Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB: Bokslutskommuniké 2015

Regulatory
Rekordår med kraftigt förbättrad vinst och stark tillväxt

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen minskade med -0,5 % till 65,2 (65,5) MSEK (-5,9 % i lokala valutor)
 • EBIT uppgick till 18,2 (19,5) MSEK
 • EBIT-marginalen uppgick till 28,0 (29,7) % (26,1 % i lokala valutor)
 • Resultat efter skatt uppgick till 15,9 (14,6) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,89 (0,81) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,87 (0,81) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 20,5 (23,4) MSEK

Januari - december

 • Nettoomsättningen ökade med 25,4 % till 226,9 (181,0) MSEK (12,4 % i lokala valutor)
 • EBIT ökade till 56,4 (14,1) MSEK
 • EBIT-marginalen uppgick till 24,9 (7,8) % (20,1 % i lokala valutor)
 • EBIT för 2014 belastades med processkostnader om totalt 12,4 MSEK samt kostnader för incitamentsprogram om 9,2 MSEK. Exkluderat dessa kostnader uppgick EBIT till 35,7 mkr och EBIT-marginalen till 19,7 %
 • Resultat efter skatt uppgick till 45,1 (10,4) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,52 (0,58) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,48 (0,58) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 57,6 (14,8) MSEK
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid årets utgång till 103,7 (65,5) MSEK
 • Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en utdelning på 2,2 (1,0) SEK per aktie

 

VDs kommentarer

Bolagets omsättning växte med 25,4 % och uppgick till 226,9 (181,0) MSEK för helåret 2015. EBIT för helåret uppgick till 56,4 (14,1) MSEK vilket motsvarade en EBIT-marginal på 24,9 (7,8) %.  Omsättning och resultat var de bästa i bolagets historia. Kassaflödet från den löpande verksamheten var fortsatt starkt och översteg årets resultat efter skatt. I fjärde kvartalet blev omsättningen 65,2 (65,5) MSEK och EBIT uppgick till 18,2 (19,5) MSEK.

Som helhet var 2015 ett starkt år och motsvarande EBIT-marginaler under god tillväxt har vi inte haft på fem år. Det fjärde kvartalet sticker ut genom att omsättningstillväxten uteblev och orsakerna till detta är flera. Som tidigare kommunicerats så tillämpas en hyresmodell för den genombrottsorder på XRY Kiosk som erhölls under Q3. Det innebär att intäkterna bokförs linjärt över hyresperioden och därmed påverkas både omsättning och EBIT negativt med 3 mkr respektive 2,6 MSEK. Därtill har försäljningen till vissa större federala myndigheter i USA inte varit av samma dignitet som under föregående år. Att tillväxten varierar mellan kvartalen är normalt i vårt marknadssegment.

Årets tillväxt är generell och samtliga regioner växer. Det finns idag inget analysföretag som specifikt bevakar vår marknadsnisch men vår egen bedömning är att vi under 2015 tagit marknadsandelar på en växande marknad. Vi befäster vår position som den ledande innovatören med lösningar som ger ett brett stöd åt brottsutredande myndigheter.

EMEA & Latinamerika växte med 23,9 % och omsättningen blev 104,8 MSEK. EMEA visade återigen styrka och potential genom att inte bara vara vår största marknad utan även vara den som växte mest i absoluta tal. Kunderna i Europa fortsätter att vara pionjärer inom mobile forensic och investerar tidigt i ny teknologi. Det var inte förvånande att genombrottet för XRY Kiosk kom just i England. Europa blir ofta normgivande för övriga delar av världen.

Nordamerika växte med 22,0 % och omsättningen blev 93,8 MSEK. Den organisationsförändring vi genomförde 2014 börjar nu ge effekt. Ytterligare förstärkningar under 2015 har lett till att vi idag har en organisationsstruktur som möjliggör fortsatt tillväxt med bibehållen kvalité. Tillväxtpotentialen i USA är fortsatt mycket stor, inte minst inom lokal och delstatlig polis.

Asien och CIS växte med 45,2 % och omsättningen blev 28,3 MSEK. Mätt i procent var Asien och CIS vår snabbast växande marknad, och satsningen som inleddes 2013 har givit resultat. Även i denna region är möjligheterna till tillväxt stora.

Efterfrågan på lösningar inom mobile forensic-området fortsätter att vara god. Idag är över 90 % av alla sålda telefoner en smartphone och mängden personlig information som lagras i mobilen ökar kontinuerligt.

I juli lanserades en ny version av XRY Kiosk vilken är en anpassad lösning för kunder som beslagtar större volymer av telefoner. XRY Kiosk möjliggör ett decentraliserat arbetssätt med bevissäkring långt ut i polisorganisationerna i syfte att hantera dessa större volymer.

Under 2015 vann MSAB den största affären som hittills upphandlats i världen på kiosklösningar till London Metropolitan Police i England (MPS). Affären vanns i hård konkurrens och efter omfattande utvärdering. MPS implementering av vår teknologi kommer att tjäna som ett gott exempel för andra polismyndigheter med motsvarande behov.

MSAB arbetar intensivt med att bygga långsiktiga kundrelationer. Majoriteten av de kunder som köpte sina första system av MSAB för tio år sedan är idag några av våra största och viktigaste kunder. En viktig del i arbetet är att förmedla den omfattande erfarenhet och kunskap vi har inom området. Utbildningsverksamheten fortsätter att vara en betydelsefull del av den relation vi bygger med våra kunder. Under 2015 växte den med 27,6 % med god lönsamhet.

Under 2016 kommer vi ytterligare att förstärka vårt kunderbjudande genom att tillhandahålla strategiskt stöd i utvärderings- och implementationsprocessen av avancerade mobile forensic-system. Även MSABs befintliga produkt-erbjudande kommer att förtydligas ytterligare.

Vi har all anledning att vara optimistiska kring de kommande åren. Den typ av produkter som MSAB tillhandahåller är på väg att bli oumbärlig för ett effektivt och väl fungerande rättssamhälle. Det finns utmaningar med bland annat hårdare kryptering i mobilerna, men det innebär samtidigt möjligheter för MSAB. Vår idé har alltid varit att lösa svåra problem. De enkla överlåter vi åt andra. Vi vill bidra till ett säkrare samhälle, ett behov som fortsätter att vara stort.

Stockholm i januari 2016

Joel Bollö

Verkställande direktör

 

Informationen i denna rapport är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2016 klockan 08:00 CET.

 

         Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70,email: joel.bollo@msab.com