Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB: Årsstämmokommuniké 2018

Vid årsstämma i MSAB den 15 maj 2018 beslutades:

  • Att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med den framlagda årsredovisningen, samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.
  • Att godkänna styrelsens förslag till en kontant utdelning om 2,20 kr per aktie. MSAB B handlas exklusive utdelning från och med den 16 maj 2018. Utbetalning av utdelning är den 22 maj 2018.
  • Att omvälja Henrik Tjernberg till styrelseordförande samt att omvälja Katarina G Bonde, Jan-Olof Backman, Carl Bildt och Robert Ahldin till ordinarie ledamöter i styrelsen.
  • Att omvälja Deloitte AB med Erik Olin som huvudansvarig auktoriserad revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
  • Att godkänna valberedningens förslag till styrelsearvode om 185 000kr till ej anställda styrelseledamöter samt 500 000kr till styrelseordförande.
  • Att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • Att godkänna styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2018-2021, samt styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner enligt långsiktigt incitamentsprogram 2018–2021. 
  • Att godkänna styrelsens förslag om Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.
  • Att godkänna styrelsens förslag om Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om om överlåtelse av egna aktier.
  • Att till valberedningen omvälja Henrik Tjernberg och Joakim Dal till ledamöter, samt Erik Hermansson som också utsågs till ordförande för valberedningen.

VD Joel Bollö redogjorde vid den efterföljande diskussionen om bolagets verksamhet samt marknadsförutsättningarna för bolagets produkter och tjänster.  
Styrelsen i maj 2018

Kontakt:
Styrelseordförande Henrik Tjernberg, + 46 8 739 02 70, henrik.tjernberg@msab.com eller
CFO Henrik Bergentoft, +46 8 739 02 70 , henrik.bergentoft@msab.com
                                             

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedastånde kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018 klockan 08:00 CEST.

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.