Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

MSAB: Fortsatta satsningar för tillväxt

Regulatory

Januari - juni

 • Nettoomsättningen ökade med 1,6 procent till 130,4 (128,3) mkr (-4 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till -17,1 (3,8) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till -13,1 (3,0) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till -15,3 (5,7) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,83 (0,31) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6,2 (-11,1) mkr
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 52,5 (80,4) mkr

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 1,7 procent till 64,1 (63,0) mkr, (-4 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till -11,4 (0,1) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till -17,8 (0,2) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till -10,8 (1,3) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,58 (0,07) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,7 (-11,4) mkr

VDs kommentarer

 

Omsättningen uppgick till 130,4 (128,3) mkr för årets första sex månader. Rörelseresultatet blev -17,1 (3,8) mkr, det försämrade resultatet är en effekt av minskad nyförsäljning i kombination med fortsatta satsningar inom produktutveckling och marknadsföring för att generera framtida tillväxt. I det andra kvartalet uppgick omsättningen till 64,1 (63,0) mkr.

Tillväxten för det första halvåret 2019 är inte till min belåtenhet. Marknaden för mobile forensic har betydligt större potential än vad som syns i våra siffror. Intäkterna från licensfönyelser fortsätter växa, vilket visar att befintliga kunder är nöjda med de system de investerat i. Det som inte är tillfredsställande är framförallt nyförsäljningen.

Vår största tillväxtpotental finns i de decentraliserade lösningarna, vilka vi benämner Frontline. Decentraliserade lösningar innebär att poliser, som i nuläget beslagtar och skickar vidare misstänktas telefoner, istället själva enkelt kan utvinna data ur telefoner. På så sätt kan de snabbt tillgodogöra sig viktig information och därmed lösa och förhindra brott mer effektivt. En av orsakerna till att nyförsäljningen av dessa system dröjer är att det innebär ett helt nytt sätt för polisen att arbeta. Det tar tid att ändra arbetsmetoder i stora organisationer. De allra flesta kunder inser trots allt den stora nyttan med decentralisering men det tar tid att fatta beslut om var ansvaret för dessa lösningar skall ligga.

Jag kan även konstatera att de kunder som har investerat i och har erfarenhet av någon av våra Frontline lösningar är mycket nöjda. Min bedömning är att MSAB är det företag som levererat flest decentraliserade lösningar världen över. Vi har dock sett en tendens till en mer aggressiv prissättning från konkurrenter för att vinna sådana affärer.

Vi har kunder som använt våra system i många år och det finns enskilda kunder som läser av upp till 700 telefoner per dag med XRY. Det är extremt stora mängder information som XRY hanterar varje dag och som gör stor skillnad för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle.

Vi fortsätter kontinuerligt utveckla vår produktportfölj. Nu senast i juni släppte vi en ny version av XRY, som utvinner mer data på kortare tid och med väsentligt förbättrad användarupplevelse.  Förutom att erbjuda ett starkt koncept vad gäller att utvinna information ur mobiltelefoner har vi med XAMN-produkterna även verktyg för effektiv analys av data från mobiltelefoner. Tack vare vårt unika sätt att sortera data redan när vi läser av en mobil, i kombination med smarta AI-funktioner, kan vi på kort tid analysera stora mängder av data. Med hög precision presenterar vi vad som är intressant i just den brottsutredning utredaren arbetar med.

Bolaget kommer under tredje kvartalet även genomföra en del process- och  organisatoriska förändringar i syfte att stärka vårt produkterbjudande samt intensifiera våra marknadsaktiviteter. Syftet med förändringarna är att få en ökad tillväxt och lönsamhet för bolaget.

MSAB är ett bolag på en marknad med alla förutsättningar för tillväxt och bra lönsamhet. 

Stockholm i juli 2019

Joel Bollö

Verkställande direktör

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 klockan 08:00 CEST.
Frågor ställs till:
Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore, Japan och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.