Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB: Delårsrapport januari-juni 2016

Regulatory
 

Stabil försäljning och hög omsättning i Q2

 

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 0,9 procent till 52,0 (51,5) mkr, (4,3 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet minskade till 8,5 (10,1) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 16,3 (19,5) procent (18,0 procent i lokala valutor)
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,5 (6,1) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,35 (0,34) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,3 (6,0) mkr

Januari - juni

 • Nettoomsättningen minskade med -3,2 procent till 98,8 (102,1) mkr (-1,0 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet minskade till 13,8 (22,9) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 14,0 (22,4) procent, (15,3 procent i lokala valutor)
 • Resultat efter skatt uppgick till 9,8 (17,2) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,54 (0,95) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8,5 (22,7) mkr
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 78,6 (70,2) mkr

 

VDs kommentarer

Omsättning uppgår till 98,8 (102,1) mkr för årets första sex månader. Rörelseresultatet är 13,8 (22,9) mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,0 (22,4) procent. I det andra kvartalet uppgår omsättningen till 52,0 (51,5) mkr. Det är den största omsättningen för andra kvartalet någonsin i bolagets historia. Valutajusterat är försäljningstillväxten 4,3 procent för andra kvartalet.

I början av året lanserade vi MSAB Ecosystem. En produktfamilj som tar ett helhetsgrepp på mobile forensics. Under våren och försommaren har vi haft en mycket intensiv period där vi funnits med på flera mässor och gjort andra aktiviteter, för att presentera MSAB Ecosystem. Mottagandet har varit mycket positivt. Att de forensiska labben inte hinner läsa av lika många telefoner som de önskar, är ett faktum. Vårt erbjudande, som kan hjälpa dem att bli ännu mer effektiva, ser de som en smart och effektiv lösning.

Det är få saker som gett polisen så bra möjligheter till bevissäkring som mobiltelefonen. Samtidigt har det nog heller aldrig funnits något som utmanat polisen lika mycket. För att maximera nyttan av innehållet i mobila enheter räcker det inte längre med att de forensiska labben hanterar beslagtagna mobiltelefoner. Samtliga avdelningar inom polisen behöver ta del av resultatet från avläsningarna.

Våra beräkningar visar att även om polisen i 90 procent av fallen, behöver eller skulle behöva, ta del av innehållet från beslagtagna mobiltelefoner, så satsar myndigheterna endast några få procent av sina budgetar på mobile forensics. Det är inte av illvilja man gör den här prioriteringen utan utvecklingen har helt enkelt gått för fort. Jag har förståelse för att det tar tid att förändra en organisation och att omprioritera resurser så att de gör maximal nytta. Därför bearbetar vi nu, i allt högre grad än tidigare, beslutfattare högre upp i organisationerna, så att de får ökad förståelse för hur de bättre kan prioritera sina satsningar.

Det är spännande och givande att arbeta med våra kunder på en allt mer strategisk nivå. Arbetet är långsiktigt och nödvändigt. Jag tror inte att det finns en enda polisorganisation som inte kommer att behöva se över sina processer hur de ska hantera mobiltelefoner.

Bearbetningen med att få olika myndigheter att förändra sitt arbete tar tid. Även om det är många som tycker att MSAB Ecosystem skulle vara en bra lösning för dem, så är det svårt att göra snabba förändringar.

Det finns några kunder som har gått i bräschen och som redan nu har börjat tänka i dessa banor. En av dessa är London Metropolitan Police och flera andra är på väg. 

Kryptering är en annan stor utmaning som våra kunder har att hantera. Många telefoner har idag krypterat sin information på ett sätt som gör det svårare att komma åt innehållet. Denna utmaning måste hanteras på olika sätt. Precis som tidigare levererar vi lösningar som blir allt mer avancerade och med hjälp av våra lösningar kommer kunderna åt innehållet i allt fler av de krypterade telefonerna.

Vi fortsätter att missionera och att bearbeta beslutsfattare både i Europa och USA för en standard som hanterar både utmaningen med den personliga integriteten och samtidigt gör det möjligt att komma åt innehåll i samtliga beslagtagna mobiltelefoner.

Vår lösning för en sådan standard heter FACT och jag anser att det är det mest seriösa förslag som framförts än så länge. Det löser dilemmat som beslutsfattare har i balansen mellan integritet och rättssäkerhet.

Jag ser fram emot andra halvåret 2016 som kommer att vara fortsatt utmanande men samtidigt fullt av nya möjligheter.

   

Stockholm i juli 2016

Joel Bollö

Verkställande direktör