Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Micro Systemation: Delårsrapport januari - juni 2014

Regulatory
 


Fortsatt försäljningstillväxt

 

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 4,7 procent till 37,6 (35,9) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,0 (5,1) mkr motsvarande en rörelsemarginal på -18,5 (14,1) procent
 • Rörelseresultatet belastades med engångskostnader för incitamentsprogram med 9,2 mkr
 • Rörelseresultat exkl. engångskostnader uppgick till 2,2 mkr motsvarande en rörelsemarginal på 6,0 procent
 • Resultat efter skatt uppgick till -6,5 (4,6) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,36 (0,26) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8,6 (3,5) mkr

Januari - juni

 • Nettoomsättningen ökade med 8,2 procent till 69,5 (64,2) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -16,7 (2,8) mkr motsvarande en rörelsemarginal på -24,0 (4,3) procent
 • Rörelseresultatet belastades med processkostnader om totalt 12,4 mkr samt engångskostnader för incitamentsprogram om 9,2 mkr
 • Rörelseresultat exkl. processkostnader och engångskostnader för incitamentsprogram uppgick till 4,9 mkr motsvarande en rörelsemarginal på 7,0 procent
 • Resultat efter skatt uppgick till -14,2 (2,9) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,79 (0,16) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -9,7 (19,6) mkr
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 39,8 (52,5) mkr

 

VD:s kommentar

Bolagets försäljning växer med 8,2 % första halvåret 2014 och omsättningen landar på 69,5  (64,2) mkr. Rörelseresultatet för perioden är -16,7 (2,8) mkr. Det negativa resultatet beror enbart på processkostnader och kostnader för incitamentsprogram, som sammantaget uppgår till 21,6 mkr. Exkluderat dessa kostnader är rörelseresultatet 4,9 (2,8) mkr - en förbättring med 75 % jämfört med samma period föregående år.

Vår hemmamarknad Europa börjar ta fart igen och det är glädjande att se hur de marknader där vi verkat längst, efter ett par hårda besparingsår, återigen ökar investeringstakten. I Storbritannien har ett par större projekt initierats där myndigheterna avser att förändra hela sitt sätt att arbeta med bevissäkring i digitala enheter. Det är just denna förändringsprocess vi förutsett och som vi byggt vårt nuvarande produkterbjudande kring. Vår unika systemlösning gör det möjligt att stödja den modernisering av myndigheternas brottsbekämpning som polisen nu genomgår. Den massiva mängd telefoner och data som numer ska hanteras kräver en ny organisation hos myndigheterna och nya sätt att tänka.

Under det andra kvartalet har vi omorganiserat vår verksamhet i USA så att vi fokuserar än mer på de olika och unika förutsättningar varje kundsegment har. I samband med detta har personalstyrkan utökats. Tillväxten för Nordamerika är god och precis som i Europa har myndigheternas besparingskrav lättat. Vi ser nu en starkt ökad efterfrågan hos lokala polismyndigheter att investera i våra produkter. Försäljningen till federala kunder utvecklas svagare.

Asien går fortsatt framåt – vår satsning med egen och lokal närvaro ger resultat. I bl a Australien vinner vi allt fler och viktigare affärer. Hela regionen har fortsatt stor potential och vi har en bra bearbetning av de viktigaste kundsegmenten. Kina har inte vuxit såsom förväntat. Det tar tid att komma in på marknaden och vi har i enlighet med bolagets plan tecknat avtal med ett antal lokala strategiska partner som kommer ge oss rätt närvaro för framtida affärer.

Utbildningsverksamheten fortsätter växa. Idag står utbildningsverksamheten för 9 (6) % av vår omsättning. Vi ökar antalet anställda egna lärare för att kunna möta den ökande efterfrågan.

I juni släppte vi en ny och uppdaterad version av XRY reader. Readern gör det möjligt att läsa tidigare extraherad information utan tillgång till ett komplett XRY-system. Den uppdaterade versionen har en rad nya attraktiva och efterfrågade funktioner. Den kräver ingen installation, vilket gör den till ett smidigt och effektivt verktyg.

Vi fortsätter utveckla våra produkter och marknader för att möta det starka och växande behovet av bevissäkring i mobiler. Hela vår bransch och verksamhetsområde befinner sig en hastig utveckling. Såväl tekniska som organisatoriska och juridiska förutsättningar ändras snabbt. Det skapar affärsmöjligheter för den som är snabbfotad. Det är MSAB.

Det vi med säkerhet vet är att mängden information och betydelsen av den växer snabbt. Nya krav och därmed möjligheter uppstår kontinuerligt. Vår styrka är att effektivt möta kraven och utmaningarna med en strategisk och framtidsinriktad produktutveckling. Jag ser fram emot en spännande höst med fortsatt bra affärer och nya tuffa utmaningar.

 

Trevlig sommar!

Stockholm i juli 2014

Joel Bollö, VD

Informationen i denna rapport är sådan som Micro Systemation AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2014 klockan 08:00 CEST.

         VD och koncernchef Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com