Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB: Årsstämmokommuniké 2017

Regulatory
Vid årsstämma i MSAB den 10 maj 2017 beslutades:
  • Att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med den framlagda årsredovisningen, samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.
  • Att godkänna styrelsens förslag till en kontant utdelning om 2,20 kr per aktie. MSAB B handlas exklusive utdelning från och med den 11 maj 2017. Utbetalning av utdelning är den 17 maj 2017.
  • Att omvälja Henrik Tjernberg till styrelseordförande samt att omvälja Katarina G Bonde, Jan-Olof Backman, Örjan Gatu, Carl Bildt och Robert Ahldin till ordinarie ledamöter i styrelsen.
  • Att omvälja Deloitte AB med Erik Olin som huvudansvarig auktoriserad revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
  • Att godkänna valberedningens förslag till styrelsearvode om 175 000kr till ej anställda styrelseledamöter samt 475 000kr till styrelseordförande.
  • Att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • Att godkänna styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2017-2020, samt styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner enligt långsiktigt incitamentsprogram 2017–2020. 
  • Att godkänna styrelsens förslag om återköp och överlåtelse av egna aktier.
  • Att till valberedningen omvälja Henrik Tjernberg och Joakim Dal till ledamöter, samt Erik Hermansson som också utsågs till ordförande för valberedningen.

 

VD Joel Bollö redogjorde vid den efterföljande diskussionen om bolagets verksamhet samt marknadsförutsättningarna för bolagets produkter och tjänster.  

Styrelsen i maj 2017

 

Kontakt:

Styrelseordförande Henrik Tjernberg, + 46 8 739 02 70, henrik.tjernberg@msab.com eller

CFO Henrik Bergentoft, +46 8 739 02 70 , henrik.bergentoft@msab.com

                                             

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedastånde kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017 klockan 08:00 CEST.

 

 

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.