Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB: Årets omsättning och resultat på ny rekordnivå

Regulatory

Januari - december

 • Nettoomsättningen ökade med 24,5 procent till 301,8 (242,4) mkr (25,5 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till 68,9 (58,5) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 22,8 (24,1) procent (23,2 procent i lokala valutor)
 • Resultat efter skatt uppgick till 53,0 (45,4) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 2,88 (2,47) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 47,8 (52,2) mkr
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid årets utgång till 127,4 (123,2) mkr
 • Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om utdelning på 2,2 (2,2) SEK per aktie

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 17,9 procent till 84,8 (71,9) mkr (22,0 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till 16,9 (21,3) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 19,9 (29,6) procent (21,3 procent i lokala valutor)
 • Resultat efter skatt uppgick till 14,0 (17,1) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,76 (0,93) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 50,6 (16,2) mkr

VDs kommentarer

MSAB hjälper rättsvårdande myndigheter att bli effektivare i sitt arbete med att bekämpa brottslighet. Det gör vi framgångsrikt, så framgångsrikt att vi för trettonde året i rad redovisar ökad omsättning med god lönsamhet. Även detta år noterades nytt rekord för både omsättning och resultat.

Omsättningen för helåret 2017 växte med 25 procent och uppgick till 301,8 (242,4) mkr. EBIT ökade till 68,9 (58,5) mkr, motsvarande en EBIT-marginal på 22,8 (24,1) procent. Under året har vi gjort väsentliga satsningar inom framför allt produkt och marknad.

För några år sedan var det en del frågor kring huruvida telefonerna kommer bli så säkra att marknadstillväxten för mobile forensic-lösningar skulle riskera att dämpas. Sant är att allt fler digitala enheter skyddas hårdare av olika typer av kryptering och andra säkerhetsåtgärder. Att leverantörer av digitala enheter vill skydda sina användares data är både naturligt och bra men är inget nytt. Olika typer av skydd fanns redan 2003 när vi lanserade första versionen av XRY.

I ljuset av ovanstående resonemang kan vi konstatera att MSAB fortsätter innovera marknaden med nya lösningar som attraherar nya och befintliga kunder. För oss är det lika viktigt idag som tidigare att fortsätta leda utvecklingen i hur brottsutredande myndigheter ska komma åt och hantera information i de enheter polisen beslagtar.

MSABs produkter kommer åt information i fler telefoner, appar och andra typer av produkter än någonsin tidigare. Vi är framgångsrika i att utbilda polisen hur de ska hantera telefoner i tidiga utredningsfaser. Den best practice som tillämpas minskar risken för att telefonerna fjärraderas och/eller låses ner så hårt att det blir väldigt tidskrävande att komma förbi eventuella säkerhetsspärrar.

Världen digitaliseras i allt snabbare takt, det är få saker som förändrat samhället så snabbt som smartphones har gjort. Nu ser vi nästa våg av digitalisering, det är allt från smarta klockor, uppkopplade kylskåp, självkörande bilar och nu drönare. Vi är ännu i början av tillväxten för IoT (Internet of things), där allt blir uppkopplat och därmed lämnar mängder av digitala spår som är av stort värde vid brottsutredningar.

MSAB har under året framgångsrikt adderat olika typer av IoT-enheter. Redan nu har vi lösningar för mobiler, data från molnet, USB-minnen, smarta klockor, GPS:s, bilar, smart TV och drönare. Drönare kan användas på många olika sätt både som transport av olagliga varor, ut och in över gränser men även bärare av kemikalier eller sprängmedel för att orsaka skada.

Världens alla polismyndigheter står inför stora utmaningar och oberoende undersökningar visar hur många polismyndigheter presterar allt sämre. I Sverige har lösningsfrekvensen på anmälda brott sjunkit till under femton procent.

Polisen har en påtaglig utmaning i att anpassa sin verksamhet i samma snabba takt som samhället i övrigt vad gäller digitalisering. Vår bedömning är att polisen har inget annat val än att anpassa sig till den nya verklighet som råder och därmed i större utsträckning tvingas prioritera digitaliseringen av sin verksamhet. Vi är övertygade om att detta kommer att leda till ökad effektivitet, ökat antal brott som klaras upp och i förlängningen ett säkrare rättssamhälle.

Min bestämda uppfattning är att, precis som samhället i övrigt, kommer även polisen gå igenom en digital revolution där de på ett helt annat sätt kommer prioritera investeringar i digital utredningsverksamhet och brottsbekämpning. När det sker kommer marknaden för MSAB och MSAB Eco-system bli mycket större än vad vi tidigare vågade föreställa oss.

MSAB:s arbete är långsiktigt och vi kommer att fortsätta investera i utveckling och tillväxt för att befästa vår position som en ledande aktör på en växande marknad. Men vår utveckling är sällan varken linjär eller jämn. Därför måste bolaget bedömas och värderas utifrån ett längre tidsperspektiv än enskilda kvarta

Stockholm i februari 2018

Joel Bollö
Verkställande direktör

Media kontakter:
Joel Bollö, CEO MSAB
+46 (0)70 930 07 20
joel.bollo@msab.com

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedastånde kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2018 klockan 08:00 CEST.

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.