Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB: Årsstämmokommuniké 2015

Regulatory
Årsstämma i MSAB 2015

  Vid gårdagens årsstämma i MSAB beslutades:

  • Att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med den framlagda årsredovisningen, samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.
  • Att godkänna styrelsens förslag till en kontant utdelning om 1 kr per aktie. Utbetalning av utdelning är den 13 maj 2015. MSAB B handlas exklusive utdelning från och med den 7 maj 2015.
  • Att omvälja Henrik Tjernberg till styrelseordförande samt att omvälja Katarina G Bonde, Ulf Arnetz, Jan-Olof Backman, Örjan Gatu och Robert Ahldin till ordinarie ledamöter i styrelsen.
  • Att omvälja Deloitte AB med Erik Olin som huvudansvarig auktoriserad revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
  • Att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • Att godkänna styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2015-2018, samt styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner enligt långsiktigt incitamentsprogram 2015–2018.  
  • Att till valberedningen omvälja Henrik Tjernberg och Joakim Dal till ledamöter, samt Erik Hermansson som också utsågs till ordförande för valberedningen.

VD Joel Bollö redogjorde vid den efterföljande diskussionen om bolagets verksamhet samt marknadsförutsättningarna för bolagets produkter och tjänster.  

Styrelsen i maj 

 

Informationen i detta meddelande är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2015 klockan 08:00 CEST.

 

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Australien, Kina och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm under tickernamn: MSAB B.

         Styrelseordförande Henrik Tjernberg telefon +46 8 739 02 70, e-post henrik.tjernberg@msab.com eller CFO Joachim Sandberg, telefon +46 8 739 02 70, e-post joachim.sandberg@msab.com