Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Kallelse till årsstämma 2016 i MSAB

Regulatory
 

Aktieägare i

MICRO SYSTEMATION AB (publ)

 

kallas härmed till årsstämma tisdag 10 maj 2016 kl. 18.00 i Gällöfsta Citys lokaler på Biblioteksgatan 29 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 17:15.

 

RÄTT ATT DELTAGA

Aktieägare i Micro Systemation AB (publ), 556244-3050, som önskar deltaga i bolagsstämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 maj 2016 och dels ha anmält sig enligt nedan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 3 maj 2016, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

 

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande skall ha kommit bolaget tillhanda senast den 3 maj 2016 klockan 24:00, antingen via formulär på www.msab.com, via telefon 08-402 90 75 vardagar 9.00 – 16.00 eller brevledes under adress: Micro Systemation AB, Årsstämman, Box 7835, 103 98 Stockholm. Anmälan på annat sätt kommer inte att godtagas. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuellt biträde angivas. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.msab.com. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 3 maj 2016 för att underlätta inpassering till årsstämman.

 

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier är 19.082.000 varav 1.000.000 A-aktier, 17.460.000 B-aktier och 622.000 C-aktier. Det totala antalet röster är 28.082.000 varav 10.000.000 röster hänför sig till A-aktier, 17.460.000 röster till B-aktier och 622.000 röster till C-aktier. Samtliga C-aktier samt 81.596 B-aktier hålls i eget förvar av bolaget.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.    Val av ordförande och utseende av protokollförare på stämman

2.    Upprättande och godkännande av röstlängd

3.    Godkännande av dagordning

4.    Val av minst en justeringsman

5.    Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7.    Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen

8.    Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

9.    Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och VD

10. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer

11. Val av styrelseledamöter och revisor

12. Behandling av styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

13. Val av valberedning

14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

15. Stämman avslutas

 

 

BESLUTSFÖRSLAG I KORTHET

Stämmans ordförande (punkt 1)

Valberedningen föreslår Henrik Tjernberg till ordförande för årsstämman.

 

Resultatdisposition (punkt 8)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare föreslås en ordinarie kontant utdelning om 2,2 kr per aktie och att den 12 maj 2016 skall vara avstämningsdag för utdelningen. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning ske från Euroclear Sweden AB den 17 maj 2016.

 

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkt 10 och 11)

Bolagets valberedning har meddelat att de föreslår att styrelsearvode till styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget skall utgå med 175 000 kronor, att styrelseordförande arvoderas med 475 000 kronor, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning. Vidare föreslår valberedningen omval av: Robert Ahldin, Jan-Olof Backman, Katarina G Bonde och Örjan Gatu. Henrik Tjernberg föreslås fortsätta som bolagets ordförande. Vidare föreslår valberedningen nyval av ledamoten Carl Bildt. Valberedningen föreslår omval av Deloitte AB, med den auktoriserade revisorn Erik Olin som huvudansvarig som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

Behandling av styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)

De övergripande principerna för ersättning till ledande befattningshavare ska utgå från befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat och att ersättningen ska vara konkurrenskraftig. Den sammanlagda ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön i form av incitament baserat på prestationsmål. Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag.

 

Val av valberedning (punkt 13)

Valberedningen består idag av Ordförande Erik Hermansson samt ledamöterna Joakim Dal och Henrik Tjernberg. Valberedningen föreslår årsstämman att omvälja Erik Hermansson till Ordförande, samt omvälja Henrik Tjernberg och Joakim Dal till ledamöter. Valberedningen föreslår att om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är utfört beslutar återstående ledamöter, efter hörande av styrelsen, om ny ledamot skall utses och utser i så fall ny ledamot med beaktande av att valberedningen skall representera bolagets samtliga aktieägare.

 

Ytterligare information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för bolaget och koncernen jämte övriga handlingar som enligt Aktiebolagslagen ska finnas tillgängliga vid årsstämman liksom fullmaktsformulär och styrelsens fullständiga förslag till beslut och styrelsens yttranden enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.msab.com, senast tre veckor före årsstämman och kommer kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

 

För mer information kontakta: kristina.mackintosh@msab.com eller henrik.tjernberg@msab.com

 

 

Stockholm i april 2016

 

 

Micro Systemation AB (publ)

 

Styrelsen