Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Micro Systemation: Kallelse till årsstämma i Micro Systemation AB (Publ)

Regulatory


Aktieägare i

MICRO SYSTEMATION AB (publ)

kallas härmed till årsstämma onsdag 6 maj 2015 kl. 18.00 i Gällöfsta Citys lokaler på Biblioteksgatan 29 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 17:15.

 

RÄTT ATT DELTAGA

Aktieägare i Micro Systemation AB (publ), 556244-3050, som önskar deltaga i bolagsstämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 april 2015 och dels ha anmält sig enligt nedan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 29 april 2015, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

 

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande skall ha kommit bolaget tillhanda senast den 29 april 2015 klockan 16.00, antingen via formulär på www.msab.com, via telefon 08-402 90 75 vardagar 9.00 – 16.00 eller brevledes under adress: Micro Systemation AB, Årsstämman, Box 7835, 103 98 Stockholm. Anmälan på annat sätt kommer inte att godtagas. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuellt biträde angivas. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.msab.com. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 29 april 2015 för att underlätta inpassering till årsstämman.

 

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier är 18.642.000 varav 1.000.000 A-aktier, 17.020.000 B-aktier och 622.000 C-aktier. Det totala antalet röster är 27.642.000 varav 10.000.000 röster hänför sig till A-aktier, 17.020.000 röster till B-aktier och 622.000 röster till C-aktier. Samtliga C-aktier samt 81.596 B-aktier hålls i eget förvar av bolaget.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 

1. Val av ordförande och utseende av protokollförare på stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av minst en justeringsman

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen

8. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och VD

10. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer

11. Val av styrelseledamöter och revisor

12. Behandling av styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

13. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram

a) Behandling av styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2015-2018

b) Behandling av styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner enligt långsiktigt incitamentsprogram 2015-2018

14. Val av valberedning

15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

16. Stämman avslutas

  

BESLUTSFÖRSLAG I KORTHET

Stämmans ordförande (punkt 1)

Valberedningen föreslår Henrik Tjernberg till ordförande för årsstämman.

 

Resultatdisposition (punkt 8)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare föreslås en ordinarie kontant utdelning om 1,0 kr per aktie och att den 8 maj 2015 skall vara avstämningsdag för utdelningen. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning ske från Euroclear Sweden AB den 13 maj 2015.

 

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkt 10 och 11)

Bolagets valberedning har meddelat att de föreslår att styrelsearvode till styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget skall utgå med 175 000 kronor, att styrelseordförande arvoderas med 475 000 kronor, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning. Vidare föreslår valberedningen omval av styrelseordföranden Henrik Tjernberg, omval av styrelseledamöterna Jan-Olof Backman, Örjan Gatu, Ulf Arnetz, Katarina G Bonde och Robert Ahldin. Valberedningen föreslår omval av Deloitte AB, med den auktoriserade revisorn Erik Olin som huvudansvarig som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

Behandling av styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)

De övergripande principerna för ersättning till ledande befattningshavare ska utgå från befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat och att ersättningen ska vara konkurrenskraftig. Den sammanlagda ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön i form av incitament baserat på prestationsmål. Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag.

 

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2015-2018 (punkt 13 a.)

Bakgrund

Målsättningen med det långsiktiga incitamentsprogrammet 2015-2018 är att behålla bolagets ledande befattningshavare och nyckelpersoner på en konkurrensutsatt marknad, samt verka för ett långsiktigt värdeskapande för bolagets aktieägare genom att sammanlänka dessa personers intressen med aktieägarnas.

Programmet innebär i korthet att deltagarna mot ett marknadsmässigt vederlag erbjuds förvärva upp till 200 000 teckningsoptioner med en löptid om tre år och som ger rätt att teckna lika många aktier av serie B till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktier av serie B under perioden 8 maj till och med 15 maj 2015.

Förslaget till långsiktigt incitamentsprogram har beretts av styrelsen. Programmet syftar till att i närtid öka deltagarnas aktieägarintresse. Styrelsen anser att detta gynnar bolagets utveckling och därmed även aktieägarnas intresse.

Förslag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram 2015-2018 för bolagets ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner med undantag av verkställande direktör Joel Bollö och utvecklingschef Örjan Gatu (totalt högst 20 personer) på i huvudsak följande villkor.

 1. Deltagarna ska erbjudas att mot marknadsmässigt vederlag (fastställt enligt den s.k. Black & Scholes-metoden) teckna teckningsoptioner som ger rätt att under tiden från och med den 1 juni 2018 till och med den 30 september 2018 teckna nya aktier av serie B i bolaget till en kurs motsvarande 130 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktier av serie B under perioden 8 maj till och med 15 maj 2015. Det maximala antalet teckningsoptioner som en enskild deltagare kommer att erbjudas ska inte överstiga 30 000.

Utspädning och kostnader

Vid full teckning kan teckningsoptionerna resultera i 200 000 nya aktier av serie B, motsvarande en utspädning om 1,1 procent. Som framgår ovan ges teckningsoptionerna ut mot marknadsmässigt vederlag, innebärande att bolaget inte drabbas av kostnader för sociala avgifter. Emissionen medför därför, utöver begränsade administrativa kostnader, inga kostnader för bolaget.

 

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner enligt långsiktigt incitamentsprogram 2015-2018 (punkt 13 b.)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner på följande villkor.

 1. Bolaget ska emittera högst 200 000 teckningsoptioner.
 2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner med undantag av verkställande direktör Joel Bollö och utvecklingschef Örjan Gatu (totalt högst 20 personer). Det maximala antalet teckningsoptioner som en enskild deltagare kommer att erbjudas ska inte överstiga 30 000.
 3. Teckningsoptionerna emitteras till en kurs per teckningsoption motsvarande teckningsoptionernas genom extern värdering bedömda marknadsvärde enligt den s.k. Black & Scholes-modellen.
 4. Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista som innehåller emissionsbeslutet, den framräknade teckningskursen samt den genom värdering fastställda kursen per teckningsoption senast den 27 maj 2015. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Överteckning kan inte ske. Vid anmälan om teckning ska betalning ske kontant senast den 31 maj 2015.
 5. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget under tiden från och med den 1 juni 2018 till och med den 30 september 2018 eller till och med den tidigare dag som följer av § 8 i teckningsoptionsvillkoren.
 6. Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 130 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktier av serie B under perioden 8 maj till och med 15 maj 2015. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmast heltal öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde.
 7. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
 8. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av bilaga A. Som framgår av bilaga A kan teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.
 9. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 40 000 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera.
 10. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för deltagarna i det långsiktiga incitamentsprogrammet 2015-2018 att teckna teckningsoptioner enligt programmet.
 11. Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med dess registrering hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut krävs att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

 

Val av valberedning (punkt 14)

Valberedningen består idag av Ordförande Erik Hermansson samt ledamöterna Joakim Dal och Henrik Tjernberg. Valberedningen föreslår årsstämman att omvälja Erik Hermansson till Ordförande, samt omvälja Henrik Tjernberg och Joakim Dal till ledamöter. Valberedningen föreslår att om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är utfört beslutar återstående ledamöter, efter hörande av styrelsen, om ny ledamot skall utses och utser i så fall ny ledamot med beaktande av att valberedningen skall representera bolagets samtliga aktieägare.

 

Ytterligare information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för bolaget och koncernen jämte övriga handlingar som enligt Aktiebolagslagen ska finnas tillgängliga vid årsstämman liksom fullmaktsformulär och styrelsens fullständiga förslag till beslut och styrelsens yttranden enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.msab.com, senast den 15 april 2015 och kommer kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

 

För mer information kontakta: joachim.sandberg@msab.com eller henrik.tjernberg@msab.com

 

Stockholm i mars 2015

Micro Systemation AB (publ)

Styrelsen