Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Förändring av antal aktier och aktiekapital

Regulatory
 

Vid ingången av mars månad 2016 uppgick det totala antalet aktier i Micro Systemation AB (Publ) (”MSAB”) till 18 642 000 aktier, varav 1 000 000 A-aktier, 17 020 000 B-aktier och 622 000 C-aktier. Aktiekapitalet uppgick till 3 728 400 kr.  

På extra bolagsstämma den 13 juni 2014 beslöts om en emission av 440 000 stycken teckningsoptioner enligt ett långsiktigt incitamentsprogram för verkställande direktör och utvecklingschef.  

Under mars 2016 utnyttjade verkställande direktören och utvecklingschefen sina respektive teckningsrätter och tecknade 220 000 nya B-aktier vardera i bolaget. Antalet aktier ökade med totalt 440 000 stycken och aktiekapitalet ökade med 88 000 kr.  

Vid utgången av mars månad 2016 uppgår det totala antalet aktier till 19 082 000 st, varav 1 000 000 A-aktier, 17 460 000 B-aktier och 622 000 C-aktier. Aktiekapitalet uppgår 3 816 400 kr.  

 

Kontaktperson: 

VD                                                      

Joel Bollö                                                          

+46 8 739 02 70                                   

joel.bollo@msab.com       

                                    

Informationen i detta meddelande är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2016 klockan 08:00 C(S)ET. 

Kort om MSAB 

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de factostandard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.