Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB: Delårsrapport januari - september 2015

Regulatory
Försäljningsökning med stärkta marginaler

 

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 29,8 % till 59,6 (45,9) MSEK (15,1 % i lokala valutor)
 • EBIT ökade till 15,3 (11,4) MSEK
 • EBIT-marginalen uppgick till 25,7 (24,7) % (19,8 % i lokala valutor)
 • Resultat efter skatt uppgick till 12,0 (10,0) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,67 (0,56) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,66 (0,56) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14,4 (1,1) MSEK

 

Januari - september

 • Nettoomsättningen ökade med 40,1 % till 161,7 (115,4) MSEK (23,3 % i lokala valutor)
 • EBIT ökade till 38,2 (-5,4) MSEK
 • EBIT-marginalen uppgick till 23,6 (-4,6) % (17,5 % i lokala valutor)
 • Resultat efter skatt uppgick till 29,2 (-4,2) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,63 (-0,23) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,60 (-0,23) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 37,1 (-8,6) MSEK
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 84,9 (42,1) MSEK

 

VDs kommentarer

MSAB:s omsättning växer med 40,1 (19,6) % för perioden januari - september 2015 och omsättningen uppgick till 161,7 (115,4) MSEK. EBIT ökade till 38,2 (-5,4) MSEK vilket motsvarar en EBIT-marginal på 23,6 (-4,6) %. Det är det starkaste niomånadersresultatet någonsin i bolagets historia. Jämförelsetalet för 2014 störs av engångskostnader hänförliga till den då pågående rättsprocessen och kostnader för incitamentsprogram. Exkluderas dessa kostnader skulle EBIT för 2014 års första nio månader vara 16,3 MSEK. Valutajusterat är försäljningstillväxten 23,3 % för perioden.

Tillväxten är fortsatt bred och samtliga regioner växer. Nordamerika har tack vare ett starkt Q3 för första gången blivit vår största marknad med ca 45 % av omsättningen efter nio månader. EMEA, vår äldsta marknad, är mycket betydelsefull för MSAB och står för omkring 40 % av periodens omsättning, Asien och CIS är den region som växer mest i procent. Hittills i år är tillväxten 76 % och står nu för 15 % av bolagets totala omsättning.

Mobiltelefoner är av intresse vid samtliga typer av brott. I såväl avancerad, gränsöverskridande ekonomisk brottslighet som vardagskriminalitet så är information från mobila enheter ofta av avgörande betydelse för brottsutredningar. Våra kunder har sällan kapacitet att säkra bevis i så många telefoner som skulle vara önskvärt. Allt fler rättsvårdande myndigheter behöver skapa en egen strategi för hur de ska möta det ökande antalet telefoner och mängden data som de behöver ta hand om och analysera. Effektivitetshöjande lösningar är essentiella för en verkningsfull brottsbekämpning och XRY-familjen är en sådan lösning.

MSAB har under flera år utvecklat ett koncept där vi inte bara har ett antal produkter som möter olika användares behov utan där det även finns en logisk och strategisk koppling mellan samtliga komponenter. Idag har MSAB en hel plattform av produkter som var och en fyller en funktion i ett kriminaltekniskt ekosystem. Vår unika styrka ligger i hur vår systemlösning, på ett kriminaltekniskt och rättssäkert sätt, kan förmedla data till olika nivåer hos våra kunder.

Den engelska polisen har, i allmänhet och Metropolitan Police Service (MPS) i synnerhet, legat i framkant när det gäller ny teknik och användning av bevissäkring i mobiltelefoner. MPS genomgår för närvarande en omfattande förnyelse- och förändringsprocess med syfte att effektivisera och kostnadsoptimera verksamheten. Våra produkter och expertis inom mobile forensics kommer att vara en viktig del av den förnyelseprocessen. England är den exportmarknad där MSABs produkter redan i ett tidigt skede mötte mycket stor framgång. Att MPS nu tar nästa steg och implementerar våra produkter på en strategisk nivå är bra och viktigt, inte minst för andra organisationer världen över som får en referens på hur effektivt och kostnadsbesparande det är att använda MSAB:s lösningar.

Vi har länge haft ambitionen att lyfta vårt erbjudande till att utgöra en strategisk resurs för vår kundbas inom brottsbekämpning och underrättelseverksamhet. Utvecklingen inom Metropolitan Police Service är ett tecken på att vi är på väg att lyckas.

Stockholm i oktober 2015

Joel Bollö

Verkställande direktör

 

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.