Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Micro Systemation: Bokslutskommuniké januari - december 2013

Regulatory
 

Micro Systemation AB (Publ) Nasdaq OMX Stockholm Small Cap: MSAB B

 

Positivt resultat trots tufft år

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (54,6) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,5 (14,8) mkr motsvarande en rörelsemarginal på 8,5 (27,1) procent
 • Rörelseresultatet belastades med ombudskostnader om totalt 7,9 mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,8 (12,2) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,16 (0,69) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,8 (7,2) mkr

Januari – december

 • Nettoomsättningen ökade med 0,7 procent till 137,5 (136,6) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,9 (18,1) mkr motsvarande en rörelsemarginal på 5,8 (13,3) procent
 • Rörelseresultatet belastades med ombudskostnader om totalt 10,0 mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,8 (14,4) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,39 (0,81) kr
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 50,3 (43,5) mkr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 17,8 (9,8) mkr
 • Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en utdelning på 0,10 (0,60) kr per aktie

  Förlikning av tvist

 • Efter kvartalets utgång har Micro Systemation AB och Cellebrite Cynchronization Ltd. ingått förlikning

  

VD:s kommentar

Tack vare den förlikning MSAB i dagarna ingått med Cellebrite Synchronization Ltd kan vi nu lämna rättstvisten bakom oss och helt fokusera på vår växande operativa verksamhet. 2013 har varit ett intensivt år med flera expansiva satsningar. MSAB har introducerat två nya produkter, öppnat kontor i två nya regioner och expanderat vår satsning i Sydostasien. Vi växer också på samtliga marknader utom Nordamerika.  I USA har vi en tillväxtökning hos lokalpolis, det som innefattas i begreppet ”state and local”. Inom detta segment är tillväxtpotentialen mycket god. Dock har vår enskilt största kund inom den federala förvaltningen kraftigt reducerat sin investeringstakt, något som helt förklarar fjolårets lägre tillväxt. USAs finansiella problem skapar osäkerhet om myndigheternas budgetramar och flera investeringsbeslut senareläggs. Kundlojaliteten är dock stark och intresset för befintliga och nya produkter är omfattande. Förnyelsegraden är fortsatt hög.

Den enskilt största tillväxten påvisar Asien inklusive Ryssland. Inom regionen ökade försäljningen med imponerande 47 %. Satsningen på en egen säljresurs med utgångspunkt från den ryska marknaden har snabbt gett resultat och vi har nått ett flertal betydelsefulla avslut i regionen. Centrum för asiensatsningen utgörs av vårt kontor i Peking, Kina. Den kinesiska marknaden har länge visat stor potential men det var först under 2013 som vi ansåg den vara så mogen att en lokal närvaro kunde motiveras. Redan under första kvartalet vann vi, i konkurrens med lokala leverantörer, en order på över hundra system till en provins i nordöstra Kina. Även på den australienska och nya zeeländska marknaden har vi under året valt att övergå från extern distributör till egen försäljning. Polisen på dessa marknader har länge varit våra kunder och en ökad närvaro här ligger väl i linje med vår långsiktiga strategi.

MSAB’s produkttillskott i form av XAMN och KIOSK innebär att vi nu kan erbjuda marknadens i särklass mest kompletta produktportfölj. Vi fullföljer därmed strategin om en systemlösning för bevissäkring, analys, utredning och domstolspresentation. Allt i en rättssäker och kontinuerlig process. XAMN som möjliggör en strukturerad analys av flera avlästa telefoner har mött ett stort positivt gensvar och har redan varit avgörande för flera brottsutredningar.

KIOSK vänder sig till ett bredare kundsegment för att förenkla och snabba upp avläsningsproceduren. Det sker utan att försaka integriteten eller användbarheten i den utlästa informationen. Båda produkterna vänder sig till delvis nya kundgrupper, vilket innebär att vi breddar vår potentiella marknad. Den initiala säljprocessen har tagit något längre tid. Vi räknar dock med en god försäljningstillväxt av både XAMN och KIOSK under 2014.

Skiftet från laptops och stationära datorer till mobila enheter med kontinuerlig uppkoppling fortsätter i allt högre tempo. Det är en global trend samtidigt som utredningsmaterial och bevis från mobiltelefoner, läsplattor och andra mobila enheter utgör en brottsbekämpande nödvändighet. Vår bransch växer och MSAB fortsätter att leda utvecklingen.

I allt fler rättsfall blir information från beslagtagna mobiltelefoner obligatorisk för att kunna uppnå fällande dom. Har den brottsutredande myndigheten underlåtit att säkra bevis ur mobiltelefoner kan i många fall åtalet underkännas. Det är en utveckling som stärker vår position och vårt varumärke. Samtidigt ställer domstolarna krav på adekvat kunskap i såväl våra produkter som processen att säkra bevis. Vår utbildningsverksamhet har därför vuxit starkt under 2013 och ökat med 33 %. Detta är en utveckling som kommer att fortsätta under 2014. Kundlojaliteten och effektiviteten ökar markant med välutbildade användare. Hela vår organisation av kunniga säljare, utbildare, support och utvecklare utgör idag en mycket uppskattad och förtroendeskapande resurs för polis över hela världen.

Fjolårets resultat är långt ifrån min ambition och målsättning. Det försämrade resultatet och de därmed lägre marginalerna är huvudsakligen hänförliga till ombudskostnader för den nu avslutade tvisten med Cellebrite. Jag är samtidigt stolt över att kunna presentera en fortsatt, om än blygsam, tillväxt och ett positivt resultat för 2013. Jag ser fram emot att under 2014 kunna fokusera på försäljningstillväxt och en förbättrad lönsamhet. Vi har under 2013 lagt en stabil grund för att lyckas med det.

Stockholm i januari 2014

Joel Bollö, VD

Informationen i denna rapport är sådan som Micro Systemation AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2014 klockan 08:00 CET.