekapital i MSAB offentliggjordes dels i förslag till beslut i kallelse till årsstämma publicerad den 29 mars 2011, dels i efterföljande årsstämmokommuniké som tillstyrkte förslagen. Därtill har MSAB ombetts att separat offentliggöra denna information den sista handelsdagen i innevarande månad, dag som ovan.

Informationen i detta meddelande är sådan som Micro Systemation AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2013 klockan 08:00.          

 

Kort om Micro Systemation

Micro Systemation är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, USA, Sydamerika, Kina och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 50 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter som polis, militär och tull. Micro Systemation AB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm under tickernamn: MSAB B.

         Ordförande Henrik Tjernberg, +46 8 739 02 70, henrik.tjernberg@msab.com eller CFO Joachim Sandberg, +46 8 739 02 70, joachim.sandberg@msab.com