Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB: Delårsrapport januari - juni 2015

Regulatory
Fortsatt god försäljningstillväxt

 

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 37,3 procent till 51,5 (37,6) mkr (21,0 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet ökade till 10,1 (-7,0) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 19,5 (-18,5) procent (13,3 procent i lokala valutor)
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,1 (-6,5) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,34 (-0,37) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,0 (8,6) mkr

 

Januari - juni

 • Nettoomsättningen ökade med 46,9 procent till 102,1 (69,5) mkr (28,6 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet ökade till 22,9 (-16,7) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 22,4 (-24,0) procent (16,1 procent i lokala valutor)
 • Resultat efter skatt uppgick till 17,2 (-14,2) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,95 (-0,80) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 22,7 (-9,7) mkr
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 70,2 (39,8) mkr

 

VDs kommentarer

Med en omsättning uppgående till 102,1 (69,5) mkr växer försäljningen med 46,9 procent första halvåret 2015. Rörelseresultatet är 22,9 (-16,7) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 22,4 (-24,0) procent. Det är det starkaste halvårsresultatet någonsin i bolagets historia. Jämförelsetalet för 2014 störs av engångskostnader hänförliga till den då pågående rättsprocessen samt kostnader för incitamentsprogram. Exkluderas dessa kostnader skulle rörelseresultatet för första halvåret 2014 vara 4,9 mkr. Valutajusterat är försäljningstillväxten 28,6 procent för första halvåret.

Tillväxten för MSAB är fortsatt god i årets andra kvartal. En hög förnyelsegrad hos existerande kunder tillsammans med en tillfredsställande nyförsäljning leder till goda marginaler och ett starkt rörelseresultat. Vi ser att ett intensivt utvecklingsarbete under de senaste åren nu bär frukt. Tillväxten påvisar även nödvändigheten av en kontinuerlig utvecklingsstrategi. Kundnyttan står i centrum och när mängden tillgänglig data hos våra kunder växer i ett accelererande tempo, krävs avancerade verktyg för att tillgodogöra sig informationen effektivt.

I likhet med årets första kvartal är tillväxten bred över våra geografiska marknader. I grunden är det fler och fler kunder som köper mer och fler produkter av oss. Asien och Commonwealth of Independent States (CIS) är den av våra regioner som växer snabbast, dock från låga nivåer. Omsättningen i regionen har nästan fördubblats i jämförelse med föregående år. Australien och Nya Zeeland, som har budgetår den sista juni, står för tillväxten vilket visar nyttan av lokal försäljnings- och marknadspersonal i regionen. Nordamerika visar fortsatt stark tillväxt med 50 procent med delstatlig och lokal polis som växande kundkategorier.

Det andra kvartalet var ett intensivt kvartal vad gäller marknadsaktiviteter. Vi har deltagit i mer än 25 olika mässor världen över. Vår närvaro och våra kundaktiviteter syftar till att sprida kunskap kring nyttan av våra produkter och hur våra lösningar kan göra rättsvårdande myndigheter mer verkningsfulla. Vi befinner oss på en marknad där våra olika kunder inte konkurrerar sinsemellan utan istället drar nytta av andra polismyndigheters och organisationers erfarenheter. Genom goda kundrelationer, nöjda och kunniga användare får vi en effektiv hävstång i vår marknadsföring.

Rapporteringen om oroligheter i vår omvärld fortsätter att öka och organiserade nätverk begår illdåd mot oskyldiga människor. Tillgång till adekvat information kan vara avgörande för att rädda liv och förhindra brott. De myndigheter som är satta att värna vår säkerhet och trygghet behöver tillgång till kraftfulla verktyg för informationsinhämtning och analys. MSAB utvecklar och levererar lösningar till alla dessa myndigheter och bidrar därmed till mer effektiva rättsvårdande myndigheter och ett säkrare samhälle.

Användningen av mobila enheter fortsätter att växa och informationsdensiteten i varje enhet ökar. Behovet av MSABs produkter fortsätter därmed också att öka.

Vi ser fram emot hösten med tillförsikt. Vi utvecklar nya verkningsfulla lösningar, intensifierar bearbetningen av en växande marknad och bygger vidare på ett allt starkare kunderbjudande. Uppdateringar och nya produkter lanseras kontinuerligt. MSAB fortsätter att leda utvecklingen inom mobile forensics.

Stockholm i juli 2015

Joel Bollö

Verkställande direktör

 

 

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.

Informationen i denna rapport är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2015 klockan 08:00 CEST.