Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB: Delårsrapport januari - mars 2015

Regulatory
Fortsatt stark licensförsäljning

 Första kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 58,2 procent till 50,5 (31,9) mkr
  • Rörelseresultatet ökade till 12,8 (-9,8) mkr
  • Rörelsemarginalen uppgick till 25,4 (-30,5) procent
  • Resultat efter skatt uppgick till 11,1 (-7,6) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 0,61 (-0,43) kr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 16,7 (-18,4) mkr

 

VDs kommentarer

MSABs försäljning växer med 58,2 procent i första kvartalet jämfört med samma period 2014 och uppgår till 50,5 (31,9) mkr. Rörelseresultatet är 12,8 (-9,8) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 25,4 (-30,5) procent. Det är det starkaste Q1 någonsin i bolagets historia. Jämförelsetalet för 2014 störs av engångskostnader hänförliga till den då pågående rättsprocessen i USA. Exkluderas dessa kostnader skulle rörelseresultatet för Q1 2014 vara 2,6 mkr. Valutajusterat är försäljningstillväxten drygt 37 procent för årets första kvartal.

Det starka Q1 är resultatet av en långsiktig utvecklings- och marknadsstrategi som sammanfaller med en fortsatt god efterfrågan. Vår produktportfölj tilltalar kunderna och underlättar arbetet för ett tryggare samhälle. Tillväxten är fortsatt bred och utgörs av en ökad mängd affärsavslut snarare än enskilda större affärer.

EMEA är den marknad som växer mest i absoluta tal. I regionen har kunderna kommit långt vad gäller strategi och analys av hur man ska arbeta med mobile forensics genom hela organisationerna. MSAB har, med sin unika kunskap inom området, visat hur kunderna, med rätt prioriteringar, blir effektivare i sitt uppdrag. Förutsättningarna för rättsvårdande myndigheter förändras snabbt och deras behov av en innovativ och pålitlig partner ökar. MSAB levererar inte enbart system för mobile forensics. Vi bidrar även till en kontinuerlig kunskapsöverföring till de brottsutredande myndigheterna. Det sker på flera sätt, inte minst genom vår omfattande utbildningsverksamhet och vår, omvittnat kvalificerade, support. Sammantaget växer EMEA med 49 procent jämfört med föregående år.

Nordamerika, som är den potentiellt största marknaden för våra lösningar, växer med 74 procent jämfört med föregående år. Vi har inte samma marknadspenetration i Nordamerika som i Europa men med vår snabba tillväxt ökar vi successivt vår marknadsandel. Många av våra nya kunder i regionen, som i stor utsträckning återfinns inom delstatliga och lokala myndigheter, är redan användare av mobile forensics system. 

Det innebär att de har hög kompetens om vilka krav som ska ställas på leverantörer och lösningar. MSAB gynnas av detta, inte minst då en rapport från NIST (National Institute of Standards and Technology) i slutet av 2014 visade att våra system hanterar iOS- och androidprodukter bättre än alternativa lösningar.

Marknaden i Asien och CIS växer med 57 procent jämfört med föregående år. Även om regionen volymmässigt, för närvarande, är den minsta visar tillväxten vilka möjligheter vi har i området. Det är en starkt heterogen marknad som har en stor tillväxtpotential. En del länder inom regionen har lika utvecklade metoder som de främsta länderna i Europa medan andra har långt kvar till en lödig strategi inom mobile forensics. Vi kommer fortsätta att ha hög aktivitetsnivå i hela regionen.

MSAB har vuxit snabbt och har verksamhet över hela världen.  Vi har kunder i fler än 100 länder och många känner väl till bolaget och våra produkter. Vi har nu ytterligare stärkt vårt globala varumärke genom en tydlig grafisk profil och starka produktidentiteter. Det här är ett långsiktigt arbete som vi nu börjar presentera resultatet av. Hädanefter kommer vi alltid benämna bolaget MSAB och med en ny logotyp som andas tillförsikt och styrka. Vår företagskultur är en viktig komponent i vår globala framgång och vi har nu tagit fram kraftfulla verktyg att förmedla den med.

MSAB verkar inom ett mycket intressant och viktigt segment, som inte bara är lönsamt och har en stark tillväxt utan också bidrar till ett säkrare samhälle.  Vårt arbete fortsätter med oförminskad styrka.

Stockholm i april 2015

Joel Bollö

Verkställande direktör

 

  

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.

Informationen i denna rapport är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2015 klockan 08:00 CEST.