Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Micro Systemation: Styrelsen drar tillbaka förslag om långsiktigt incitamentsprogram

Regulatory
   

Styrelsen för MSAB har vid sitt sammanträde den 29 april 2014 beslutat att dra tillbaka förslaget om lånsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i bolaget. Därmed utgår punkt 13 i förslaget till dagordning för årsstämman i Micro Systemation AB (publ).

Styrelsen har efter hörande av större aktieägare i bolaget kommit fram till att förslaget till incitamentsprogram bör omarbetas och föreläggas en extra bolagsstämma för beslut. Den extra bolagsstämman beräknas kunna avhållas innan juni månads utgång. Det omarbetade förslaget kommer att presenteras i samband med att kallelsen till extra bolagsstämma kungörs.

Ordinarie årsstämma i Micro Systemation AB (publ) avhålles onsdagen den 7 maj 2014 kl 18.00 i Gällöfsta Citys lokaler, Biblioteksgatan 29 i Stockholm.

Stockholm dag som ovan

Styrelsen

 

Kontaktpersoner:

VD                                         Ordförande
Joel Bollö                               Henrik Tjernberg
+46 8 739 02 70                    +46 8 739 02 70
joel.bollo@msab.com            henrik.tjernberg@msab.com

 

                                               

Informationen i detta meddelande är sådan som Micro Systemation AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2014 klockan 08:00 CEST.

 

 

Kort om Micro Systemation

Micro Systemation är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, USA, Sydamerika, Kina och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 50 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter som polis, militär och tull. Micro Systemation AB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm under tickernamn: MSAB B.