Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB: Fortsatt tillväxt

Regulatory
 

Andra kvartalet

 

·        Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 59,5 (52,0) mkr, (11 procent i lokala valutor)

·        Rörelseresultatet minskade till 6,0 (8,5) mkr

·        Rörelsemarginalen uppgick till 10,2 (16,3) procent (9,7 procent i lokala valutor)

·        Resultat efter skatt uppgick till 4,5 (6,5) mkr

·        Resultat per aktie uppgick till 0,24 (0,35) kr

·        Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4,4 (3,3) mkr

 

Januari - juni

 

·        Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 114,9 (98,8) mkr (15 procent i lokala valutor)

·        Rörelseresultatet minskade till 12,0 (13,8) mkr

·        Rörelsemarginalen uppgick till 10,4 (14,0) procent, (10,7 procent i lokala valutor)

·        Resultat efter skatt uppgick till 8,7 (9,8) mkr

·        Resultat per aktie uppgick till 0,46 (0,54) kr

·        Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,7 (8,5) mkr

·        Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 77,8 (78,6) mkr

 

 

VDs kommentarer

Omsättningen uppgick till 114,9 (98,8) mkr för årets första sex månader. Rörelseresultatet blev 12,0 (13,8) mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,4 (14,0) procent. Rörelsemarginalen minskade något då vi ökade våra satsningar på produktutveckling och marknadsföring för fortsatt tillväxt.  I det andra kvartalet uppgick omsättningen till 59,5 (52,0) mkr. Omsättningen för både halvåret och andra kvartalet är rekordhöga för bolaget.

 

Både nyförsäljning och licensförnyelser ökar. Våra produkter säljer bra och den mest efterfrågade produkten är fortfarande XRY Office. I början av året lanserade vi XAMN Spotlight 2.0, som är vår mest avancerade analysprodukt hittills. Mottagandet hos våra kunder har varit positivt. Vi har redan börjat sälja separata licenser av produkten och ser en stor potential framöver. Vi har en offensiv plan för framtiden vad gäller nya produkter och lösningar.

 

Marknaden för mobile forensic utvecklas i den riktning vi förutspått. Allt fler polismyndigheter börjar tänka nytt och inser värdet i digital bevisföring. Få saker har utmanat polisens arbete så mycket som digitaliseringen gör. Antalet förfrågningar vi får och projekt där decentralisering av mobile forensic-lösningar efterfrågas ökar i snabb takt. Med decentraliserade lösningar efterfrågas också mer integration med befintlig IT-infrastruktur och system.

 

I juni tecknade vi ett avtal med NUIX som är ett australiensiskt bolag med stor närvaro i både Europa och USA. NUIX levererar lösningar, till bland annat polismyndigheter, som hanterar data från en mängd olika källor såsom operatörer, datorer, minneskort mm.

 

NUIX lösning är ett bra komplement till våra erbjudanden då kompatibilitet och samarbete är vad våra kunder efterfrågar. Vi är övertygade om att samarbetet kommer att leda till fler affärer och nöjdare kunder.

 

Sydostasien och Australien visar en stark tillväxt, nästan en dubblering av försäljningen första halvåret. Under de senaste åren har vi succesivt ökat vår närvaro i regionen. Vi inledde med egen representation i Australien, därefter Kina och nu senast i Singapore.

 

I Singapore etablerade vi representation förra året och vi ser direkt de positiva effekterna av den satsningen. Vi kommer att fortsätta öka vår närvaro i regionen.

 

Nordamerika fortsätter växa, framförallt är det affärer från delstatlig och lokal polis som visar bra tillväxt för årets första sex månader. Vi har förstärkt våra resurser i regionen med fler säljare och lokal marknadsföring. Federala myndigheter har bokslut sista september, vilket innebär att många investeringsbeslut tas i vårt tredje kvartal.

 

EMEA växer med 12 procent och fortsätter visa styrka. Tyvärr har Europa drabbats av flera terroristattacker. Hur många som polisen lyckats förhindra är okänt, men de har ett ökat tryck på sig att vara effektiva och förhindra att dessa attacker över huvud taget sker.

 

Vi arbetar på många nivåer inom olika polismyndigheter för att hjälpa dem att bli effektivare i sitt sätt att genomföra brottsutredningar. Genom att bistå polisen i sitt förändringsarbete skapar vi många nya möjligheter för MSAB att fortsätta växa med bra marginaler.

 

Vi är nu inne i andra halvan av 2017 med mängder av spännande utmaningar. MSAB kommer växla upp ytterligare för att ta ännu fler affärer. Våra kunder är hjältar som ser till att skapa ett tryggare samhälle åt oss alla.   

 

 

Stockholm i juli 2017

 

Joel Bollö

Verkställande direktör

 

Media kontakter:
Joel Bollö, CEO MSAB
+46 (0)70 930 07 20
joel.bollo@msab.com

 

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedastånde kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2017 klockan 08:00 CEST.

 

 

 

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.