Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Kallelse till årsstämma 2017 i MSAB

Regulatory

 

Aktieägare i

MICRO SYSTEMATION AB (publ)

 

kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2017 kl. 18.00 i Gällöfsta Citys lokaler på Biblioteksgatan 29 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 17:15.

RÄTT ATT DELTAGA

Aktieägare i Micro Systemation AB (publ), 556244-3050, som önskar deltaga i bolagsstämman ska:

·         dels vara införda som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 maj 2017, och

·         dels ha anmält sin avsikt att deltaga till bolaget senast torsdagen den 4 maj 2017.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman, utöver att anmäla sig, låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att han eller hon är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 maj 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 4 maj 2017, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande skall ha kommit bolaget tillhanda senast den torsdagen den 4 maj 2017 klockan 24:00, antingen via formulär på www.msab.com, via telefon 08-402 90 75 vardagar 9.00–16.00 eller brevledes under adress: Micro Systemation AB, Årsstämman, Box 7835, 103 98 Stockholm. Anmälan på annat sätt kommer inte att godtagas.

Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet biträden (högst två) angivas.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rätt vid årsstämman genom ombud med skriftligt, undertecknad och daterad fullmakt.

Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på ovanstående adress senast torsdagen den 4 maj 2017.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagare vid årsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till årsstämman.

Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på www.msab.com.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier är 19 082 000, varav 1 000 000 A-aktier, 17 460 000 B-aktier och 622 000 C-aktier. Det totala antalet röster är 28 082 000, varav 10 000 000 röster hänför sig till A-aktier, 17 460 000 röster till B-aktier och 622 000 röster till C-aktier. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 703 569 aktier, varav 622 000 är C-aktier och 81 596 är B-aktier, vilket motsvarar 703 569 röster.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.    Val av ordförande och utseende av protokollförare på stämman

2.    Upprättande och godkännande av röstlängd

3.    Godkännande av dagordning

4.    Val av minst en justeringsman

5.    Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7.    Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen

8.    Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

9.    Beslut om avstämningsdag för beslutad utdelning

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

12. Val av styrelseledamöter och revisor

13.  Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

14. Beslut om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2017/2020 för ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner genom emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

15. Beslut om:

(a)   bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

(b)   bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier

16. Val av valberedning

17. Stämman avslutas

 

 

BESLUTSFÖRSLAG I KORTHET

Punkt 1: Val av ordförande på stämman

Valberedningen föreslår Henrik Tjernberg till ordförande för årsstämman.

Punkt 8: Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare föreslås en ordinarie kontant utdelning om 2,2 kr per aktie.

Punkt 9: Beslut om avstämningsdag för beslutad utdelning

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att avstämningsdagen för den enligt punkt 8 föreslagna vinstutdelningen ska vara fredagen den 12 maj 2017. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 8 och 9 beräknas vinstutdelning utbetalas från Euroclear Sweden AB onsdagen den 17 maj 2017.

Punkt 11: Fastställande av arvode till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvode till styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget skall utgå med 175 000 kronor, att styrelseordförande arvoderas med 475 000 kronor, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning.

Punkt 12: Val av styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår omval av Robert Ahldin, Jan-Olof Backman, Katarina G Bonde, Carl Bildt, Örjan Gatu och Henrik Tjernberg för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår omval av Henrik Tjernberg som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår omval av Deloitte AB, med den auktoriserade revisorn Erik Olin som huvudansvarig som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma i enlighet med styrelsens rekommendation.

Punkt 13: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att godkänna följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

Bolaget ska erbjuda ersättningar och andra anställningsvillkor som möjliggör för bolaget att rekrytera, motivera och behålla ledande befattningshavare med sådan kompetens som bolaget behöver för att genomföra sin strategi och uppnå verksamhetens mål.

De övergripande principerna för ersättning till ledande befattningshavare ska grundas på marknadsmässiga förutsättningar och utgå från befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat och att ersättningen ska vara konkurrenskraftig. Den sammanlagda ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön och rörlig lön i form av incitament baserat på prestationsmål.

För rörliga ersättningar som utgår kontant ska det maximala utfallet fastställas. Rörlig ersättning i form av aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska utformas med syfte att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande befattningshavaren och bolagets aktieägare samt främja bolaget långsiktiga värdeskapande.

Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på den marknad respektive befattningshavare är verksam.

Styrelsen ska äga rätt att frångå föreslagna riktlinjer om särskilda skäl föreligger.

Punkt 14: Beslut om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2017/2020 för ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner genom emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Bakgrund

Styrelsen föreslår ett aktierelaterat långsiktigt incitamentsprogram för bolagets ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner i koncernen baserat på teckningsoptioner i bolaget. Målsättningen med det långsiktiga incitamentsprogrammet 2017-2020 är att behålla bolagets ledande befattningshavare och nyckelpersoner på en konkurrensutsatt marknad, samt verka för ett långsiktigt värdeskapande för bolagets aktieägare genom att sammanlänka dessa personers intressen med aktieägarnas.

Programmet innebär i korthet att deltagarna mot ett marknadsmässigt vederlag erbjuds förvärva upp till 190 000 teckningsoptioner med en löptid om tre år och som ger rätt att teckna lika många aktier av serie B till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktier av serie B under perioden 11 maj till och med 24 maj 2017.

Förslaget till långsiktigt incitamentsprogram har beretts av styrelsen. Programmet syftar till att i närtid öka deltagarnas aktieägarintresse. Styrelsen anser att detta gynnar bolagets utveckling och därmed även aktieägarnas intresse.

Förslag

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2017/2020 för ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner genom emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor.

1.     Bolaget ska emittera högst 190 000 teckningsoptioner.

2.     Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner (totalt högst 20 personer). Det maximala antalet teckningsoptioner som en enskild deltagare kommer att erbjudas ska inte överstiga 40 000.

3.     Teckningsoptionerna emitteras till en kurs per teckningsoption motsvarande teckningsoptionernas genom extern värdering bedömda marknadsvärde enligt den s.k. Black & Scholes-modellen.

4.     Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista som innehåller emissionsbeslutet, den framräknade teckningskursen samt den genom värdering fastställda kursen per teckningsoption senast den 15 oktober 2017. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Överteckning kan inte ske. Vid anmälan om teckning ska betalning ske kontant senast i samband med teckning.

5.     Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget under tiden från och med den 1 juni 2020 till och med den 31 augusti 2020 eller till och med den tidigare dag som följer av teckningsoptionsvillkoren.

6.     Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 130 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktier av serie B under perioden 11 maj 2017 till och med 24 maj 2017. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till närmast heltal öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde.

7.     De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

8.     De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av bilaga A. Som framgår av bilaga A kan teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.

9.     Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 38 000 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera.

10.   Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för deltagarna i det långsiktiga incitamentsprogrammet 2017-2020 att teckna teckningsoptioner enligt programmet, vilket enligt styrelsens uppfattning främjar bolagets utveckling och bidrar till ett långsiktigt värdeskapande för bolagets aktieägare.

11.   Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med dess registrering hos Bolagsverket.

 

 

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt 14 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Utspädning och kostnader

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga 190 000 teckningsoptioner ökar antalet aktier i bolaget med högst 190 000 nya aktier av serie B, motsvarande en utspädningseffekt om 1,0 procent avseende aktiekapitalet och cirka 0,7 procent avseende rösterna i bolaget per dagen för utfärdandet av denna kallelse.

Eftersom teckningsoptionerna emitteras till en marknadsmässig teckningskurs är bolaget som utgångspunkt inte skyldigt att betala några sociala avgifter avseende de teckningsoptioner som tecknas av ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som är anställda i Sverige. Teckningsoptioner kan emellertid även komma att erbjudas anställda i bolagets dotterbolag i USA och övriga världen där beskattningen skiljer sig från Sverige varpå vissa kostnader för sociala avgifter kan utgå. Denna eventuella kostnad för sociala avgifter bedöms dock av styrelsen som ringa givet det antal teckningsoptioner som kan komma att erbjudas anställda utanför Sverige samt att nivån på sociala avgifter är lägre än i Sverige. Emissionen av teckningsoptioner medför därför, utöver begränsade administrativa kostnader, inga eller ringa kostnader för bolaget.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska äga rätt att förlänga tecknings- eller betalningstiden.

Styrelsen, eller den som styrelse utser, ska även bemyndigas att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 15(a): Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva aktier i bolaget i enlighet med följande villkor:

      i.        Förvärv får ske av högst så många aktier av serie B att bolagets innehav av egna aktier efter varje s��dant förvärv uppgår till maximalt tio procent av det totala antalet aktier i bolaget.

    ii.        Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm.

   iii.        Förvärv ska ske till ett pris per aktie som ryms inom det för var tid gällande kursintervallet, varmed avses att förvärv inte får ske till ett högre pris än det högsta av (i) det senaste oberoende avslutet och (ii) den högsta gällande oberoende köpordern.

   iv.        Aktierna av serie B ska betalas kontant.

Styrelsen har avgett ett yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt 15(a) krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 15(b): Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna aktier av serie B i enlighet med följande villkor.

      i.        Överlåtelse får ske av bolagets egna aktier av serie B, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

    ii.        Överlåtelse ska ske på (i) Nasdaq Stockholm eller (ii) annat sätt än genom överlåtelse på Nasdaq Stockholm, varvid styrelsen ska kunna besluta om överlåtelse av aktier mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller som betalning för förvärv av företag eller tillgångar.

   iii.        Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet.

   iv.        Överlåtelse av aktier på annat sätt än genom överlåtelse på Nasdaq Stockholm och där överlåtelse sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller som betalning för förvärv av företag eller tillgångar, får lägst ske till ett pris per aktie motsvarande det senaste oberoende avslutet avseende bolagets aktier av serie B på Nasdaq Stockholm vid överlåtelsetillfället.

Skälet till att styrelsen, i samband med överlåtelse av aktier på annat sätt än genom överlåtelse på en reglerad marknad, skall kunna besluta om överlåtelse av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget därigenom kan avyttra aktier på ett mer tidseffektivt sätt för det fall likviditeten i bolagets aktie på den reglerade marknaden vid överlåtelsetillfället är begränsad.

Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur samt ha möjlighet att finansiera framtida förvärv.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt 15(b) krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 16: Val av valberedning

Valberedningen består idag av Ordförande Erik Hermansson samt ledamöterna Joakim Dal och Henrik Tjernberg.

Valberedningen föreslår årsstämman att omvälja Erik Hermansson till Ordförande, samt omvälja Henrik Tjernberg och Joakim Dal till ledamöter.

Valberedningen föreslår att om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är utfört beslutar återstående ledamöter, efter hörande av styrelsen, om ny ledamot skall utses och utser i så fall ny ledamot med beaktande av att valberedningen skall representera bolagets samtliga aktieägare.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för bolaget och koncernen jämte övriga handlingar som enligt Aktiebolagslagen ska finnas tillgängliga vid årsstämman liksom fullmaktsformulär och styrelsens fullständiga förslag till beslut och styrelsens yttranden enligt 18 kap 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.msab.com, senast tre veckor före årsstämman och kommer kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För mer information kontakta: henrik.bergentoft@msab.com eller henrik.tjernberg@msab.com

* * *

Stockholm i april 2017

Micro Systemation AB (publ)

Styrelsen

 

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedastånde kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2017 klockan 08:00 CEST.

 

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.