Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB: Breddad produktportfölj lyfter omsättning och resultat

Regulatory
 

Tredje kvartalet

 

·          Nettoomsättningen ökade med 42,5 procent till 102,0 (71,6) mkr, (21,9 procent i lokala valutor)

·          Rörelseresultatet ökade till 40,0 (23,3) mkr

·          Rörelsemarginalen uppgick till 39,2 (32,5) procent (39,0 procent i lokala valutor)

·          Resultat efter skatt uppgick till 30,4 (18,3) mkr

·          Resultat per aktie uppgick till 1,65 (0,99) kr

·          Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,0 (27,5) mkr

 

Januari - september

 

·          Nettoomsättningen ökade med 27,3 procent till 216,9 (170,4) mkr (27,0 procent i lokala valutor)

·          Rörelseresultatet uppgick till 51,9 (37,1) mkr

·          Rörelsemarginalen uppgick till 23,9 (21,8) procent, (23,9 procent i lokala valutor)

·          Resultat efter skatt uppgick till 38,8 (28,2) mkr

·          Resultat per aktie uppgick till 2,12 (1,53) kr

·          Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2,7 (36,0) mkr

·          Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 76,3 (107,1) mkr

 

 

VDs kommentarer

MSAB har gjort sitt bästa kvartal någonsin med en rekordomsättning och god vinstmarginal. Några affärer som har haft långa ledtider har nu blivit konkreta avtal baserat på delar av MSAB Ecosystem.

Omsättningen i tredje kvartalet växte med 43 procent och uppgick till 102,0 (71,6) mkr. EBIT ökade till 40,0 (23,3) mkr, motsvarande en EBIT-marginal på 39,2 (32,5) procent. För årets första nio månader växte omsättningen med 27 procent och uppgick till 216,9 (170,4) mkr. EBIT ökade till 51,9 (37,1) mkr vilket motsvarar en EBIT-marginal på 23,9 (21,8) procent. En högre omsättning gav ökad vinst med starkare EBIT-marginal. 

Vi har haft bra tillväxt i samtliga regioner och vår satsning på MSAB Ecosystem visar nu resultat. Med fler produkter och processlösningar kan vi adressera en bredare marknad samt öka potentialen hos befintliga kunder.

Mobile forensic blir en allt större och viktigare del av polisens vardag. Det innebär att fler poliser, även utanför IT-labben, kommer i kontakt med mobiltelefoner och behöver en ökad förståelse för vilka möjligheter det finns i att säkra bevis i dessa. För att klara av det krävs ökad kunskap och utbildning.

Ett aktuellt exempel på hur viktig informationen från en mobiltelefon kan vara är ett fall från Stockholm. Polisen grep en misstänkt tjuvåkare på tunnelbanan. I samband med gripandet gick man igenom den misstänktes mobiltelefon. I telefonen fann polisen en graverande video som visade hur den misstänkte grovt misshandlade en annan man. Fallet visar vikten av att ge fler poliser tillgång till mobile forensic verktyg även utanför IT-labben.

Fallet med tjuvåkaren visar hur mycket bevis som finns i mobiltelefoner.  Även för den dramatiskt växande andelen cybercrime är det ofta en smartphone som utgör nyckeln till en framgångsrik brottsutredning. Det finns mängder av exempel där brott mot barn, hot, intrång, förskingring m.m. fullbordats enbart med hjälp av en mobiltelefon.

Med tillgång till dessa nya tekniker och tillvägagångssätt att begå brott utmanas också polisens arbetsmetoder på ett sätt som aldrig tidigare. Idag används en försvinnande liten del av polisens budget till moderna verktyg för att lösa digitala brott.

Jag är övertygad om att polismyndigheter i allt snabbare takt kommer att börja allokera mycket mer resurser till digitalisering för att klara av att lösa allt fler anmälda brott. Den absolut viktigaste komponenten för bevissäkring är mobiltelefonen.

MSAB har ett starkt erbjudande som kan hjälpa polisen att göra skillnad. Den polismyndighet som investerar i MSAB:s ECO-system får förutom tillgång till de bästa produkterna på marknaden, också ett större förtroende hos allmänheten och nöjdare medarbetare.

MSABs tredje kvartal uppvisade en stark tillväxt. En stor del av tillväxten beror på vår breddade produktportfölj. Vi täcker fler marknadssegment än tidigare och därmed stärker vi våra affärsmöjligheter samtidigt som vi minskar riskerna i rörelsen.

Styrkan i MSABs affärsmodell är en kombination av återkommande intäkter och skalbarhet. Att en relativt stor andel av omkostnaderna täcks genom licensförnyelser gör att vi har tryggheten att arbeta långsiktigt för att fortsätta växa verksamheten. Skalbarheten medför att större affärer kan levereras med bibehållen kvalitet och utan flaskhalsar. Historiskt sett har denna kombination avspeglat sig i MSABs tillväxt, rörelsemarginaler och kassaflöde.

Pga av våra kunders köpmönster varierar intäkterna per kvartal och bolagets utveckling bör därför bedömas på årsbasis, särskilt i ljuset av att vi kontinuerligt investerar i befintliga och nya produkter, organisationen samt marknaden. Allt för att MSAB skall fortsätta vara en ledande leverantör på vår marknad.

Vi känner oss trygga inför framtiden då trenden av långsiktig tillväxt är stark. Behovet av att läsa av och analysera innehållet i beslagtagna mobiltelefoner fortsätter att öka. Vi ser hur allt fler myndigheter, runt om i världen, börjar se över hela sin digitala strategi och det är precis vad MSAB arbetat och planerat för.    

 

 

Stockholm i oktober 2017

 

Joel Bollö

Verkställande direktör

 

Media kontakter:
Joel Bollö, CEO MSAB
+46 (0)70 930 07 20
joel.bollo@msab.com

 

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedastånde kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 klockan 08:00 CEST.

 

 

 

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.